Рекомендации ESC по лечению фибрилляции предсердий (2016)
В августе прошлого года в г. Риме (Италия) состоялся ежегодный конгресс Европейского общества кардиологов (European society of cardiology, ESC), на котором было представлено обновленное руководство по лечению фибрилляции предсердий (ФП).  Эти реко [...]
Статья в формате PDF. По прогнозу экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2016 год, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 71,3 года; ожидаемая продолжительность жизни при  рождении, в соответствии с данным [...]
Статья в формате PDF. Несмотря на прогресс в диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, они все еще остаются наиболее частой причиной смерти в большинстве экономически развитых стран. Существует прямая связь между частото [...]
Статья в формате PDF. Разом з гіполіпідемічними ефектами статини також можуть позитивно впливати на церебральний кровообіг і паренхіму головного мозку при ішемічному інсульті і реперфузії. В експериментальному дослідженні Asahi і співавт. (2005) с [...]
Статья в формате PDF. Недавно в Украине было проведено многоцентровое исследование ТРИУМФ (антигиперТензивная теРапИя в Украине – оптиМизация артериального давления в Фокусе), в котором приняли участие 50 врачей из 41 центра и 3953 пациента с арте [...]
Стаття у форматі PDF. Незважаючи на вагомі досягнення медичної науки в галузі кардіології, питання ліквідації гіпертензивних кризів (ГК) є надзвичайно актуальним, оскільки ці патологічні стани – розповсюджене ускладнення артеріальної гіпертензії ( [...]
Стаття у форматі PDF. Ішемічна хвороба серця (ІХС) – ураження міокарда, зумовлене розладами коронарного кровообігу, що виникає внаслідок порушення рівноваги між надходженням і метаболічною потребою серцевого м’яза в кисні. Одним із проявів ІХС є с [...]
Взаємозв’язок тяжкості хронічної серцевої недостатності зі станом когнітивних функцій у пацієнтів з фібриляцією передсердь
Вивчення впливу порушень серцевого ритму та провідності на когнітивну функцію має особливе значення у кардіоневрології, оскільки саме ці розлади відіграють суттєву роль у розвитку когнітивного дефіциту. Особливу увагу приділяють ролі фібриляції пе [...]
Современные аспекты причинно‑следственной связи развития сердечно-сосудистых заболеваний и беременности
Известно, что заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являются причиной № 1 смерти женщин, составляя 22,9% в структуре общей смертности. Однако до сих пор только 20% женщин в мире считают, что эта патология и является их главной угрозой. За  [...]
Статья в формате PDF. Охорона материнства і дитинства є пріоритетним напрямом медичної науки та практичної охорони здоров’я в Україні [1, 19, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40-42, 44]. Актуальність проблеми гіпертонічної хвороби (ГХ) у вагітних зумов [...]