Журнал «Медичні аспекти здоров'я чоловіка» № 4 (23) ‘ 2016

Міждисциплінарні проблеми

43-47 стр. Нестероїдні протизапальні препарати: відомі та нові проблеми*
*Рациональная фармакотерапия, № 4 (33), 2014
*Рациональная фармакотерапия, № 4 (33), 2014. Печатается с сокращениями Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) належать до найбільш вживаних препаратів у світі [1]. За даними Y. I. Tayem et al., серед 2208 рецептів, виписаних у Центральній лікарні Палестини, 410 (18,6 %) були на НПЗП; 40,2 % – на диклофенак, 23,9 % – на аспірин (ацетилсаліцилову кислоту), 17,8 % – на ібупрофен, 15,1 % – на індометацин, 0,2 % – на інгібітори циклооксигенази-2 (ЦОГ-2). [. . . ]
53-67 стр. Химиопрофилактика рака: что может аспирин?*
А.Б. Бизунков, к.мед.н., кафедра отоларингологии Витебского государственного медицинского университета (Республика Беларусь)
*Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2016, № 6 (95). Печатается с сокращениями [. . . ]
68-73 стр. 2016 год в научных достижениях

Подходит к концу 2016-й год. Он был насыщен событиями в различных сферах науки. Вспоминая уходящий год, представляем вашему вниманию подборку сообщений о некоторых значимых научных открытиях и достижениях. [. . . ]

Урологія

5-11 стр. Инфекции мочевыводящих путей: акцент на профилактику рецидивов
С.П. Пасечников, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой урологии НМУ им. А. А. Богомольца, заведующий отделом воспалительных заболеваний. ГУ «Институт урологии НАМН Украины»
Резюме: В статье представлен обзор литературных данных относительно этиологии и патогенеза рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, ключевых аспектов лечения и профилактики этой патологии. Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей, негонококковый уретрит, иммунопрофилактика рецидивов, Уро-Ваксом, цефиксим, джозамицин. [. . . ]
12-20 стр. Сечокам’яна хвороба: сучасні принципи ведення хворих
С.П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань «ДУ Інститут урології НАМН України», Р.З. Шеремет, к.мед.н., доцент кафедри урології Львівського національного університету, завідувач відділення урології Львівської обласної клінічної лікарні
Резюме: У статті представлено етіологію, патогенез, клінічні прояви та діагностику сечокам’яної хвороби. Розглянуто особливості діагностичної та лікувальної тактики залежно від локалізації та складу конкрементів. Ключові слова: сечокам’яна хвороба, камені нирок та сечоводів, камені сечового міхура, камені уретри та простати. [. . . ]
21-25 стр. Безопасное и эффективное обезболивание у пациентов с почечной коликой

Резюме: Предлагаем вашему вниманию обзор двойного слепого рандомизированного контролируемого исследования интернациональной группы урологов относительно выбора инициальных анальгетиков и способа их применения у пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи по поводу почечной колики. Ученые установили, что наиболее высокими профилями эффективности и безопасности у этой категории больных обладают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) при внутримышечном введении. [. . . ]
26-32 стр. Комбінація селективного α1-адреноблокатора та органотропного пептиду в лікуванні рецидивуючого простатиту в молодих чоловіків
Ю.М. Гурженко, д.мед.н., головний науковий співробітник Українського інституту сексології та андрології, професор кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, В.В. Спиридоненко, к.мед.н., доцент, старший науковий співробітник відділу сексології та андрології ДУ «Інститут урології НАМН України»
Резюме: У ДУ «Інститут урології НАМН України» було обстежено 85 амбулаторних пацієнтів з хронічним рецидивуючим простатитом у стадії загострення, яких розподілили на три групи. У I групі (n = 42) чоловіки протягом 30 діб отримували комбіновану терапію тамсулозином (Тамсулостад, Стада) 0,4 мг/доб вранці та сампростом (Вітапрост форте, Стада) 100 мг по 1 супозиторію ректально на ніч. У ІІ групі (n = 32) хворі приймали екстракт насіння гарбуза звичайного 1000 мг/доб протягом 30 днів; до III групи (n = 11) увійшли практично здорові чоловіки відповідного віку. Загальна тривалість спостереження становила 120 днів, з них медикаментозне лікування проводили протягом 30 діб. Середній вік обстежуваних – 23,0 ± 0,6 року; за даними анамнезу, у них спостерігалося понад три епізоди рецидивів простатиту на рік. Призначення комбінованої терапії рецидивуючого хронічного простатиту тамсулозином (Тамсулостад) та сампростом (Вітапрост форте) курсом 30 днів є ефективним заходом щодо покращення якості життя пацієнтів молодого віку. Швидкість настання клінічного ефекту від застосування вказаної комбінації препаратів, на відміну від більш повільного розвитку терапевтичної дії екстракту гарбуза звичайного, зумовлена поєднанням патогенетичних впливів α1-адреноблокатора та органотропного пептиду на симптоми нижніх сечових шляхів. Комбінована терапія в осіб І групи характеризується низькою (4,7 %) частотою побічних явищ, що є практично співставною (3,1 %) з такою при монотерапії фітопрепаратом, а також високим рівнем комплаєнсу. Ключові слова: рецидивуючий простатит, симптоми нижніх сечових шляхів, тамсулозин, сампрост. [. . . ]
35-39 стр. Скринінговий підхід із визначенням рівня ПСА 1,5 нг/мл як критерій виключення діагнозу раку простати

Резюме: Пропонуємо вашій увазі огляд статті E. D. Crawford, M. T. Rosenberg et al., в якому представлений один із варіантів клінічного алгоритму ведення пацієнтів лікарями первинної медичної допомоги залежно від рівня простат-специфічного антигену (ПСА). [. . . ]
40-42 стр. Влияние тамсулозина на толщину стенки мочевого пузыря и показатель IPSS у пациентов с ДГПЖ

Резюме: Предлагаем вашему вниманию обзор статьи K. Eghbal, M. R. Shayegan et al., в которой оценивали корреляцию между толщиной стенки мочевого пузыря (ТСМП) и индексом Международной шкалы оценки простатических симптомов (International Prostatic Symptom Score, IPSS) у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) на фоне лечения тамсулозином. [. . . ]
39 стр. Вирусы более агрессивны в отношении мужчин, чем женщин

В научном журнале Nature Communications опубликованы результаты исследования ученых из Royal Holloway University (Лондон, Великобритания), согласно которым вирусы способны эволюционировать таким образом, что становятся более агрессивными у мужчин, чем у женщин. [. . . ]