Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 4 (93) (Тема номеру: Інфекційні захворювання) ‘ 2016

Події

5 стр. Резолюція науково-практичної конференції «Всесвітній тиждень імунізації»

28 квітня 2016 р. у рамках Всесвітнього та Європейського тижня імунізації 24–30 квітня 2016 р. у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» відбулась науково-практична конференція «Всесвітній тиждень імунізації». [ . . . ]
62-66 стр. «Фармаско» – мeждународные стандарты диагностики

Недавно в г. Вышгороде состоялось торжественное открытие нового офиса компании «Фармаско» – лидера на украинском рынке в сфере экспресс-диагностики. Просторное светлое здание, ставшее для ее сотрудников новым домом, гостеприимно распахнуло свои двери для коллег, партнеров, друзей. В ближайших планах руководства – проведение конференций, круглых столов, тренингов для медицинских специалистов и лаборантов. [ . . . ]

Актуальна тема

6-9 стр. Грип в Україні в епідемічному сезоні 2015-2016 рр. та прогноз на наступний сезон 2016-2017 рр.
А.П. Мiроненко, д.м.н., зав. відділу, О.С. Голубка, к.м.н., О.В. Онищенко, к.м.н., Л.В. Радченко, А.Ю. Фесенко, Г.С. Хмельницька, О.Ю. Смутько ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
Грип залишається найактуальнішою глобальною інфекцією, яка щорічно спричинює епідемії різної інтенсивності та тривалості в більшості країн світу і є єдиною інфекцією, щодо якої зберігається реальна загроза виникнення пандемії. Щорічно на грип та гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) хворіє від 4 до 15% населення світу, а помирає від грипу та ускладнень 250-450 тис. осіб. [ . . . ]

Лекція

10-17 стр. Поліомієліт в світі та Україні: проблема чи ні?
С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, зав. кафедри, Л.О. Палатна, к.м.н., доцент, А.В. Лисий, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Поліомієліт (з давньогрецької: πολιός – сірий, µυελός – мозок; латинської: itis – запалення; застаріле – дитячий спинномозковий параліч, хвороба Гейне–Медіна) – гостре вірусне захворювання, яке зумовлене поліовірусом та характеризується переважним ураженням ЦНС з виникненням парезів і паралічів. [ . . . ]

Огляд

18-28 стр. Епідеміологічні аспекти соціально значущих інфекцій
Т.А. Сергеєва, д.м.н., Ю.В. Круглов, к.м.н., О.В. Максименок, к.біол.н., О.М. Кислих, В.А. Марциновська, к.м.н. лабораторія епідеміології парентеральних вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
На сьогодні соціально значущі хвороби розглядають як одну з основних загроз для здоров’я населення, а також суттєвий тягар для органів охорони здоров’я та суспільства в цілому. Останнє обумовлюється тим, що більшість з цих хвороб спричиняють тимчасову або стійку втрату працездатності; потребують величезних фінансових витрат на профілактику, лікування, реабілітацію (а деякі – терапії впродовж усього життя); негативно впливають на якість і тривалість життя та спричиняють передчасну смерть; достатньо часто пов’язані зі злочинністю. У цілому ж, поняття «соціально значущих хвороб» існує з ХІХ ст., періоду бурхливого економічного розвитку; уперше воно застосовувалось щодо захворювання на туберкульоз (ТБ). [ . . . ]
29-35 стр. Лечение инфекционных осложнений у онкологических пациентов на фоне нейтропении, индуцированной противоопухолевой терапией. Концепция фебрильной нейтропении
Е.В. Кущевой, гематолог, И.А. Крячок, д.м.н., профессор, руководитель, Е.С. Филоненко, онколог отдел химиотерапии гемобластозов, Т.В. Кадникова, зав. отделением онкогематологии Национальный институт рака
Все пациенты с онкологическими заболеваниями, получающие специфическую противо­опухолевую терапию, имеют значительно более высокий риск инфекционных осложнений, чем пациенты с другими нозологиями. Это вызвано рядом особенностей. С одной стороны, опухоль может вызывать нарушение функционирования систем организма и повышать риск инфекции (например, компрессия дыхательных путей или путей оттока мочи, формирование свищей между полыми органами, нарушение целостности кожных покровов). Кроме того, ряд опухолей приводит к существенному нарушению различных звеньев иммунного ответа, что в первую очередь касается гемобластозов. [ . . . ]

