0 %

Кардіологія

17.10.2019 Кардіологія Нефрологія Застосування вітамін К-незалежних пероральних антикоагулянтів у пацієнтів із фібриляцією передсердь та порушенням функції нирок

Фібриляція передсердь (ФП) – ​найпоширеніша стійка аритмія. Наявність коморбідної патології погіршує її прогноз та ​ускладнює лікування. Прогресувальне порушення функції нирок є одним із таких супутніх станів, на які лікар може вплинути, призначивши сучасні антикоагулянтні засоби. ...

17.10.2019 Кардіологія Американські настанови щодо контролю вмісту холестерину в крові

Атеросклероз є значним фактором розвитку серцево-судинних захворювань, показники смертності від яких в Україні найгірші в Європі. З-поміж важливих шляхів подолання цієї проблеми – ​впровадження у клінічну практику найновіших підходів до профілактики та лікування атеросклерозу, які суттєво підвищують шанси пацієнтів на виживання. До вашої уваги представлено огляд рекомендацій Американського коледжу кардіології та Американської асоціації серця (ACC/AHA, 2018) щодо контролю вмісту холестерину (ХС) у крові....

17.10.2019 Кардіологія Легенева гіпертензія: діагностика та вибір оптимальної лікувальної тактики в сучасних умовах

Існує різноманітний спектр захворювань, які можуть супроводжуватися підвищенням тиску в легеневій артерії (ЛА) і призводити до прогресувального ураження її судинної стінки, що клінічно зумовлює поступове формування симптомів правошлуночкової серцевої недостатності (СН). ...

10.10.2019 Кардіологія Лікування пацієнтів із фібриляцією передсердь: місце препарату Каптопрес-Дарниця

Фібриляція передсердь (ФП) – ​найчастіше стійке порушення ритму в клінічній практиці, особливо в пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ), ішемічною хворобою серця (ІХС) і в осіб похилого віку (Healey J. et al., 2017). Це потенційно небезпечна аритмія, що підвищує ризик тромбоемболічних подій у 5-7 разів, ризик серцевої недостатності (СН) і смерті – ​удвічі (Patel N. et al., 2014; Alonso A. et al., 2016). У 4% пацієнтів із ФП упродовж року виникає тахікардіоміопатія. ФП віднесено до захворювань, які суттєво підвищують ризик серцево-судинних ускладнень у хворих на АГ (Williams B. et al., ESC/ESH, 2018)....

08.10.2019 Кардіологія Вплив фізичних вправ на покращення кардіоваскулярного здоров’я

Поширеність ожиріння та асоційованих із ним хвороб швидко зростає як у США, так і в цілому світі. Ожиріння пов’язане з низкою негативних впливів на стан здоров’я, зокрема зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), цукрового діабету (ЦД) 2 типу, певних різновидів раку, смерті. В осіб із надмірною вагою імовірність розвитку ССЗ удвічі вища, а в пацієнтів із вираженим ожирінням – ​удесятеро вища, ніж у людей із нормальною вагою. Регулярні фізичні вправи (ФВ) роблять сприятливий вплив на загальний стан здоров’я, не тільки знижуючи масу тіла, а й протидіючи ЦД 2 типу та ССЗ. ...

24.09.2019 Кардіологія Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST

Витяг з Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації ­(Наказ МОЗ України від 03.03.2016 № 164)...

24.09.2019 Кардіологія Случай успешной диагностики и лечения разрыва межжелудочковой перегородки у пациентки с острым инфарктом миокарда

Одним из наиболее серьезных осложнений острого инфаркта миокарда (ОИМ) является кардиогенный шок (КШ). Он развивается у 5-10% пациентов с ОИМ с элевацией сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ) и считается самой частой причиной внутригоспитальной летальности у этой категории больных [1]....

24.09.2019 Кардіологія Острый коронарный синдром со стойкой элевацией сегмента ST

Пациент, 74 года, доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины г. Киева (далее – Институт кардиологии) каретой скорой медицинской помощи с интенсивной болью за грудиной, которая продолжается в состоянии покоя в течение нескольких часов....

23.09.2019 Кардіологія Очаговый миокардит под маской острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST

Благодаря широкому внедрению в клиническую практику магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца появилась возможность проводить дифференциальную диагностику таких распространенных заболеваний, как инфаркт миокарда и миокардит. ...

23.09.2019 Кардіологія Оптимизация гипотензивной терапии осложненного гипертензивного криза

Гипертензивные кризы (ГК) занимают одно из первых мест в практике неотложной терапии. Среди всех обращений за неотложной терапевтической помощью 27,4% приходится на ГК. При этом в случае отсутствия лечения ГК смертность достигает 84% в течение первого года, тогда как выживаемость на протяжении пяти лет после ГК при условии адекватного лечения составляет около 74%. В руководствах большинства стран и кардиологических обществ представлена классификация ГК, разработанная Н.А. Ратнер (1958), согласно которой выделяют осложненный и неосложненный варианты течения криза....

13.09.2019 Кардіологія Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

Цей документ складено відповідно до настанов Європейського товариства кардіологів (ESC), присвячених питанням терапії тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). Чинність багатьох положень цих настанов не втратила дійсності чи навіть отримала додаткове підтвердження, однак нові дані розширили й певним чином змінили наші знання, що стосуються оптимальної діагностики, оцінки та лікування пацієнтів із ТЕЛА....

13.09.2019 Кардіологія Клинический случай ведения пациента с тромбоэмболией легочной артерии: акцент на антикоагулянтную терапию

В последнее время произошли существенные изменения в ведении пациентов с венозными тромбоэмболиями (ВТЭ). Как и прежде, антикоагулянтная терапия (АКТ) является основой лечения пациентов, однако на смену классическому варфарину пришли новые оральные антикоагулянты (НОАК), которые позволили повысить безопасность терапии, а также существенно упростили ее проведение в амбулаторных условиях. ...