0 %

Терапія та сімейна медицина

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Антибиотики при респираторных инфекциях: отказ от внутривенного и внутримышечного введения в пользу перорального

Даже в наше время как среди пациентов, так и среди врачей бытует мнение о превосходстве внутривенного (ВВ) пути введения антибиотика (АБ) над пероральным (ПО), поскольку в первом случае эффект более мощный и развивается быстрее. Однако, кроме случаев экстремально тяжелых инфекций, когда максимально быстрое достижение пиковой концентрации АБ в крови способно повлиять на результат лечения, ПО и ВВ формы антибактериального препарата одинаково результативны (Morgenstern J., 2018)....

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Залізодефіцитна анемія в практиці сімейного лікаря: актуальні питання та шляхи їх вирішення

Залізодефіцитна анемія (ЗДА), незважаючи на всебічне вивчення, наявність ефективних стандартів лікування та профілактики, залишається однією з поширених проблем. Будучи первинною ланкою медичної допомоги населенню, сімейні лікарі регулярно зустрічаються з проблемою ЗДА у своїй клінічній практиці....

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Практическое руководство NICE. Запоры у детей и подростков: диагностика и лечение

Проблеме лечения запоров у детей посвящено множество руководств и рекомендаций. Такое пристальное внимание к этой проблеме обусловлено не только высокой распространенностью запоров в педиатрической популяции, значительным снижением качества жизни маленьких пациентов, но и появлением серьезных психологических изменений как у самого ребенка, так и у членов его семьи....

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Перспективы применения α-липоевой кислоты в качестве патогенетического лечения нейропатической боли при диабетической нейропатии

Развитие диабетической нейропатии (ДН) является тяжелым и наиболее распространенным осложнением сахарного диабета....

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Видный украинский ученый-офтальмолог с французскими корнями

Семь патентов, четыре учебника, терминологические словари, девять монографий – вот только частичка визитной карточки универсала хирургической офтальмологии и офтальмотерапии, заслуженного врача Украины Геннадия Дмитриевича Жабоедова....

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Карбапенеми і карбапенем-резистентна інфекція: що після карбапенемів?

Карбапенеми відіграють надзвичайно важливу роль у сучасному арсеналі антибіотиків. Із багатьох сотень різних бета-лактамів карбапенеми мають найширший спектр активності та потужності стосовно грампозитивних і грамнегативних бактерій. У результаті вони часто використовуються як препарати останньої лінії («антибіотики останньої надії»), особливо в пацієнтів із надважкими формами інфекції або за підозри на резистентну флору [7, 28, 30]. K. Bush і співавт. (2016) зазначили, що впродовж 10 років у 65% випадків лікування інфекції застосовувалися бета-лактамні антибіотики, в тому числі в 11,2% – ​карбапенеми. Частота призначення останніх у США збільшилася за 10 років на 86% [6]....

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Стратегия «снижения вреда»: новый терапевтический подход в лечении никотинизма. Отношение врачей

Являясь сильным и независимым фактором риска целого ряда социально значимых заболеваний, табакокурение остается актуальной проблемой здравоохранения во всем мире. Несмотря на достоверные и убедительные данные относительно смертельной опасности, связанной с потреблением табака, около 1,3 млрд людей в мире продолжают курить, а 7 млн человек ежегодно умирают от последствий курения....

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Діагностика та лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря

Серед серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом, хронічна ішемічна хвороба серця (ІХС), зокрема стенокардія, є найбільш поширеною формою. ІХС – ​це ураження міокарда, що розвивається в результаті порушення рівноваги між коронарним кровообігом і метаболічними потребами серцевого м’яза....

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Роль противовоспалительных и обезболивающих препаратов в хирургическом лечении полости рта

В рамках I Украинского стоматологического конгресса с международным участием «Интегрированная медицина и стоматология», который состоялся 8-9 февраля в Киеве, особое внимание было уделено проблемам ведения пациентов с болевым синдромом и воспалением....

02.04.2019 Терапія та сімейна медицина Старіння і пов’язані з віком хвороби:  чи можна додати життя рокам?

Завдяки покращенню гігієни, прихильності до більш здорового способу життя, вдосконаленню медичної допомоги й зменшенню дитячої смертності очікувана тривалість життя сучасної людини є значно більшою, ніж у декількох минулих поколінь, і продовжує зростати....

28.03.2019 Терапія та сімейна медицина Біосиміляри: terra incognita чи нова надія для пацієнтів?

Останніми роками біологічні препарати спричинили справжню революцію в ревматології й зумовили сплеск інтересу до нових можливостей у цій сфері. Найчастіше зазначені засоби застосовуються для лікування аутоімунних захворювань (у ревматологічній, гастроентерологічній та дерматологічній практиці) та онкопатології, а також як гормональна замісна терапія. ...

28.03.2019 Терапія та сімейна медицина Застосування східницьких мінеральних вод у комплексній реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом

Станом на сьогодні відмічається зростання захворюваності на хронічний панкреатит (ХП) у загальній структурі захворювань органів травлення. За даними ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», в нашій державі близько 1 млн хворих на ХП [4]. ...