0 %

Як розпочати приватну медичну практику

27.03.2015

Приватні медичні заклади – явище для України дедалі звичніше. З кожним роком їх кількість зростає, тож багатьох наших читачів хвилює питання: як розпочати приватну медичну практику? Адже для відкриття власної справи необхідні знання не лише в медичній сфері. Потрібно знати процедуру реєстрації та одержання відповідних дозволів і ліцензій, розумітися на веденні бізнесу, оподаткуванні, бухгалтерії, чинному законодавстві, що регулює питання охорони здоров’я. Відтепер спеціаліст юридичної компанії «Верховенство права» буде знайомити наших читачів з основними положеннями щодо ведення приватної медичної практики. 

Медична діяльність – це регламентована Основами законодавства України про охорону здоров’я, іншими законодавчими актами з питань охорони здоров’я, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України діяльність з надання громадянам лікувально-профілактичної допомоги. Медична практика, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту, пов’язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на поліпшення здоров’я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів. 
Першим кроком на шляху відкриття приватного медичного закладу є державна реєстрація. 
Особа, яка виявила бажання вести приватну медичну практику, повинна перш за все визначитися з організаційно-правовою формою майбутнього підприємства. У більшості випадків ідеться про Приватне підприємство (ПП) чи Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), інколи – Суб’єкта підприємницької діяльності (СПД) – фізичну особу. 
Факт створення або припинення діяльності юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи засвідчує Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або в районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця. 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15 травня 2003 року №755-IV установлено такі вимоги до оформлення документів.
1. Документи, які подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. 
2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці має бути нотаріально засвідчений. 
3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи мають містити відомості, передбачені законом. 
4. У разі установлених законом вимог щодо реєстрації установчих документів такі документи подаються з відміткою про їх реєстрацію в органі, визначеному законом. 
5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками), якщо законом не встановлено іншого порядку їх затвердження. Підписи засновників (учасників) на установчих документах мають бути нотаріально засвідчені. У випадках, передбачених законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними органами державної влади. 

Звертаємо увагу читачів на вимоги, установлені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 року №65 щодо написання найменування юридичної особи.
1. У найменуванні юридичної особи зазначаються її організаційно-правова форма та назва. Найменування юридичної особи викладається державною мовою. 
2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення. Юридична особа, крім повного, може мати скорочене найменування. 
3. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. 
4. У найменуванні юридичної особи забороняється використання найменувань органів державної влади, місцевого самоврядування та історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом міністрів України. 
5. У назві юридичної особи не може бути використане слово «національний» у всіх відмінках.
6. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
7. При написанні найменування юридичної особи використовуються прописні букви українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я), апостроф (’), дефіс (-), тире (–), знак «№», а також за необхідності цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). 
8. Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи забороняється. 
9. Назва юридичної особи береться в лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання. Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань. 

За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі: 
• десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації юридичної особи; 
• два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян – за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 
На сьогодні це відповідно 170 гривень та 34 гривні.

Відповідно до вимог чинного законодавства створювана юридична особа не може мати назву, тотожну вже існуючій, рекомендуємо заздалегідь зарезервувати найменування.
Резервування найменування юридичної особи здійснюється терміном на два місяці. Засновник (засновники) юридичної особи повинен указати в заяві про резервування найменування юридичної особи, повне найменування юридичної особи, під яким він (вони) має намір її зареєструвати. 

Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинні подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:
• заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи; 
• документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи.
Плата за проведення резервування найменування юридичної особи становить два неоподатковуваних мінінуми доходів громадян – 34 гривні. Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів від дати надходження зазначених документів.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи. 
2. Копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом.
3. Два примірники установчих документів. 
4. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. 
5. У разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, крім документів, які передбачені попередньою частиною цієї статті, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи. 
6. У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом установлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) внеску (внесків) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який установлено законом. 
Відповідно до вимог чинного законодавства у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства. На сьогодні ця сума становить 33 200 грн. До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов’язаний внести до статутного фонду не менше 50% указаного в установчих документах внеску. Внесення до статутного фонду грошей підтверджується документами, виданими банківською установою. 
Учасник зобов’язаний повністю зробити свій внесок не пізніше, ніж через рік після реєстрації товариства. У разі невиконання цього зобов’язання у визначений термін учасник, якщо інше не передбачено установчими документами, сплачує за час прострочення 10% річних з недовнесеної суми. 
Мінімальний і максимальний розмір статутного капіталу для приватного підприємства законодавчо не встановлений, як і обов’язкові терміни його внесення. 
Звертаємо вашу увагу на те, що державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред’являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження. 
Термін державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні від дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи. 
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня від дати державної реєстрації юридичної особи зобов’язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера і дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. 
Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування є надходження до цих органів повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та відомостей з відповідної реєстраційної картки. 

