Всестороннее снижение риска на протяжении всего кардиоваскулярного континуума

27.03.2015

По материалам І Европейского симпозиума по управлению кардиваскулярным риском.

  • Адалат® (нифедипин) – первый в своем классе блокатор кальциевых каналов, предназначенный для лечения артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС).
  • Глюкобай® (акарбоза) – первый в своем классе ингибитор a-глюкозидазы, рекомендованный крупнейшими международными организациями для лечения сахарного диабета (СД) 2 типа и единственный препарат, имеющий показание для профилактики СД 2 типа у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе.
  • Прайтор® (телмисартан) – единственный блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА), предоставляющий пациентам с высоким риском такой же уровень кардиоваскулярной защиты, как и современный стандарт – ингибитор АПФ рамиприл, но при этом обладающий значительно лучшим соотношением «эффективность/безопасность».
  • Вентавис® (илопрост) – первый и единственный одобренный Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА) селективный простагландин для лечения легочной АГ.

Кардиологический ряд препаратов нового поколения, разрабатываемых Bayer, является одним из сильнейших в фармацевтической индустрии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.01.2021 Психіатрія Нові можливості фармакотерапії депресії: у фокусі ангедонія та емоційне притуплення

На початку листопада 2020 року в онлайн-форматі відбувся II Науковий конгрес із міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи», організований кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за підтримки Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини та Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України. До трансляції долучилися більш ніж 2800 науковців і лікарів-практиків 75 медичних спеціальностей з України, Білорусі, Польщі, Азербайджану. ...

22.01.2021 Неврологія Біль у ділянці плеча: що ховається за діагнозом періартриту?

Цьогоріч у вересні в Одесі пройшла міжнародна неврологічна конференція «XII Нейросимпозіум», у межах якої були висвітлені актуальні питання сучасної неврології. ...

22.01.2021 Психіатрія Соціальне функціонування пацієнтів із шизофренією: як поліпшити показники?

Одна з головних причин довготривалої функціональної інвалідності пацієнтів із шизофренією – ​наявність негативної та когнітивної симптоматики і пов’язаної з нею соціальної дезадаптації. Водночас більшість антипсихотичних препаратів недостатньо ефективні стосовно зменшення цих симптомів та поліпшення соціального функціонування хворих. У цьому контексті важливою подією стало впровадження у клінічну практику атипового антипсихотика карипразину (Реагіла, «Гедеон Ріхтер»)....

22.01.2021 Кардіологія Вплив езетимібу в поєднанні зі статинами на поліпшення ендотеліальної функції після стентування коронарних артерій у пацієнтів з ІХС

Завдяки досягненням у лікуванні серцево-судинних захворювань (ССЗ), включно із розвитком фібринолізу та черезшкірних коронарних втручань (ЧКВ), рівень смертності серед осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС) знизився. Це засвідчило важливість фармакотерапії у межах вторинної профілактики для таких пацієнтів. Статини являють собою стандартні препарати для гіполіпідемічної терапії, що також знижують частоту повторних коронарних ускладнень. Проте існує потреба у посиленні лікування статинами для зменшення вірогідності резидуальних коронарних подій. S. Takase et al. провели дослід­жен­ня, щоб проаналізувати, чи покращує лікування езетимібом у поєднанні зі статинами функцію ендотелію судин-мішеней у хворих на ІХС, що перенесли ЧКВ. Отримані результати опубліковані у виданні Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2017; 37: 350‑358)....