Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 3 (40) ‘ 2016

Кардіологія

5-10 стр. Побічні ефекти діуретичної терапії та шляхи їх подолання
О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Однією з найчастіше вживаних груп медикаментів є діуретики, які збільшують об’єм виділеної рідини, посилюють екскрецію натрію, впливають на активність ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. За даними доказової медицини, діуретики рекомендовані для постійного застосування пацієнтам з цілою низкою хвороб, насамперед з артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю. Проте впродовж останнього десятиліття проблемі оптимізації діуретичної терапії не приділялося належної уваги, а більшість вітчизняних публікацій стосувалася дії лише одного препарату. Крім того, іноді діуретики виявляються неефективними, а їх застосування призводить до низки побічних реакцій. Незважаючи на те, що кардіологи, сімейні лікарі, терапевти, нефрологи призначають діуретики майже щодня, обговорення питань їх раціонального використання залишається актуальним, на що вказує і власна клінічна практика. Тому метою нашого огляду став аналіз побічних явищ, викликаних діуретиками, з акцентом на шляхи запобігання їм та усунення їхніх наслідків. [ . . . ]
11-18 стр. Особенности диагностики ишемической болезни сердца. Ложноположительные и ложноотрицательные пробы с физической нагрузкой (клинические случаи)
В.В. Бугаенко, д.мед.н., ведущий научный сотрудник, Н.Ю. Чубко, к.мед.н., А.В. Цыж, к.мед.н., врач высшей категории, отдел атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца, ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, Киев
Прошло уже почти 90 лет с 1928 г., когда H. Feil и M.L. Siegel впервые описали изменения на электрокардиограмме (ЭКГ) сегмента ST и зубца Т при проведении проб с физической нагрузкой (ФН) у пациентов с возможным или подтвержденным диагнозом ишемическая болезнь сердца (ИБС). В 1929 г. A. Master и F. Oppenheimer разработали стандартизованный протокол проведения нагрузочных проб для оценки функционального состояния пациентов с ИБС. С того времени пробы с ФН стали широко внедряться в клиническую практику, а методы оценки проб с ФН постоянно совершенствуются. [ . . . ]

Пульмонологія

19-22 стр. Роль молекулярных механизмов в регуляторных функциях респираторных макрофагов
О.А. Яковлева1, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой, А.О. Жамба1, к.мед.н., доцент, М.А. Кривуша1, магистр, О.Ю. Крикус1, ассистент, К.П. Блиндур1, старший лаборант, Д.С. Лушников2, начальник отделения, подполковник медицинской службы, 1кафедра клинической фармации и клинической фармакологии Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова, 2Военно-медицинский клинический центр Центрального региона
Легкие – орган с многочисленными функциями – газообмена, метаболической регуляции, иммунного ответа – включают значительное число различных по морфологическому строению клеточных элементов. Среди них альвеолярные макрофаги (АМ) занимают особое положение в силу разнонаправленных регуляторных реакций. Поэтому интерес к этим клеткам не ослабевает, постоянно дополняется новая научная информация с применением современных технологий в экспериментальных, молекулярных и клинических аспектах. [ . . . ]

Ревматологія

23-28 стр. Комплексная терапия остеоартроза с позиций доказательной медицины

Среди многочисленных форм суставной патологии наиболее распространенной является остеоартроз (ОА) – хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание суставов, при котором происходит деградация суставного хряща, изменяется субхондральная (подхрящевая) кость и развиваются краевые остео­фиты (разрастания). [ . . . ]

Фармакоекономіка

30-33 стр. Основні теми 21-ї Світової зустрічі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR) та Український форум у м. Вашингтон
О.М. Заліська, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, президент Українського відділу ІSPOR, керівник Комітету з освіти європейської мережі ISPOR CEE Network, О.Б. Піняжко, асистент кафедри, Голова Українського відділу студентів і молодих науковців ІSPOR, М.В. Лелека, доцент, О.Б. Блавацька, доцент, С.Р. Готь, магістр
Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes research – ISPOR) традиційно проводить Світові зустрічі, присвячені глобальним питанням реформування систем охорони здоров’я, зокрема у США, Канаді, країнах Латинської Америки, а також у європейських країнах. [ . . . ]

Педіатрія

35-48 стр. Корекція недостатності магнію у дітей та підлітків з астенічним синдромом і первинною артеріальною гіпертензією

Серед населення України недостатність магнію посідає провідну позицію поряд із дефіцитом йоду, кальцію, цинку та селену. Особливо часто така недостатність виявляється у дітей підліткового віку. Внаслідок інтенсивного росту їхні потреби у магнії різко збільшуються, а його надходження в організм з їжею та засвоювання можуть бути недостатніми. При різних соматичних патологіях, особливо при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (ШКТ), порушується обмін цього мікроелементу. Недостатність магнію за міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10) має окреме кодування – Е61.2. На сьогодні з’явився ряд нових методик визначення концентрації магнію, отримано нові дані щодо його вмісту в різних біологічних середовищах; зв’язку показників вмісту з дійсною внутрішньоклітинною недостатністю цього елемента; значної ролі визначення концентрації магнію в клінічній практиці, зокрема на ранніх етапах формування первинної артеріальної гіпертензії. Усе це зумовлює актуальність методичних рекомендацій. [ . . . ]

Гастроентерологія

49-52 стр. Стратегия ведения пациентов с запорами

Термин запор употребляют как синоним редкого опорожнения кишечника (обычно реже 3 раз в неделю), однако у пациентов с запорами наблюдаются и другие симптомы: твердый стул, чувство неполного опорожнения, вздутия и растяжения, абдоминальный дискомфорт. Возможны также избыточное напряжение, чувство аноректального препятствия и необходимость помогать руками во время акта дефекации. Нередко симптомы запора есть у пациентов с ежедневным стулом. Эпизодические запоры встречаются у многих лиц (например, во время путешествий). Данные рекомендации разработаны только для пациентов с постоянными симптомами (то есть хроническим запором). [ . . . ]

Алергологія та імунологія

53-62 стр. Атопічний дерматит

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 04.07.2016 № 670 Протокол призначений для: лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів-педіатрів дільничних, дерматовенерологів, дитячих дерматовенерологів, алергологів, дитячих алергологів, лікарів, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці, cереднього медичного персоналу, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам з атопічним дерматитом, керівників закладів охорони здоров’я різних форм власності та підпорядкування. [ . . . ]