Пероральный ингибитор полимеразы производства компании Roche демонстрирует высокую эффективность в лечении хронического гепатита С

27.03.2015

R1626 – один из новых препаратов, разрабатываемых компанией Roche для лечения гепатита С, показал высокую противовирусную эффективность при назначении в комбинации с препаратами Пегасис (пегилированный интерферон α-2а) и Копегус (рибавирин). Эти результаты были представлены в ноябре 2007 г. в Бостоне (США) на ежегодной 58-й конференции Американской ассоциации по изучению болезней печени (Annual Meeting of the American Association for the study of Liver Disease, AASLD). Через 4 нед лечения тремя препаратами элиминация вируса гепатита С была достигнута у 81% HCV-инфицированных больных. У пациентов, получавших тройную комбинированную терапию, вирусная нагрузка снизилась в среднем на 5,2 log10 по сравнению с начальным уровнем, что указывает на мощный и быстрый вирусологический ответ [1].
Вещество R1626 принадлежит к классу противовирусных препаратов – ингибиторов полимеразы, которые сегодня изучаются в качестве дополнения к настоящей стандартной терапии (пегилированный интерферон + рибавирин). Есть все основания предполагать, что указанная комбинация позволит увеличить число пациентов, полностью излечившихся от вирусного гепатита С.
Еще одним преимуществом R1626, возможно, станет полное отсутствие резистентности вируса к лечению. Резистентность вируса к R1626 не была обнаружена как при интенсивном лечении R1626 в виде монотерапии в течение 2 нед, так и у пациентов, получавших стандартное лечение в комбинации с изучаемым препаратом на протяжении 4 нед [2].
По словам ведущего исследователя доктора Пола Покроса, синергический противовирусный эффект R1626 и отсутствие резистентности могут сделать этот препарат очень перспективным в лечении пациентов с вирусным гепатитом С, если последующие исследования определят его безопасность и приемлемый режим дозировки.

В исследовании IIa фазы и R1626 установлено:
• Элиминация РНК HCV была достигнута у 81% пациентов через 4 нед лечения по схеме R1626 1500 мг 2 раза в сутки + Пегасис + рибавирин (среднее снижение на 5,2 log10 МЕ/мл).
• Активность АЛТ нормализовалась примерно у 50% больных, получавших R1626.
• Большинство отмеченных побочных эффектов были легкой и средней степени тяжести. В группах R1626 была выше частота нейтропении 4 степени; этот побочный эффект был основной причиной снижения дозы или отмены препарата.

В настоящее время продолжаются другие исследования II фазы, в которых изучают R1626 в комбинации с препаратами Пегасис и Копегус.
На основании полученных результатов препарат R1626 приблизился к исследованию IIb фазы – дальнейшему изучению новых режимов назначения R1626 в комбинации со стандартной или более низкой дозой пегилированного интерферона α-2а и стандартной дозой рибавирина. Это исследование, получившее название POLI, сегодня уже началось и проводит набор пациентов в восьми странах – Австрии, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании и США. Подробная информация о препарате R1626 и клинических исследованиях – www.roche-trials.com.

Литература
1. Pockros et al. AASLD, 2007, Boston.
2. Le Pogom S. et al. AASLD, 2007, Boston.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

30.10.2020 Онкологія та гематологія Лапатиніб у лікуванні HER2-позитивного метастатичного раку молочної залози

Рак молочної залози (РМЗ) є найчастішим онкологічним захворюванням у жінок. Надмірна експресія рецепторів епідермального фактора росту (EGFR), особливо рецептора людського епідермального фактора росту типу 2 (HER2), що часто зустрічається при РМЗ, є несприятливим прогностичним чинником. Застосування анти-HER2 терапії, яка включає моноклональні антитіла та інгібітори тирозинкінази, істотно покращує прогноз для пацієнтів з HER2‑позитивним метастатичним РМЗ (J.-C. Xuhong et al., 2019)....

30.10.2020 Онкологія та гематологія Ефективність імуномодуляторів III покоління у лікуванні пацієнтів з рефрактерною множинною мієломою

Множинна мієлома (ММ) – ​злоякісне неопластичне захворювання, яке характеризується надмірною проліферацією моноклональних плазматичних клітин у кістковому мозку (КМ) із появою моноклонального парапротеїну у сироватці крові або сечі, зниженням рівня нормальних імуноглобулінів і деструктивними змінами у кістках....

30.10.2020 Онкологія та гематологія Перспективи використання ксиліту як засобу для селективного пригнічення проліферації ракових клітин

Пошук продуктів або добавок із протираковими властивостями є перспективним напрямом в онкології, оскільки їх споживання може допомогти запобігти розвитку онкопатології і сприяти опірності організму навіть за наявності злоякісної пухлини. Біологічно активні сполуки рослинного походження все частіше визнаються дієвими компонентами лікування раку. Підбір дієти для онкологічних пацієнтів досі залишається невирішеною проблемою. Тому не випадковий інтерес до вивчення цукрозамінника ксиліту, що є безпечним компонентом харчових продуктів і при цьому виявляє здатність пригнічувати проліферацію ракових клітин. Пропонуємо огляд досліджень, присвячених оцінці онкосупресорних властивостей ксиліту....

30.10.2020 Онкологія та гематологія Рибоцикліб у світлі клінічних досліджень MONALEESA

Рибоцикліб – ​селективний інгібітор циклінзалежних кіназ 4 та 6 (CDK4/6), який запобігає фосфорилюванню білка ретинобластоми (pRb) і таким чином обмежує прогресування клітинного циклу через його зупинку в фазі G1. Відомо, що при раку молочної залози (РМЗ) часто ушкоджується сигнальний шлях циклін-D-CDK4/6-p16-Rb (C.E. Caldon et al., 2006), через що він розглядається як потенційна терапевтична мішень....