Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 7 (86) ' 2015

Актуальна тема

17-25 стр. Гетерогенність бронхіальної астми та вибір терапевтичної тактики
О.С. Толох, зав. 2-го діагностичного відділення, Н.Д. Рудницька, к.м.н., доцент, У.Б. Чуловська, к.м.н., доцент. КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр», Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Бронхіальна астма (БА) залишається одним з найпоширеніших хронічних захворювань людини, яке характеризується великою гетерогенністю клінічних форм і варіабельністю перебігу. Проявами гетерогенності БА є різні ступені вираженості бронхіальної обструкції, різна частота загострень, різна відповідь на бронходилятатори і препарати для тривалого контролю, зокрема на інгаляційні глюкокортикостероїди (ІКС). Сучасне ведення БА потребує глибокого аналізу факторів, відповідальних за прогресування захворювання і розвиток загострень, а також розробки таргетної терапії БА з урахуванням клінічних і біологічних фенотипів хвороби. Разом з цим, нині фармакотерапія БА полягає в застосуванні невеликої кількості груп лікарських препаратів для тривалого контролю захворювання, а можливості біологічної терапії обмежуються поки що лише моноклональними антитілами до IgE. Проте нині у більшості пацієнтів з БА вже можна проводити терапію з урахуванням фенотипу захворювання, біологічних маркерів запалення дихальних шляхів, визначення яких є важливими задачами лікаря-спеціаліста. [ . . . ]

Профілактична медицина

27-36 стр. Химиопрофилактика рака: ретиноидный парадокс
А.Б. Бизунков, к.м.н., кафедра отоларингологии Витебский государственный медицинский университет (Республика Беларусь)
Потребление лекарств растет год от года во всех развитых странах мира, и, по-видимому, подобная динамика сохранится в ближайшем будущем. Например, в «Обзоре розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь» за 2013 г. было отмечено, что, несмотря на рост потребления лекарственных препаратов на протяжении последних лет, в Беларуси до полного насыщения рынка еще далеко, поскольку показатель потребления лекарственных средств на душу населения (всего 5,5 доллара на человека в месяц) еще значительно ниже, чем в странах ЕС и в соседней России (10,6 доллара). Ежегодный прирост числа аптек (примерно на 5% в год) представлялся экспертам также недостаточным.  [ . . . ]

До обговорення

37-45 стр. Основні положення настанов по веденню хворих з алергією до коров’ячого молока
Т.Р. Уманець, д.м.н., Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча алергологія», О.Г. Шадрін, д.м.н., професор, зав. відділенням проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гастроентерологія», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», м. Київ. В.А. Клименко, д.м.н., зав. кафедри пропедевтики педіатрії № 2, В.П. Кандиба, О.М. Ащеулов, кафедра пропедевтики педіатрії № 2, О.С. Лупальцова, Харківський національний медичний університет. С.Л. Няньковський, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії, О.С. Няньковська, д.м.н., доцент кафедри педіатрії та неонатології факультету післядипломної освіти. М.С. Яцула, Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького.
Закінчення. Початок у Спецвипуску № 2 2015, № 5–6 2015. Молоко кози, вівці, ослиці, верблюдиці, кобиляче та інші замінники на основі ягнятини або курятини, у випадках, де це можливо, запропоновані як харчові замінники у немовлят з алергією до коров’ячого молока (АКМ). Молоко людини за складом відрізняється від інших видів молока, які повною мірою не відповідають вимогам щодо необхідних поживних речовин для немовлят. [ . . . ]

Огляд

5-8 стр. Вирусный гепатит Е в Украине
В.П. Малый, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней, Н.В. Шепилева, к.м.н., Харьковская медицинская академия последипломного образования, Н.В. Брядко, С.М. Тарасенко, Николаевская областная клиническая инфекционная больница
Гепатит Е (ГЕ), согласно материалам ВОЗ, является наиболее часто встречающимся острым вирусным гепатитом среди взрослого населения в гиперэндемичных регионах тропического и субтропического пояса. В этиологически самостоятельный тип он был выделен только в 1980-е годы. Вместе с тем, ГЕ не может рассматриваться как новая, ранее не существовавшая инфекция. Так, ретроспективно на основании анализа эпидемических вспышек энтерального гепатита в XIХ и первой половине XX ст. можно предположить, что это были вспышки не гепатита А (ГА), а ГЕ. Об этом свидетельствует преимущественное вовлечение молодого взрослого, а не детского населения и избирательно тяжелое фульминантное течение у беременных женщин.  [ . . . ]
9-12 стр. Микрофлора наружного покрова в норме и в очаге рожистой инфекции
В.В. Николов, кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и курсом дерматовенерологии Тернопольский государственный медицинский университет
Человек является уникальной экосистемой, представленной огромным количеством различных микроорганизмов, занимающих конкретный биотоп и находящихся в состоянии постоянного физиологического динамического равновесия между собой. Каждому человеку присущ свой микробиологический фенотип, который формируется под влиянием наследственной изменчивости и факторов окружающей среды. Многочисленные виды микробов, населяющие макроорганизм, создают микробиоценозы, имеющие свои особенности для каждого биотопа. [ . . . ]

