Журнал «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря» № 6 (56) ‘ 2015

Медицина невідкладних станів

5-8 стр. Сьогоднішні вимоги до лікування гострих інсультів
І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, Г.О. Слабкий, А.О. Волосовець, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Захворюваність на мозковий інсульт в нашій країні вища, ніж у розвинутих країнах світу (200 на 100 тис. населення) і становить 31% у структурі всіх форм цереброваскулярних хвороб. Аналіз динаміки захворюваності на інсульт за останні 10 років свідчить про стійку тенденцію до зростання: 2,2-3,5% на рік, у той час як в країнах Європи – 2,0%. Незважаючи на те, що інсульт є найбільш частим захворюванням, що може призвести до незворотних наслідків, лише невелика частина хворих може потрапити до спеціалізованих відділень для надання термінової допомоги в години «терапевтичних можливостей»; достатньо бути обстеженими за допомогою методів нейровізуалізації і перебувати під постійним наглядом. [ . . . ]

Інфузіологія

9-14 стр. Кристалоїди: історія та сучасність
О.А. Галушко, С.М. Недашківський, Д.О. Дзюба, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Ми продовжуємо публікацію серії матеріалів, об’єднаних тематикою «Академії інфузійної терапії». Як і в попередніх випусках «Академії…», перший матеріал присвячений розгляду теоретичних проблем інфузійної терапії, а другий – практичним можливостям застосування цього методу лікування при окремих патологічних станах. У цьому випуску ми обговорюємо можливості застосування кристалоїдних розчинів, а в «практичному» розділі – питання інтенсивної терапії станів дегідратації. [ . . . ]
15-19 стр. Дегідратаційний синдром
І.П. Шлапак1, О.А. Голубовська2, О.А. Галушко1, 1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Будь-яке порушення водного обміну називають дисгідрією. Всі дисгідрії поділяють на стани з дефіцитом рідини – дегідратації та з надлишком рідини – гіпер­гід­ратації. Нижче буде розглянуто клінічні прояви, діагностику та інфузійну терапію дегідратацій – найбільш характерних порушень водного обміну у хворих при невідкладних станах. Дегідратація (лат. dehydratatio) – це поширене порушення водно-електролітного обміну, стан, що характеризується дефіцитом води в організмі. Ізольованих розладів тільки водного або сольового балансу не буває, виникнення одного з цих порушень є пусковим механізмом у формуванні єдиної патології водно-електролітного обміну із залученням у цей процес усіх рідинних середо­вищ. [ . . . ]

Гастроентерологія

24-27 стр. Гострий панкреатит: діагностика та лікування

В останнє десятиліття виникло нове розуміння етіології та перебігу гострого панкреатиту (ГП), а тому з’явилися нові підходи до діагностики, етіології та ведення пацієнтів із ГП на різних стадіях цієї хвороби. Гострий панкреатит є одним із найбільш поширених захворювань шлунково-кишкового тракту, що спричинюють величезний емоційний, фізичний та фінансовий тягар для людства. У США в 2009 р. ГП був найпоширенішим гастроентерологічним діагнозом при виписуванні хворих, загальна вартість лікування яких становила 2,6 млрд доларів. За даними нещодавніх дослід­жень, захворюваність на ГП протягом останніх десятиліть стрімко зростає, варіюючи нині в межах 4,9-73,4 випадків на 100 000 населення в усьому світі. Хоча летальність від ГП (відношення кількості померлих від хвороби до кількості перехворілих) знизилася з плином часу, рівень смертності (відношення кількості померлих від хвороби до середньої чисельності популяції) при цьому захворюванні в загальній популяції залишився незмінним. [ . . . ]
28-32 стр. Гостра біліарна інфекція: оновлений погляд згідно з Токійськими клінічними рекомендаціями 2013 (TG 13)
М.Ю. Ничитайло, А.І. Гуцуляк, М.С. Загрійчук, ДУ «Національний інститут xipyргiї та трансплантологiї ім. О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ
Гостра біліарна інфекція включає численні концепції різноманітних хвороб, але в основному представлена гострим холангітом як системним інфекційним захворюванням, яке іноді може бути життєво небезпечним і потребувати негайного лікування, та гострим холециститом, який зазвичай представлений помірною клінічною симптоматикою. [ . . . ]
33-39 стр. Закреп. Клінічні аспекти та сучасні підходи до терапії
О.Є. Гриднєв1, О.Є. Зайченко2, 1ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків; 2Харківський національний медичний університет
На сьогодні проблема діагностики та лікування закрепів є одним із актуальних питань сучасної медицини. Закреп є медико-соціальною проблемою, без вирішення якої неможлива гідна якість життя, і певною мірою впливає на працездатність населення. Останніми роками частота закрепів підвищилася удвічі, і серед захворювань шлунково-кишкового тракту вони посідають друге місце після гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. [ . . . ]

