Журнал «Медичні аспекти здоров'я чоловіка» № 3 (22) ‘ 2016

Урологія

5-9 стр. Раціональна емпірична антибіотикотерапія гострих інфекцій сечостатевої системи в урологічному стаціонарі
С.П. Пасєчніков1,2, д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології, завідувач відділу запальних захворювань; С.В. Нашеда2; В.М. Шило3, к.мед.н., завідувач відділення урології. 1,2Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 2ДУ «Інститут урології НАМН України», 3КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»
У статті наведено результати оцінки клінічної та бактеріологічної ефективності, безпечності і переносимості аміноглікозиду Браксон при емпіричній антибактеріальній терапії гострих інфекцій сечостатевої системи. Обстежено 91 хворого з цим діагнозом і визначено видовий спектр уропатогенів. При завершенні курсу антибіотикотерапії встановлено, що загальна клінічна ефективність Браксону сягала 94,5 %, бактеріологічна – 93,3 %, причому відносно найбільш поширеного збудника Escherichia coli – 95,9 %. Це дає можливість рекомендувати Браксон як препарат першої лінії емпіричної антибіотикотерапії гострих інфекцій сечостатевої системи. [ . . . ]
32-40 стр. Пієлонефрит: сучасні підходи до діагностики та лікування
С.П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології НМУ ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ГУ «Інститут урології НАМН України»
У статті описано класифікацію, етіологію, патогенез, клінічну картину гострого та хронічного пієлонефриту, а також сучасні методи обстеження цієї категорії пацієнтів. Представлено основні підходи до лікування даного захворювання. Здебільшого воно є консервативним і передбачає призначення емпіричної, а потім етіотропної антибіотикотерапії в комбінації з інфузійною дезінтоксикаційною та фітотерапією. [ . . . ]
41-45 стр. Терапевтические эффекты гиалуроновой кислоты у пациентов с интерстициальным циститом/ синдромом болезненного мочевого пузыря

Интерстициальный цистит/синдром болезненного мочевого пузыря (ИЦ/СБМП) – клинический синдром, характеризующийся воспалением мочевого пузыря неинфекционного генеза. У большинства больных без характерной цистоскопической картины (гломеруляции, язва Гуннера) это заболевание является диагнозом исключения, т.е. устанавливается при отсутствии другой патологии мочевого пузыря. Пациенты, страдающие ИЦ/СБМП, обычно предъявляют жалобы на значительное снижение качества жизни и ограничение повседневной активности. Для клиницистов лечение ИЦ/СБМП представляет сложную задачу. Среди разнообразных терапевтических опций ни одна не обладает достаточной эффективностью в купировании симптомов этого тяжелого недуга. Предлагаем вашему вниманию обзор статьи C.-L. Lee, C.-H. Peng, H.-C. Kuo, в которой представлены результаты исследования эффективности внутрипузырных инстилляций гиалуроновой кислоты* в лечении пациентов с ИЦ/СБМП и дана оценка прогностическим факторам успешного исхода такого лечения. [ . . . ]
46-49 стр. Відновні та реконструктивні втручання у хворих із гангреною Фурньє
О.Б. Прийма, КП «Трускавецька міська лікарня»
У статті розглянуто тактику лікування пацієнтів з гангреною Фурньє на етапі їх реабілітації. Протягом цього періоду у 10 із 15 пролікованих хворих спостерігалася регенерація шкіри калитки, статевого члена, стегон та низу живота. У одного чоловіка шкірний мішечок калитки відновився після 3 міс реабілітації; він відмовився від реконструкції шкіри калитки. У двох пацієнтів виконано формування шкіри статевого члена зустрічними трикутними шкірними клаптями, у п’яти – реконструкцію шкіри калитки її власними тканинами. У двох осіб з розповсюдженою гангреною Фурньє на етапі реабілітації проведено двоетапну операцію за А. Такачем. Встановлено, що калитка має виражені регенеративні властивості. Пацієнтам цієї категорії показані відновно-реконструктивні операції на калитці та статевому члені з метою запобігання хронічному больовому синдрому, рубцевій деформації калитки і викривленню статевого члена. [ . . . ]
50-55 стр. Комбинация имипенем + циластатин – эффективная опция для лечения полирезистентных урологических инфекций
С.П. Пасечников, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой урологии НМУ им. А. А. Богомольца, заведующий отделом воспалительных заболеваний ГУ «Институт урологии НАМН Украины»
В статье представлен обзор данных касательно клинической эффективности препарата имипенем/циластатин в условиях глобального роста устойчивости микроорганизмов к большинству антибиотиков. [ . . . ]
56-60 стр. Результаты исследований по применению препарата Витапрост форте у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – наиболее распространенное урологическое заболевание пожилых мужчин. Основными группами лекарственных средств, которые применяются при ДГПЖ, являются антагонисты α1-адренорецепторов, ингибиторы 5α-редуктазы, антагонисты мускариновых рецепторов, ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, аналог вазопрессина десмопрессин, комбинации вышеперечисленных препаратов. Используются также разнообразные лекарственные препараты растительного и животного происхождения. Один из них – ­Витапрост форте (STADA), активным веществом которого является эндогенная субстанция сампрост (экстракт простаты) – комплекс водорастворимых биологически активных пептидов, выделенных из предстательной железы быков и бычков, достигших половой зрелости, путем жесткого кислотного гидролиза, глубоко разрушающего клеточные структуры. Особенности выделения этих пептидов нивелируют их молекулярную видоспецифичность, в результате чего полученные препараты лишаются антигенных свойств и ассоциированных с ними побочных эффектов. Представляем вашему вниманию реферативный обзор статьи Е. А. Ефремова, С. Д. Дорофеева и соавт., в котором проанализированы результаты семи исследований с участием 300 пациентов с ДГПЖ, которым в качестве терапии назначали Витапрост форте. [ . . . ]
67-68 стр. Обзор публикаций по проблемам современного лечения стриктур уретры
M.L. Djordjevic, V. Kojovic, школа медицины Белградского университета, Сербия. F.E. Martins, Лиссабонский университет, Португалия. Д. Курбатов, отделение андрологии и урологии Эндокринологического научного центра, Москва, РФ
Hindawi Publishing Corporation. Advances in Urology, 2016. Тактика ведения пациентов со стриктурами уретры представляет сложную задачу для всех специалистов в области реконструктивной урологии. Стриктурная болезнь уретры определяется как стеноз мочеиспускательного канала, как правило, протяженный, с вовлечением обширных областей в процесс ­спонгиофиброза. Стриктуры являются результатом воспаления и/или инфекции в большей степени, чем травмы. Несмотря на сложность терапевтической тактики, зачастую к лечению стриктур уретры привлекаются медицинские работники, не имеющие надлежащей подготовки и знаний современных методов и технологий. [ . . . ]