Оригінальні дослідження

46-53 стр. Вплив різних доз низькомолекулярного індуктора ендогенного інтерферону на клітинну та гуморальну ланки системи імунітету у мишей лінії C57BL/6
І.М. Воєйкова, к.біол.н., Н.І. Федосова, к.біол.н., О.М. Караман, к.біол.н., Л.М. Євстратьєва, Г.В. Діденко, к.біол.н., зав. лабораторії біотерапії раку, Г.П. Потебня, д.м.н., професор, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ. Г.С. Лісовенко, к.біол.н. С.І. Андронаті, д.хім.н., професор, академік НАН України, директор, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеса. А.С. Редер, генеральний директор, ТДВ «ІнтерХім», Одеса.
Використання інтерферону (ІФН) або його індукторів у схемах протипухлинної біотерапії на сьогодні набуває все більшого поширення. Це обумовлене тим, що система імунітету відіграє провідну роль у забезпеченні загальної резистентності організму та виступає одним з основних етіопатогенетичних чинників при розвитку низки захворювань, зокрема онкопатології. Для вдосконалення технологій біотерапії пухлинної хвороби особливо важливим є розуміння функцій та механізмів дії цитокінів, які посилюють здатність ефекторів протипухлинного захисту елімінувати злоякісні клітини. Біологічні модифікатори імунної відповіді досить часто використовуються в технологіях створення протипухлинних вакцин як їх складові компоненти або ад’юванти. У найпростішому варіанті цитокіни вводять разом з пухлинним антигеном та стимулюють локальну імунну відповідь на нього. [ . . . ]

Книжкова полиця

55-56 стр. Відгук на національний підручник «Алергологія»

В останні десятиліття частота алергічних захворювань (АЗ) істотно зросла. Кількість людей, що схильні до розвитку АЗ або в яких упродовж життя відмічались алергічні реакції, коливається в різних популяціях від 20 до 40–50%, за даними літератури. Основними чинниками, які обумовлюють розвиток алергії, є спадкова схильність і чинники навколишнього середовища, такі як розвиток цивілізації та зростання урбанізації, синтез нових хімічних сполук, що нерідко мають алергізуючі властивості, погіршення екологічної ситуації. Не дивлячись на досягнуті успіхи в лікуванні АЗ, їх поширеність і захворюваність продовжують зростати. [ . . . ]
56-57 стр. Відгук на національний підручник «Імунологія»

Знання основних понять з імунології сьогодні великою мірою визначає базові знання в медицині загалом. Викладанню цих дисциплін у медичних університетах в усіх розвинених країнах світу, чи то в Європі, чи в Північній Америці, приділяється значна увага, оскільки робота лікаря неможлива без певного знання функціонування основних механізмів імунної відповіді та можливостей її модуляції.  [ . . . ]

Дайджест

14 стр. Сравнительное исследование эффективности флютиказона пропионата в форме назального спрея и цетиризина в терапии сезонного аллергического ринита, ассоциированного с цветением амброзии

Интраназальные кортикостероиды (ИКС), как правило, считаются наиболее эффективным средством лечения аллергического ринита (АР). Ранее проводимые сравнительные исследования с пероральными антигистаминными препаратами (АГП) являются частично информативными по причине наличия во время приема препаратов множества переменных, влияющих на ход исследования. Цель исследования – сравнение эффективности ИКС флютиказона пропионата назального спрея (ФПНС) и АГП II поколения цетиризина в таблетках для приема внутрь, а также плацебо. Прямое сравнительное исследование (head-to-head study) проводили в течение 2 нед в период цветения амброзии. [ . . . ]
14 стр. Влияние цетиризина на тяжесть симптомов и качество жизни у пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом

Влияние цетиризина на качество жизни (КЖ) у пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом (КАР) ранее исследовали, используя универсальные шкалы. Существуют универсальные инструменты для оценки КЖ, использующиеся при различных состояниях, и специфические – для определенного заболевания, оценивающие эффективность лечения той или иной области, поражающейся при данном заболевании. Цель исследования – определить влияние цетиризина на тяжесть симптомов и связанное со здоровьем КЖ у взрослых пациентов с КАР, используя специфический инструмент. [ . . . ]