0 %

Кардіологія

10.09.2019 Кардіологія Новітні досягнення у персоналізації реанімаційних заходів при зупинці серця

Зупинка серця (ЗС) залишається важливою причиною смерті та втрати працездатності в усьому світі. Зокрема, в США щороку трапляється близько 395 тис. випадків ЗС поза лікарнею (ЗСПЛ) та 200 тис. випадків у стаціонарі (ЗСС) (Daya M. et al., 2015; Merchant R. et al., 2011). За будь-яких обставин ЗС значно підвищує ризик захворюваності та смерті, проте при виникненні ЗСПЛ прогноз гірший, що, імовірно, зумовлено пізнішим початком серцево-легеневої реанімації (СЛР). Відтак, підви щується ризик виникнення аритмій, стійких до дефібриляції (ДФ), що спричиняє тривалі періоди відсутньої або низької циркуляції крові і системне ураження органів. Тривалі періоди ЗС без спонтанного відновлення циркуляції (СВЦ) негативно впливають на клінічні наслідки та різко знижують ефективність СЛР (Kuschner C., Becker L., 2019)....

10.09.2019 Кардіологія Генеричні препарати для лікування артеріальної гіпертензії: чи справді вони еквівалентні?

Після закінчення періоду патентного захисту референтного лікарського препарату з’являється можливість виробляти його генеричні версії. За визначенням, генеричний препарат вважається взаємозамінним з інноваційним брендовим продуктом, якщо він має такий самий кількісний і якісний склад за діючими речовинами, таку саму фармацевтичну форму та біоеквівалентність референтному продукту після однократного дозування. Хоча генеричні препарати є важливими для зменшення витрат на охорону здоров’я, вони не завжди забезпечують очікуваний терапевтичний ефект, а іноді можуть навіть завдавати шкоди здоров’ю пацієнтів....

10.09.2019 Кардіологія Практичний підхід до застосування низькодозової ацетилсаліцилової кислоти в профілактиці кардіоваскулярних ускладнень

З огляду на сприятливий профіль користі та ризиків, економічну доступність і простоту призначення ацетилсаліцилова кислота (АСК) у низьких дозах (75-100 мг/добу) є найбільш застосовуваним у світі антитромбоцитарним засобом. АСК зменшує імовірність повторних кардіоваскулярних подій, а також є ефективною в первинній профілактиці у пацієнтів з високим кардіоваскулярним ризиком (дослідження PHS, WHS, HOT та ін.). У серпні поточного року був опублікований новий метааналіз (17 рандомізованих контрольованих досліджень, 160 тис. пацієнтів), який підтвердив ефективність АСК у первинній профілактиці: ризик великих кардіоваскулярних подій знижувався на 11% (р<0,001), ризик тільки інфаркту міокарда – ​на 12% (р=0,02) (Barbarawi M. et al., 2019)....

10.09.2019 Кардіологія Цель и цена фармакоинвазивной стратегии при остром коронарном синдроме с элевацией сегмента ST

Рассмотрим клинический случай пациента с острой болью в груди, возникшей впервые в жизни. Приступ длится более 20 минут. Боль настолько сильна, что больной вызывает скорую помощь. Прибывшая бригада скорой помощи снимает электрокардиограмму (ЭКГ) с целью исключения заболевания сердца....

09.09.2019 Кардіологія Клінічні маски гіпереозинофільного синдрому: труднощі діагностики (клінічний випадок синдрому Лефлера)

Гіпереозинофільний синдром (ГЕС) зустрічається вкрай рідко і не завжди діагностується. Поширеність ГЕС на сьогодні не з’ясовано через відсутність статистичних даних. Відомо лише те, що чоловіки хворіють частіше за жінок – ​співвідношення становить 9:1, а їхній вік варіює від 20 до 50 років....

