Табакокурение и болезни органов дыхания

27.03.2015

Табакокурение относится к одному из агрессивных факторов риска, приводящих к развитию болезней, имеющих большое социальное значение. В данной статье проанализированы научные публикации последних лет, которые освещают новые стороны повреждающего действия табачного дыма на организм человека и в первую очередь на органы дыхания.

Врачом, впервые установившим взаимосвязь между раком легких и табакокурением, был L. Adler (1912). С тех пор накоплен большой фактический материал о роли табакокурения как фактора риска в развитии значительной группы заболеваний легких, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, язвенной болезни желудка, разнообразных эндокриных заболеваний и многих других форм патологии человеческого организма.

В этом ряду научных публикаций особое место занимают работы C. Fletcher и его учеников, которые были поистине пионерскими и явились мощным стимулом в развитии медицины, основанной на доказательствах.

Авторы использовали при анализе математический аппарат и продемонстрировали изменения в ожидаемой продолжительности жизни человека в зависимости от стажа табакокурения (рис. 1). Archer Cochrane, возглавлявший в те годы группу клинических эпидемиологов, использовал эти данные как эталонную модель для разработки основополагающих принципов медицины, основанной на доказательствах.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.01.2021 Психіатрія Нові можливості фармакотерапії депресії: у фокусі ангедонія та емоційне притуплення

На початку листопада 2020 року в онлайн-форматі відбувся II Науковий конгрес із міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи», організований кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за підтримки Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини та Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України. До трансляції долучилися більш ніж 2800 науковців і лікарів-практиків 75 медичних спеціальностей з України, Білорусі, Польщі, Азербайджану. ...

22.01.2021 Неврологія Біль у ділянці плеча: що ховається за діагнозом періартриту?

Цьогоріч у вересні в Одесі пройшла міжнародна неврологічна конференція «XII Нейросимпозіум», у межах якої були висвітлені актуальні питання сучасної неврології. ...

22.01.2021 Психіатрія Соціальне функціонування пацієнтів із шизофренією: як поліпшити показники?

Одна з головних причин довготривалої функціональної інвалідності пацієнтів із шизофренією – ​наявність негативної та когнітивної симптоматики і пов’язаної з нею соціальної дезадаптації. Водночас більшість антипсихотичних препаратів недостатньо ефективні стосовно зменшення цих симптомів та поліпшення соціального функціонування хворих. У цьому контексті важливою подією стало впровадження у клінічну практику атипового антипсихотика карипразину (Реагіла, «Гедеон Ріхтер»)....

22.01.2021 Кардіологія Вплив езетимібу в поєднанні зі статинами на поліпшення ендотеліальної функції після стентування коронарних артерій у пацієнтів з ІХС

Завдяки досягненням у лікуванні серцево-судинних захворювань (ССЗ), включно із розвитком фібринолізу та черезшкірних коронарних втручань (ЧКВ), рівень смертності серед осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС) знизився. Це засвідчило важливість фармакотерапії у межах вторинної профілактики для таких пацієнтів. Статини являють собою стандартні препарати для гіполіпідемічної терапії, що також знижують частоту повторних коронарних ускладнень. Проте існує потреба у посиленні лікування статинами для зменшення вірогідності резидуальних коронарних подій. S. Takase et al. провели дослід­жен­ня, щоб проаналізувати, чи покращує лікування езетимібом у поєднанні зі статинами функцію ендотелію судин-мішеней у хворих на ІХС, що перенесли ЧКВ. Отримані результати опубліковані у виданні Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2017; 37: 350‑358)....