Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 2 (39) ‘ 2016

Гастроентерологія

5-9 стр. Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із холестатичним синдромом: наступність надання допомоги на амбулаторно-поліклінічному та стаціонарному рівнях
С.В. Данилюк1, к.мед.н., доцент, Л.В. Хіміон1, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Т.М. Будько2, завідувач відділення гастроентерології, О.М. Рудь1, А.О. Кармазіна2, Т.Є. Лобода2, М.В. Обремський2, М.В. Метенько2, 1 кафедра сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, 2 гастроентерологічне відділення КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»
Синдром холестазу є досить частим проявом захворювань печінки і біліарного тракту. Організаційно та історично склалося так, що діагностикою й лікуванням цього синдрому та пов’язаних з ним захворювань займаються вузькі спеціалісти. Так, лікарі-гастроентерологи здебільшого стикаються з синдромом внутрішньопечінкового холестазу, який супроводжує ураження печінки – гепатити й цирози різної етіології, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючий холангіт та ін. Позапечінковий холестаз – прерогатива хірургів і онкологів. Разом з тим, як свідчать дані статистики, синдром холестазу може бути першим і/або єдиним проявом порушення функції печінки внаслідок низки інших причин, які можуть бути підставою для звернення до лікарів загальної практики. [ . . . ]
45-52 стр. Комбінований захист печінки – основа сучасної гепатопротекції
Г.В. Осьодло, д.мед.н., професор, О.О. Федорова, к.мед.н., доцент, кафедра військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ
Протягом останнього десятиліття у світі спостерігається тенденція до зростання захворюваності на хронічний гепатит (ХГ) і цироз печінки (ЦП) разом зі зміною співвідношення його етіологічних чинників. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше 2 млрд осіб страждають від уражень печінки, що в 100 разів перевищує частоту виявлення ВІЛ-інфекції. Більше ніж у 80% випадків хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП) викликають віруси гепатитів В і С та алкоголь; зростає питома вага неалкогольного стеатогепатиту і медикаментозно-індукованого гепатиту. Незважаючи на поліетіологічність ХДЗП, їхньому перебігу притаманні універсальні патофізіологічні та патоморфологічні особливості, що обґрунтовує застосування патогенетичної гепатотропної терапії. Наявність значної кількості альтернативних лікарських засобів для лікування хворих на ХДЗП, ефективність більшості з яких не доведено з позицій доказової медицини, актуалізує пошук ефективних методів патогенетичного лікування захворювань печінки із застосуванням гепатопротекторів, щодо яких накопичено таку доказову базу. [ . . . ]

Безпека лікарських засобів

10-18 стр. Антиінфекційні препарати під час вагітності і лактації
К.А. Посохова, д.мед.н., професор, керівник регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України у Тернопільській області
Під час вагітності нерідко виникає потреба у призначенні антибактеріальних, антимікобактеріальних, протигрибкових, противірусних препаратів для лікування урогенітальної патології чи екстрагенітальних захворювань. [ . . . ]

Фармакоекономіка

19-24 стр. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на люмбоішіалгію
Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Міщенко, д.фарм.н., професор, кафедра фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м. Харків
Близько 70-80% людей упродовж життя хоча б один раз відчувають біль у спині. У 15-20% пацієнтів гострий біль у спині трансформується в хронічний. Біль у спині є однією з найбільш частих причин втрати працездатності в осіб різного віку; у 10-20% пацієнтів він призводить до інвалідизації. У зв’язку з тим, що пік захворюваності припадає на осіб працездатного віку, проблема болю в попереку має й економічну значущість. Економічний збиток держави включає не тільки прямі витрати на надання медичної допомоги, а й непрямі – у вигляді соціальних виплат у зв’язку з тимчасовою або постійною втратою працездатності та збитку від невиконаної роботи і зниження працездатності. У США щорічні прямі витрати, пов’язані з лікуванням болю в спині, оцінюються в 26,3 млрд доларів, а непрямі витрати, спричинені втраченими через хворобу робочими днями, становлять приблизно 2% в структурі загальних щорічних компенсацій з цієї причини. [ . . . ]

