0 %

Статьи

10.12.2018 Онкологія та гематологія Лікування хронічного мієлолейкозу (за рекомендаціями European LeukemiaNet)

...

10.12.2018 Онкологія та гематологія Рекомбинантный человеческий тромбопоэтин повышает эффективность применения комбинации циклофосфамида в средних дозах и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора с целью мобилизации стволовых клеток периферической крови у пациентов с множественной миеломой

Множественная миелома (MM) – ​распространенная онкогематологическая патология, рутинным методом лечения которой является аутологическая трансплантация кроветворных стволовых клеток (АТКСК). Применение в клинической практике инновационных лекарственных средств, включая бортезомиб и леналидомид, значимо повысило общую выживаемость пациентов с ММ [1], вследствие чего лечение ММ фактически вступило в «эру новых лекарств». ...

10.12.2018 Онкологія та гематологія Грибоподібний мікоз і синдром Сезарі

Група Т-клітинних лімфом шкіри (ТКЛШ) – ​гетерогенна група неходжкінських лімфом, що представляють собою злоякісну трансформацію резидентних Т-лімфоцитів шкіри (табл. 1) [1]....

10.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Ранній старт: ІЛФ не чекає!

Ідіопатичний легеневий фіброз (ІЛФ) відноситься до захворювань, інтерес до яких з боку медиків зростає з кожним роком. Це пов’язано як із широким впровадженням діагностичних стандартів, що дозволяють достеменно встановлювати ІЛФ лікарям по всьому світу, так і з певними успіхами в лікуванні цього захворювання. Але є ще одна причина, з якої говорити про ІЛФ сьогодні потрібно як у колі пульмонологів, так і серед широкої лікарської аудиторії. І ця причина полягає в життєвій необхідності максимально рано розпізнавати ІЛФ серед інших захворювань респіраторної системи, оперативно верифікувати діагноз та ініціювати терапію. Ранній старт у цьому сенсі рятує життя хворих на ІЛФ....

10.12.2018 Онкологія та гематологія Рибоциклиб – ​первый и единственный ингибитор CDK4/6, который одобрен в США в качестве первой линии терапии рака молочной железы у женщин в пременопаузе, а также в качестве стартовой терапии в сочетании с фулвестрантом у женщин в постменопаузе

В настоящее время рибоциклиб является единственным ингибитором циклинзависимых киназ 4 и 6 (CDK4/6), который применяется в США в качестве первой линии ­терапии в комбинации с ингибитором ароматазы у женщин в пре-, пери- или постменопаузе с распространенным ­HR-позитивным HER2-негативным (HR+ HER2-) раком молочной железы (РМЖ)....

10.12.2018 Онкологія та гематологія Первичная конечная точка достигнута в исследовании SOLAR-1 по изучению альфа-специфического ингибитора PI3K алпелисиба у пациентов с распространенным HR+ HER2- раком молочной железы и мутацией PIK3CA

В исследовании SOLAR‑1 сравнивалась эффективность применения алпе­лисиба в комбинации с фулвестрантом и одного лишь фулвестранта у пациентов с HR-позитивным HER2-негативным (HR+ HER2-) раком молочной железы (РМЖ) и наличием мутации PIK3CA, у которых заболевание прогрессировало во время или после терапии ингибитором ароматазы в комбинации с ингибитором циклинзависимых киназ 4/6 (CDK4/6) или без него....

10.12.2018 Онкологія та гематологія Еверолімус у комбінації з ендокринною терапією у жінок в постменопаузі з поширеним ER-позитивним HER2‑негативним раком молочної залози

Моно- або комбінована ендокринна терапія є стандартом лікування жінок у постменопаузі з поширеним гормон-рецепторпозитивним (HR+) HER2-негативним (HER2-) раком молочної залози (РМЗ). Проте в більшості випадків на фоні ендокринної терапії розвивається стійкість до лікування, відбувається рецидив і прогресування захворювання. Подвійне інгібування сигнального шляху mTOR (мішень рапаміцину ссавців) і рецепторів естрогенів може відновити чутливість пацієнтів із поширеним РМЗ до ендокринної терапії. ...

07.12.2018 Онкологія та гематологія Нейропатичний біль в онкології: роль прегабаліну

Поширеність болю при онкологічних захворюваннях коливається залежно від стадії захворювання та параметрів догляду. Нещодавно проведений метааналіз показав, що біль виникає у 55% пацієнтів, які отримували протипухлинну терапію, і у 64% пацієнтів із поширеною або метастатичною формою хвороби [1]. Погано контрольований біль при онкологічних захворюваннях асоціюється з розвитком дистресу, а також порушенням якості життя, тому вкрай важливим є своєчасне виявлення та корекція цього стану....

07.12.2018 Онкологія та гематологія Подільські дні онкології

7-8 вересня цього року у м. Кам’янці-Подільському з нагоди 70-річчя заснування онкологічної служби Хмельницької області відбулася ­науково-практична конференція «Подільські дні онкології» за участю фахівців зі всіх регіонів України. За словами організаторів, місце для проведення заходу було обрано не випадково, адже у 1946 році саме в Кам’янці-Подільському був створений перший онкологічний диспансер. ...

07.12.2018 Онкологія та гематологія На ринку України з’явиться інноваційний препарат для лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком

ТОВ «Серв’є Україна» повідомляє, що у листопаді 2018 року на фармацевтичному ринку України з’явиться ЛАНСУРФ® (трифлуридин/типірацил) – ​інноваційний препарат у формі таблеток для перорального застосування для лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком....

07.12.2018 Онкологія та гематологія Вплив атезолізумабу на довготривалу виживаність пацієнтів із недрібноклітинним раком легені

Рак легені є провідною причиною онкологічної смертності у світі, причому частка недрібноклітинного раку легені (НДКРЛ) становить близько 85% [1]. Незважаючи на заходи, спрямовані на раннє виявлення, у більшості пацієнтів при первинній діагностиці раку легені фіксують поширену або метастатичну форму захворювання. ...

07.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Роваміцин®  – ​обоснованный выбор в лечении инфекций верхних дыхательных путей

Инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП) – ​наиболее распространенные инфекционные заболевания в общей популяции и едва ли не основная причина непосещения работы или занятий в школе. В Украине ежегодно острыми респираторными инфекциями (ОРИ) болеют 10-14 млн человек, что составляет 25-30% от всей структуры заболеваний и около 75-90% инфекционной заболеваемости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что эта наиболее распространенная в мировой популяции группа заболеваний в последние годы имеет постоянную тенденцию к росту. Социальные проблемы, вызванные глобальной урбанизацией, более тесные контакты людей практически в любой точке земного шара и усиление межконтинентальных миграционных процессов будут способствовать их дальнейшему распространению [1]. ...