Міждисциплінарні проблеми

10-29 стр. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гендерна дисфорія»

Із повною версією наказу можна ознайомитися на сайті: www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Гендерна дисфорія», розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини, розглядає особливості проведення діагностики та лікування гендерної дисфорії в Україні з позиції забезпечення наступності видів медичної допомоги. [ . . . ]
69-72 стр. Нобелевский комитет назвал имя лауреата Нобелевской премии 2016 года по физиологии и медицине

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получил специалист по клеточной биологии из Японии Ёсинори Осуми (Yoshinori Ohsumi). Премия ему присуждена «За открытие и исследование механизмов аутофагии, фундаментального процесса распада и утилизации клеточных компонентов». Что такое аутофагия? Чем она важна с практической точки зрения? Как аутофагия связана с голоданием и потерей массы? Почему она помогает раковым опухолям выжить? И, наконец, почему лауреатом стал один человек, а не несколько, как обычно? [ . . . ]

Андрологія

61-66 стр. Динаміка показників спермограми при лікуванні ідіопатичної чоловічої неплідності препаратом Новофертил
М.І. Бойко1,2, д.мед.н., професор кафедри урології, президент Української асоціації андрології та сексуальної медицини; І.С. Чорнокульський1,2, к.мед.н.; О.М. Бойко4; B. Giovanni3; Є.В. Зарубін4. 1ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС. 2Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. 3ASL Novara, Italy. 4Клініка «Андроцентр»
На сьогоднішній день до 75 % випадків чоловічої неплідності не мають встановленої та науково доведеної етіології. Зростає роль оксидативного стресу як однієї з причин порушень фертильності у чоловіків, що призводить до порушення цілісності ДНК ядер і рухливості сперматозоїдів. У статті оцінено клінічну ефективність антиоксидантної та метаболічної терапії препаратом Новофертил. На фоні лікування спостерігалося значне покращання параметрів спермограми та потенціалу фертильності чоловіків. [ . . . ]

Подія

30-31 стр. Поздравляем с юбилеем Владимира Николаевича Лесового!

Ректору Харьковского национального медицинского университета, члену-корреспонденту НАМН Украины, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу Украины, лауреату Государственной премии в области науки и техники, директору Харьковского областного клинического центра урологии и нефрологии имени В.И. Шаповала Владимиру ­Николаевичу Лесовому 2 октября 2016 г. исполнилось 60 лет. [ . . . ]

Книжкова полиця

49 стр. Urology

Головна особливість цього видання полягає в тому, що це перший англомовний базовий підручник з навчальної дисципліни «Урологія», підготовлений відповідно до затвердженої МОЗ України сучасної кредитно-модульної системи в рамках 90-годинної програми викладання на четвертому курсі за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» та 45-годинної – за спеціальністю «Медична психологія». [ . . . ]