Ендокринологія

25-31 стр. Комбінована фармакотерапія цукрового діабету 2-го типу
І.С. Чекман, член-кореспондент НАМН та НАН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, В.В. Бондур, к.мед.н., асистент, О.В. Клименко, к.мед.н., доцент, кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
Фармакотерапія цукрового діабету (ЦД) 2-го типу на сьогодні є надзвичайно актуальною медичною та соціальною проблемою. Недостатня ефективність та безпечність наявних медикаментозних засобів змушують фармакологів та клініцистів продовжувати активний пошук нових молекул та оптимальних схем їх поєднання з традиційними цукрознижувальними препаратами. Серйозну соціальну проблему в Україні становить висока вартість ліків, оскільки поширеність ЦД 2-го типу особливо висока серед вразливих верств населення (особи літнього віку), а ранні ускладнення сприяють швидкій інвалідизації працездатних осіб. [ . . . ]

Фтизіатрія

41-44 стр. Застосування метаболічних препаратів у фармакотерапії туберкульозу
А.В. Давидюк, к.мед.н., асистент, Н.О. Горчакова, д.мед.н., професор, І.С. Чекман, член-кореспондент НАМН та НАН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
У сучасних умовах лікування туберкульозу є стандартизованим, увага фтизіатрів спрямована на дотримання протоколів лікування. Під час інтенсивної фази використовується не менше 4, а при мультирезистентному туберкульозі – не менше 5-6 антимікобактеріальних препаратів (АМБП). На жаль, досить часто не враховується, що тривале використання цих препаратів може спричинити активацію ферментативних систем, порушення обмінних процесів та розлад функціонального стану деяких органів (печінки, серця, нервової системи та ін.). А це – одна з головних причин недостатньої ефективності лікування хворих. [ . . . ]

Кардіологія

53-57 стр. Гіпертрофія міокарда: фармакотерапевтичний аспект
Л.І. Казак1, д.мед.н., професор, М.І. Загородний2, д.мед.н., доцент, А.М. Дорошенко1, к.мед.н., асистент, Н.Д. Реплянчук3, лікар-офтальмолог вищої категорії, 1 кафедра фармакології, 2 кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 3 Вузлова лікарня № 1 станції «Дарниця» Південно-Західної залізниці, м. Київ
В усьому світі основними медико-соціальними проблемами для населення є зростання захворюваності та частоти соціально найбільш значущих захворювань системи кровообігу: артеріальна гіпертензія (АГ), атеросклероз, ішемічна хвороба серця (ІХС), інфаркт міокарда (ІМ). Спричинені цими захворюваннями інвалідизація населення, значна смертність, особливо серед людей працездатного віку, погіршення якості життя призводять до зменшення його тривалості. Серцево-судинні захворювання (ССЗ), незважаючи на досягнення сучасної фармакотерапії, залишаються основною причиною ранньої смерті населення. [ . . . ]

Без розділу

32-40 стр. Оцінка якості життя пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою та шляхи раціональної фармакотерапії при цій патології
О.В. Макаренко1, д.мед.н., професор, О.В. Кривов’яз2, к.фарм.н., доцент, С.О. Кривов’яз3, к.мед.н., доцент, 1 кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2 кафедра фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, 3 кафедра очних хвороб Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), раціональне застосування лікарських засобів (ЛЗ) – це їх призначення протягом адекватного періоду часу відповідно до клінічної необхідності в дозах, які визначаються індивідуальними потребами з найменшими витратами для самого пацієнта і суспільства. Забезпечення доступності лікарських препаратів для населення є основним напрямом стратегії фармацевтичної промисловості, яка є складовою частиною сучасної концепції охорони здоров’я в Україні. [ . . . ]
58-66 стр. «Фармаско» – международные стандарты диагностики

Недавно компания «Фармаско» отметила важное и радостное событие – новоселье. Ее новый офис расположился в г. Вышгороде. Поздравить компанию пришли друзья и партнеры, руководители крупных предприятий, журналов, газет, сотрудники учреждений Национальной академии медицинских наук Украины, представители практической медицины и фармацевтического бизнеса. [ . . . ]