Журнал «Дитячий лікар» № 1 (46) ‘ 2016

Пульмонологія

5-25 стр. Пневмонія
Ю.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Г.Г. Шеф, к.мед.н., доцент, кафедра педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
Пневмонія – це гостре неспецифічне запалення легеневої тканини, в основі якого лежать інфекційний токсикоз, дихальна недостатність, водно-електролітні та інші метаболічні порушення з патологічними зсувами в усіх органах і системах дитячого організму. За іншою думкою, під пневмоніями варто розуміти групу різних за етіологією (переважно бактеріальною), патогенезом і морфологічною характеристикою гострих вогнищевих інфекційно-запальних захворювань легенів із обов’язковою наявністю внутрішньоальвеолярної запальної ексудації. Іноземні автори трактують пневмонію як «гостре респіраторне захворювання з фокальними ознаками і рентгенологічно встановленим затемненням, яке раніше не спостерігалося, інших відомих причин появи якого немає». [ . . . ]
55-57 стр. Особливості клітинної ланки імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму раннього початку, залежно від ацетиляторного поліморфізму
У.І. Марусик, к.мед.н., асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Бронхіальна астма (БА) є однією з найбільш поширених нозологічних форм у дитячій практиці та становить 5-15% від усіх алергічних захворювань, а серед хронічних захворювань органів дихання ця патологія посідає провідне місце. БА – мультифакторна патологія, для розвитку якої велике значення має спадкова (генетична) складова. У сучасних вітчизняних і закордонних наукових джерелах висловлюється думка про те, що генетично зумовлені особливості ацетилювання можуть бути залучені до патогенезу алергічних захворювань та атопії, яка лежить в основі розвитку БА. [ . . . ]
63-70 стр. Бронхіальна астма у дітей

Міждисциплінарна проблема

26-33 стр. Психогенные расстройства дыхания у детей
А.В. Катилов1, к.мед.н., доцент, С.В. Зайков2, д.мед.н., профессор, Л.М. Булат1, д.мед.н., профессор, Л.И. Лайко1, к.мед.н., доцент, 1кафедра пропедевтики детских болезней и ухода за больными детьми Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Винницкая областная детская клиническая больница, 2Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика
Соматоформные расстройства представляют собой группу психогенных расстройств, при которых психические нарушения скрываются за соматовегетативными симптомами, напоминающими соматическое заболевание, но при этом не обнаруживается никаких органических изменений, которые можно было бы отнести к известной в медицине болезни. Данные расстройства могут вовлекать все системы организма, но наиболее часто вовлекаются сердечно-сосудистая, дыхательная и ЖКТ. В связи с отсутствием четких клинических и лабораторных критериев диагностики данные нозологии обычно диагностируются методом исключения органических заболеваний, но это в идеале. А на практике соматоформные расстройства часто расцениваются как органические, с соответствующим обследованием, лечением, консультациями множества специалистов. [ . . . ]
34-40 стр. Профілактика виникнення та терапія кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на муковісцидоз
Г.О. Леженко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.Є. Пашкова, д.мед.н., кафедра госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету
Муковісцидоз є одним із найпоширеніших аутосомно-рецесивних генетичних захворювань із тяжким перебігом та високим ризиком летального результату в ранньому дитячому віці, що характеризується системним ураженням екзокринних залоз і проявляється тяжкими порушеннями функцій органів дихання, шлунково-кишкового тракту та інших органів і систем. Захворювання трапляється з частотою від 1 : 600 до 1 : 12 000 новонароджених, що свідчить про значну поширеність носійства відповідного гена. [ . . . ]

Оториноларингологія

41-48 стр. Огляд сучасних аспектів ведення дітей та підлітків, хворих на стрептококовий тонзилофарингіт
А.М. Машейко1, клінічний провізор, викладач, О.В. Макаренко1, д.мед.н., професор, В.В. Маврутенков2, д.мед.н., професор, В.Г. Слатвицький3, головний лікар, 1кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2кафедра інфекційних хвороб Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 3Комунальний заклад «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 6» Дніпропетровської обласної ради
Біль у горлі є симптомом, спричиненим запаленням слизової оболонки задньої стінки глотки (гострий фарингіт, код J02 за МКХ-10) та/або лімфаденоїдної тканини (гострий тонзиліт, код J03 за МКХ-10). У клінічній практиці нерідко спостерігається поєднання тонзиліту та фарингіту, тому в науковій літературі широко використовується термін тонзилофарингіт. [ . . . ]

Інфекційні захворювання

49-54 стр. Cовременная антибиотикотерапия инфекций мочевыводящих путей в детской практике
Е.Н. Охотникова1, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой, Е.И. Усова1, к.мед.н., доцент, Ю.И. Гладуш2, к.мед.н., доцент, главный врач, Т.П. Иванова2, к.мед.н., заместитель главного врача по медицинской части, О.Ф. Зарудняя2, заведующая инфекционно-боксированным отделением для детей младшего возраста, Р.В. Мостовенко2, к.мед.н., заведующая инфекционно-боксированным отделением, О.Н. Грищенко2, заведующая педиатрическим отделением, 1кафедра педиатрии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, 2Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», г. Киев
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) на протяжении многих лет занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваний детского возраста: по распространенности они незначительно уступают лишь инфекциям верхних дыхательных путей и кишечника. ИМП встречаются у 1-5% детей и нередко протекают бессимптомно. Термин инфекции мочевыводящих путей объединяет большой круг патологических состояний, при которых присутствует микробная колонизация мочи – более 105 колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов в 1 мл мочи – и/или микробная инвазия с развитием инфекционного процесса в какой-либо части мочеполового тракта – от наружного отверстия уретры до коркового вещества почек. [ . . . ]

Гастроентерологія

58-62 стр. Неинвазивные методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника у детей
О.Ю. Белоусова, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой, Н.В. Павленко, к.мед.н., доцент, К.В. Волошин, к.мед.н., доцент, А.Л. Слободянюк, кафедра педиатрической гастроэнтерологии и нутрициологии Харьковской медицинской академии последипломного образования
Заболевания кишечника в детском возрасте занимают одно из ведущих мест среди гастроэнтерологической патологии, уступая лишь заболеваниям органов гастродуоденальной зоны. Более того, в последние годы все чаще говорят о коморбидности гастроэнтерологической патологи. Структуру заболеваний кишечника составляют аномалии и пороки развития, функциональные и воспалительные заболевания. Если в раннем возрасте чаще отмечаются нарушения со стороны тонкого кишечника (нарушение переваривания и всасывания – синдром мальассимиляции), то у детей более старшего возраста превалируют поражения толстого кишечника. [ . . . ]