09.09.2019 Кардіологія Тромбоэмболические осложнения у больного с имплантацией искусственного водителя ритма

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) чаще всего ассоциируется с наличием тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и объединяется с ним в одно понятие «венозный тромбоэмболизм» (ВТЭ). У терапевтической группы пациентов, в зависимости от наличия предрасполагающих факторов и их выраженности, существует риск возникновения ТЭЛА. Настороженность врача в отношении оценки вероятности развития ТЭЛА – ​первый шаг в диагностике, лечении и профилактике этого грозного состояния, которое вызывает до трети летальных исходов в стационаре [1]....

09.09.2019 Кардіологія Клінічний випадок венозного тромбоемболізму в реальній клінічній практиці: діагностика та терапевтична тактика

Згідно з даними літератури, частота випадків венозного тромбоемболізму (ВТЕ) продовжує зростати. Це захворювання є однією з найчастіших причин госпітальної смертності через реалізацію факторів, що сприяють тромбоутворенню, відомих як «тріада Вірхова» (рис. 1) [1, 2, 4]....

09.09.2019 Кардіологія Повторный тромбоз стента: причина и особенности терапии

Рассмотрим клинический случай пациента с повторным тромбозом стента. Мужчина, 47 лет, поступил ургентно в реперфузионный центр с жалобами на выраженную сжимающую боль в области сердца, за грудиной с иррадиацией в левую руку. ...

09.09.2019 Кардіологія Онкологія та гематологія Клинический случай тромбоэмболии легочной артерии в кардиоонкологической практике: акцент на ведение пациентов с онкоассоциированными венозными тромбоэмболиями

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) является частым осложнением у онкологических больных. ВТЭ – ​независимый негативный фактор прогноза, который повышает вероятность летального исхода у таких пациентов и считается второй по значимости причиной смерти у госпитализированных больных раком. Риск ВТЭ у лиц с онкозаболеваниями, перенесших оперативное вмешательство, в 3‑5 раз выше, чем у таковых без рака. Профилактика развития ВТЭ – ​один из важных шагов для увеличения выживаемости данных пациентов [2]....

09.09.2019 Кардіологія Тромбоз коронарных артерий у пациента с миокардитом

В большинстве случаев в основе острого коронарного синдрома (ОКС) лежат развитие и прогрессирование коронарного атеросклероза с последующим повреждением атеросклеротической бляшки и тромбообразованием. В то же время, по нашим данным, у молодых пациентов до 45 лет с ОКС с элевацией сегмента ST диагноз инфаркта миокарда (ИМ) устанавливается только в 80% случаев, из них у 20% не выявляют гемодинамически значимых ОКС с элевацией сегмента ST стенозов коронарных артерий при проведении коронаровентрикулографии (КВГ) [1]....

29.08.2019 Кардіологія Превентивна кардіологія та реабілітація: пошуки нових аспектів

11-13 квітня в м. Лісабон (Португалія) відбувся щорічний європейський конгрес із превентивної кардіології EurоPrevent 2019 (European Congress on Preventive Cardiology), на котрому розглядали актуальні питання щодо нових стратегій профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ), а також теоретичні та практичні аспекти проведення ефективної кардіореабілітації....

25.07.2019 Кардіологія Качество жизни у пациентов с инфарктом головного мозга на фоне перенесенного инфаркта миокарда

В журнале «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа» (2018; Т. 8, № 2) была опубликована статья коллег из Беларуси, в которой приведены данные исследования по оценке влияния оригинальной комплексной системы реабилитации на качество жизни у пациентов, перенесших мозговой инсульт (МИ), с кардиологической патологией в анамнезе. Установлено негативное влияние сопутствующих заболеваний сердца на качество жизни больных после МИ. Доказано, что разработанная комплексная система новых подходов к реабилитации таких пациентов безопасна, не оказывает негативного влияния на уровень качества жизни, по ряду параметров отмечается более выраженная тенденция к улучшению ряда показателей по сравнению с общепринятыми ранее мероприятиями....