Эндокринология · Дайджест

27.03.2015

Выяснен механизм ингибирования печеночного глюконеогенеза метформином.

Неадекватное повышение печеночного глюконеогенеза играет значительную роль в развитии гипергликемии у пациентов с сахарным диабетом (СД)2 типа. Известно, что метформин снижает уровень глюкозы крови путем ингибирования глюконеогенеза, но механизм этого его действия до сегодня не был полностью описан. В недавнем времени были идентифицированы протеины SIRT1 и GCN5, которые являются регуляторными факторами экспрессии генов глюконеогенеза.

Они оказывают воздействие на белок CREB (cyclic АMP response element-binding protein) – один из наиболее хорошо изученных и важных транскрипционных факторов – путем ингибирования белка TORC2 (trаnsducer of regulаted CREB аctivity 2), являющегося регулятором активности CREB. Кроме того, SIRT1 и GCN5 способны снижать уровень коактиватора PPАR (peroxisome proliferаtor-аctivаted receptor) – транскрипционных факторов из семейства ядерных гормональных рецепторов, управляющих активностью многих генов и являющихся центральными регуляторами липидного и углеводного обмена.

Изменения их активности вследствие естественного полиморфизма и внешних факторов, в частности уровня потребления жиров, имеют прямое отношение к развитию ожирения, СД и сердечно-сосудистых заболеваний.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.01.2021 Психіатрія Нові можливості фармакотерапії депресії: у фокусі ангедонія та емоційне притуплення

На початку листопада 2020 року в онлайн-форматі відбувся II Науковий конгрес із міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи», організований кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за підтримки Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини та Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України. До трансляції долучилися більш ніж 2800 науковців і лікарів-практиків 75 медичних спеціальностей з України, Білорусі, Польщі, Азербайджану. ...

22.01.2021 Неврологія Біль у ділянці плеча: що ховається за діагнозом періартриту?

Цьогоріч у вересні в Одесі пройшла міжнародна неврологічна конференція «XII Нейросимпозіум», у межах якої були висвітлені актуальні питання сучасної неврології. ...

22.01.2021 Психіатрія Соціальне функціонування пацієнтів із шизофренією: як поліпшити показники?

Одна з головних причин довготривалої функціональної інвалідності пацієнтів із шизофренією – ​наявність негативної та когнітивної симптоматики і пов’язаної з нею соціальної дезадаптації. Водночас більшість антипсихотичних препаратів недостатньо ефективні стосовно зменшення цих симптомів та поліпшення соціального функціонування хворих. У цьому контексті важливою подією стало впровадження у клінічну практику атипового антипсихотика карипразину (Реагіла, «Гедеон Ріхтер»)....

22.01.2021 Кардіологія Вплив езетимібу в поєднанні зі статинами на поліпшення ендотеліальної функції після стентування коронарних артерій у пацієнтів з ІХС

Завдяки досягненням у лікуванні серцево-судинних захворювань (ССЗ), включно із розвитком фібринолізу та черезшкірних коронарних втручань (ЧКВ), рівень смертності серед осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС) знизився. Це засвідчило важливість фармакотерапії у межах вторинної профілактики для таких пацієнтів. Статини являють собою стандартні препарати для гіполіпідемічної терапії, що також знижують частоту повторних коронарних ускладнень. Проте існує потреба у посиленні лікування статинами для зменшення вірогідності резидуальних коронарних подій. S. Takase et al. провели дослід­жен­ня, щоб проаналізувати, чи покращує лікування езетимібом у поєднанні зі статинами функцію ендотелію судин-мішеней у хворих на ІХС, що перенесли ЧКВ. Отримані результати опубліковані у виданні Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2017; 37: 350‑358)....