Погляд фахівця

36-45 стр. Псевдотуберкульоз
В.П. Малий, д.м.н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб, Харківська медична академія післядипломної освіти
Псевдотуберкульоз (син.: рseudotuberculosis, далекосхідна скарлатиноподібна гарячка – ДСГ) – гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом інфікування, що викликається мікроорганізмом роду Yersiniа, характеризується поліморфізмом клінічних проявів – інтоксикацією, екзантемою, ураженням шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і суглобів, нерідко – рецидивним перебігом. [ . . . ]
47-54 стр. Болезнь Лайма
В.В. Николов, кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и курсом дерматовенерологии, Тернопольский государственный медицинский университет
Болезнь Лайма (БЛ; morbus Lyme; МКБ-10: А69.2) – инфекционное трансмиссивное природно-очаговое заболевание из группы бактериальных зоонозов, вызываемое Borrelia burgdorferi sensu lato, передающееся иксодовыми клещами. Клинически заболевание характеризируется преимущественным поражением наружного покрова с развитием мигрирующей эритемы, а также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца, проявляя склонность к хроническому и латентному течению. [ . . . ]

Дайджест

46 стр. Сравнение применения левофлоксацина и моксифлоксацина у госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией в США: фокус на длительность пребывания в клинике

Цели исследования: сравнение продолжительности пребывания в стационаре и затрат на госпитализацию среди пациентов, находящихся в клинике в связи с внебольничной пневмонией (ВП), которые в качестве начальной терапии получали внутривенно левофлоксацин (ЛФ) в дозе 750 мг в сутки или моксифлоксацин (МФ) в дозе 400 мг в сутки. Была также оценена коморбидность и внутрибольничные осложнения, ассоциированные с длительным пребыванием в условиях стационара. [ . . . ]
46 стр. Оценка сравнительной эффективности различных режимов начальной антибиотикотерапии у пациентов с внебольничной пневмонией в рамках анализа использования ресурсов здравоохранения

Консенсус Американского торакального общества и Американского общества инфекционных болезней (American Thoracic Society / Infectious Diseases Society of America (ATS / IDSA) 2007 г. рекомендовал к применению у пациентов с ВП, нуждающихся в госпитализации, в качестве начальной антибиотикотерапии (АБТ) монотерапию респираторными фторхинолонами или комбинацию β-лактамов с макролидами. [ . . . ]
61 стр. Лечение острого гайморита у взрослых. Сравнительная характеристика цефподоксима проксетила и амоксициллина клавуланата

Цель исследования: продемонстрировать равноценность клинической эффективности и безопасности цефподоксима проксетила (200 мг 2 раза в день в течение 5 дней) и амоксициллина клавуланата (1 г/125 мг 2 раза в сутки в течение 8 дней) у взрослых с острым гайморитом. [ . . . ]
58 стр. Острый пиелонефрит у детей: антибиотикотерапия в зависимости от клинического течения

Дети в возрасте старше 2 лет с острым осложненным пиелонефритом или при наличии высокого риска развития осложнений должны получать парентеральную антибиотикотерапию, например цефтриаксоном в течение 2-4 дней с последующим переходом на пероральный прием общим курсом 10-14 дней, с учетом результатов антибиотикограммы. [ . . . ]
58 стр. Цефуроксим в эмпирической терапии нозокомиальных пневмококковых пневмоний: существует ли проблема поколений антибиотиков?

Пневмококковая инфекция является важной причиной заболеваемости и смертности. Рекомендации по применению бета-лактамов широкого спектра действия у пациентов с внебольничными пневмониями обусловлены возрастающей частотой пенициллинрезистентности пневмококков. Спорным является применение цефалоспоринов II поколения для эмпирической терапии нозокомиальных пневмоний. [ . . . ]
60 стр. Фарингиты у детей

Лечебная стратегия при фарингитах в последние годы претерпела существенные изменения. В связи с прогрессированием антибиотикорезистентности подход, подразумевающий системное лечение фарингитов с целью предотвращения возможного развития острой ревматической лихорадки, должен быть пересмотрен. [ . . . ]
60 стр. Руководства по лечению острых бактериальных риносинуситов у взрослых

Острый бактериальный риносинусит является частой причиной обращений пациентов к врачам и одной из наиболее частых причин применения антибактериальных препаратов. С целью улучшения диагностики и соответствующего лечения данного заболевания были разработаны несколько Руководств. [ . . . ]
60 стр. Диагностика и лечение уретритов у мужчин

Первичными патогенами, ассоциирующимися с развитием уретрита, являются Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae. В Соединенных Штатах существуют расовые различия в распространенности инфекций, передающихся половым путем. Так, например, распространенность гонореи среди юношей негроидной расы в 40 раз выше, чем среди таковых белой расы. [ . . . ]