Ревматологія

52-55 стр. Особенности течения хронической ревматической болезни сердца
Е.А. Якименко1, Л.В. Закатова1,2, В.В. Тбилели1, Н.Н. Антипова1, И.А. Добровольская2, 1Одесский национальный медицинский университет, 2Многопрофильный медицинский центр (Университетская клиника № 1) ОНМУ
Согласно статистическим данным на 2012 г., в Украине хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) диагностирована у 1 175 373 лиц (467,9 на 100 тыс. населения) [5]. Поскольку ХРБС страдают работоспособные пациенты молодого возраста, она часто приводит к инвалидности и преждевременной смерти, проблема ХРБС остается актуальной в Украине и во всем мире. У 30-50% пациентов с ХРБС в анамнезе не выявляют данных о перенесенной острой ревматической лихорадке (ОРЛ). [ . . . ]

Інформація

20 стр. Эффективно ли плановое назначение внутривенного парацетамола в обезболивании у пациентов с переломами шейки бедра?

Переломы шейки бедра существенно влияют на качество жизни гериатрических пациентов и являются значительным бременем для системы здравоохранения. Ранее было продемонстрировано безопасность внутривенного парацетамола и его эффективность в снижении периоперационного использования наркотических препаратов при проведении хирургических вмешательств у больных с переломом шейки бедра. Целью исследования было изучение влияния парацетамола внутривенно (при плановом введении в качестве пери­оперативного обезболивания) на ряд показателей: продолжительность госпитализации, выраженность боли, потребление наркотических обезболивающих средств, частоту пропущенных посещений физиотерапевта, выписку из больницы. [ . . . ]
20 стр. Внутривенное введение парацетамола по сравнению с плацебо в обезболивании у пациентов после рукавной гастропластики

Внутривенные формы парацетамола используют в качестве жаропонижающего средства или для обезболивания при боли легкой и средней степени тяжести, как в виде монотерапии, так и в комбинации с опиоидными препаратами. Показано, что применение внутривенного парацетамола после проведения хирургических операций снижает объем потребления опиоидных препаратов, сокращает время перехода на прием обезболивающего препарата только в случае обострения боли, уменьшает субъективное ощущение боли. [ . . . ]
22-23 стр. ХХІІІ з’їзд хірургів України – подія державного значення

21-23 жовтня 2015 р. у Києві відбувся ХХІІІ з’їзд хірургів України – науково-практичний форум державного значення, що об’єднав фахівців хірургічного профілю як вітчизняного, так і міжнародного рівня. [ . . . ]
40-46 стр. Инфузионная терапия: курс на сбалансированность

Под таким названием 16 октября 2015 года в Киеве прошла научно-практическая конференция, организованная Ассоциацией анестезиологов Украины (при поддержке компании «B.Braun») и посвященная Всемирному дню анестезиологов. [ . . . ]
48-50 стр. Роль транексамовой кислоты в акушерстве и гинекологии

В Киеве 5-6 ноября 2015 года прошел Второй междисциплинарный научный симпозиум с международным участием «Актуальные вопросы интенсивной терапии и анестезиологического обеспечения в акушерстве, гинекологии и перинатологии». В работе симпозиума приняли участие ведущие специалисты из Франции, Израиля, Литвы, России и Украины. [ . . . ]