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем, повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи: 
• заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця; 
• копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів; 
• документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 
Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, крім зазначених.
Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт. Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів. Дата надходження документів на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. 
Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, якщо документи подаються за неналежним місцем проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця або документи подані не в повному обсязі. 
Про залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, без розгляду заявнику в день надходження документів державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, відповідно до опису. 
Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, без розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду. 
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, без розгляду зобов’язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи-підприємця. За відсутності таких підстав державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця на підставі відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця є датою державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 
Термін державної реєстрації фізичної особи-підприємця не повинен перевищувати два робочих дні від дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 
Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця повинно бути оформлено державним реєстратором і видано (надіслано рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня від дати державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи-підприємця зобов’язаний передати до відповідних органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця із зазначенням номера і дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця для взяття фізичної особи-підприємця на облік. 
Слід узяти до уваги, що директором на момент реєстрації може бути тільки громадянин України, наявність головного бухгалтера не обов’язкова. У подальшому іноземець, котрий має керувати за бажанням засновників їхнім підприємством, повинен отримати відповідний дозвіл на працевлаштування. 
Також пам’ятайте, що місцезнаходженням (юридичною адресою) підприємства може бути місце проживання одного із засновників. 
Ви можете звернутися до організації, що надає послуги з реєстрації підприємств. За помірну плату протягом 15 робочих днів ваше підприємство буде зареєстровано.

У наступному випуску ми розглянемо питання ліцензування та акредитації приватного медичного закладу. Чекаємо на Ваші листи із запитаннями.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

25.07.2019 Кардіологія Качество жизни у пациентов с инфарктом головного мозга на фоне перенесенного инфаркта миокарда

В журнале «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа» (2018; Т. 8, № 2) была опубликована статья коллег из Беларуси, в которой приведены данные исследования по оценке влияния оригинальной комплексной системы реабилитации на качество жизни у пациентов, перенесших мозговой инсульт (МИ), с кардиологической патологией в анамнезе. Установлено негативное влияние сопутствующих заболеваний сердца на качество жизни больных после МИ. Доказано, что разработанная комплексная система новых подходов к реабилитации таких пациентов безопасна, не оказывает негативного влияния на уровень качества жизни, по ряду параметров отмечается более выраженная тенденция к улучшению ряда показателей по сравнению с общепринятыми ранее мероприятиями....

25.07.2019 Кардіологія Токсико-епідермальний некроліз: огляд літератури та сучасних рекомендацій у фокусі уваги ревматологів

Синдром Стівенса – Джонсона та токсико-епідермальний некроліз (ССД/ТЕН) є рідкісними вторинними патологічними станами, з якими протягом свого професійного життя стикається невелика кількість клініцистів, а успішними результатами лікування можуть пишатися ще менше. Практика ведення таких хворих серед фахівців багатьох спеціальностей і установ охорони здоров’я вельми різниться. Це пояснюється обмеженою доказовою базою щодо результатів терапії даних нозологій. Відтак, у багатьох наявних рекомендаціях термін ССД/ТЕН охоплює повний спектр проявів захворювання, тобто ССД, TEН та ССД/ТЕН (перехресний синдром) збігаються і мають однакові принципи лікування....

25.07.2019 Кардіологія Вплив стратегії лікування артеріальної гіпертензії на серцевий ритм

На ІХ науково-практичній конференції Асоціації аритмологів України, що пройшла 16‑17 травня у Києві, було всебічно розглянуто проблематику аритмій, ускладнення даної патології та сучасні стратегії лікування. Серед багатьох цікавих й актуальних доповідей, майстер-класів, дискусій неабияку увагу слухачів привернула лекція Юрія Миколайовича Сіренка, доктора медичних наук, професора кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, завідувача відділення симптоматичних гіпертензій Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України (м. Київ)....

25.07.2019 Кардіологія Витамин К-независимые пероральные антикоагулянты: международные исследования профилактики инсульта

В Киеве 16‑17 мая прошла ІХ научно-практическая конференция Ассоциации аритмологов Украины. Среди многих докладов, лекций, дискуссий, представленных на мероприятии, интерес вызвал, в частности, симпозиум «Новые возможности НОАК в профилактике инсульта: от пациентов с фибрилляцией предсердий к пациентам с синусовым ритмом». В рамках обмена научными мнениями прозвучало два доклада – доктора медицинских наук, профессора Олега Сергеевича Сычева и доктора медицинских наук, профессора Елены Акиндиновны Коваль....