0 %

Актуальные вопросы диабетологии в Украине

27.03.2015

О наиболее острых проблемах украинской диабетологии и возможных путях их решения мы беседовали с ведущим диабетологом нашей страны, членомкорреспондентом НАМН Украины, заведующим кафедрой диабетологии НМАПО им. П.Л. Шупика, доктором медицинских наук, профессором Борисом Никитичем Маньковским.

– Какие проблемы, связанные с диабетом, сегодня наиболее актуальны для нашей страны?

– Серьезной медикосоциальной проблемой в Украине является поздняя диагностика сахарного диабета (СД) 2 типа. Одним из косвенных показателей своевременности выявления СД 2 типа считается соотношение в популяции количества лиц с СД 1 и 2 типа. По мнению экспертов, в настоящее время реальное соотношение составляет 1:9,5, то есть 95% выявленных случаев заболевания должны приходиться на 2 тип.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

18.10.2019 Кардіологія Телмісартан у лікуванні артеріальної гіпертензії: від фармакологічних особливостей до клінічних переваг

Однією із ключових мішеней у терапії артеріальної гіпертензії (АГ) є ренін-ангіотензинова система (РАС). Зважаючи на роль надмірної активації РАС у патогенезі АГ, у 60-70-х рр. ХХ ст. почалася розробка препаратів, здатних пригнічувати її активність....

18.10.2019 Кардіологія Корвітин® – ​нові можливості відомого препарату крізь призму досліджень

Згідно зі статистикою ВООЗ, серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті в усьому світі. В Україні ситуація подібна: за даними МОЗ, 67% летальних випадків відбувається через ССЗ. Саме тому лікарі, фармакологи, вчені продовжують пошук оптимальних шляхів лікування даної групи хвороб, ведуть активну роботу над новими препаратами, а також вивчають можливості лікарських засобів, що вже застосовуються у клінічній практиці та мають неабиякий багаж доказової бази....

18.10.2019 Кардіологія Протокол действий при острой боли в груди

Цель данного протокола – ​обеспечить своевременную, последовательную, основанную на актуальных данных помощь пациентам, которые обратились с жалобами на острую боль в груди (нетравматическую). Если предполагается сердечно-сосудистая природа боли, необходимо предпринять соответствующие действия, провести наблюдение и уход. В некоторых случаях может потребоваться госпитализация больного в отделение интенсивной терапии для предоставления неотложной помощи. Рекомендации по оказанию своевременной помощи при острой боли в груди, описанные в протоколе, адаптированы с клинических рекомендаций NICE (2018)....

18.10.2019 Кардіологія Зниження серцево-судинного ризику: як підвищити ефективність гіполіпідемічної терапії?

Якщо призначена пацієнтові доза статину не забезпечує досягнення цільового рівня холестерину (ХС) ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), рекомендована титрація дози препарату. Однак для пацієнтів високого серцево-судинного ризику ефективнішим може бути додавання до стартової дози статину езетимібу – ​гіполіпідемічного засобу, що селективно пригнічує абсорбцію ХС у кишечнику....