Пегасис плюс рибавирин – альтернатива лечения пациентов с непереносимостью Пегинтрона

27.03.2015

Результаты нового исследования, представленные 21 мая 2007 г. на ежегодной конференции в рамках Недели болезней пищеварения, свидетельствуют о том, что Пегасис (пегинтерферон альфа-2а) является альтернативой лечения пациентов с хроническим гепатитом С, которые преждевременно прекратили лечение Пегинтроном (пегинтерферон альфа-2b) в связи с его непереносимостью.
Согласно существующим данным у инфицированных вирусом гепатита С (ВГС) пациентов, пролеченных пегинтерфероном альфа-2а/рибавирином, реже отмечается депрессия и гриппоподобные симптомы, чем у больных, которые получали обычный интерферон/рибавирин. Напротив, при лечении пегинтерфероном альфа-2b/рибавирином частота этих побочных эффектов не отличается от таковой при назначении обычного интерферона/рибавирина.
В открытом многоцентровом исследовании оценили эффективность и безопасность пегинтерферона альфа-2а/рибавирина у пациентов, инфицированных 1 генотипом ВГС, которые ранее получали пегинтерферон альфа-2b/рибавирин на протяжении 12 нед, но не достигли раннего вирусологического ответа или не переносили лечения из-за таких побочных эффектов, как депрессия, слабость, гриппоподобные симптомы и аллергические реакции в месте инъекции.
Из 25 пациентов, не переносивших пегинтерферон альфа-2b/рибавирин, и 32 больных, не ответивших на лечение этой комбинацией, 100% и 81% больных завершили 12-недельный этап лечения пегинтерфероном альфа-2а/рибавирином. На протяжении терапии Пегасисом снижались депрессия, слабость, гриппоподобные симптомы и частота местных реакций на введение. 92% пациентов закончили полный курс лечения Пегасисом. Устойчивый вирусологический ответ (УВО) был достигнут у 56% пациентов, не переносивших лечение пегинтерфероном альфа-2b/рибавирином.
Таким образом, большинство пациентов, которые не переносят или не отвечают на лечение пегинтерфероном альфа-2b/рибавирином, хорошо переносят пегинтерферон альфа-2а/рибавирин. Как и ожидалось, лучший показатель УВО достигнут у пациентов, не переносивших пегинтерферон альфа-2b/рибавирин по сравнению с больными, не ответившими на такое лечение.

Предоставлено компанией «Ф.Хоффман-Ля Рош Лтд.»

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.10.2020 Кардіологія Кардіонейропротекція у пацієнтів із гострою ішемією міокарда та серцевою недостатністю

Доказова база застосування засобів цитопротекторної терапії ще й досі є обмеженою. При цьому, як відомо, власний досвід переконує найліпше. Стан досліджень і особисті напрацювання щодо використання фосфокреатину (ФК) у пацієнтів із гострою серцевою недостатністю (СН) та іншими серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), а також в осіб із неврологічною патологією висвітлює старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, к. мед. н. Ярослав Михайлович Лутай....

22.10.2020 Терапія та сімейна медицина Еволюція та сучасні підходи до ведення пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та коморбідними станами

Лікування серцевої недостатності (СН) та досягнення її тривалої компенсації є вельми складним процесом. Адже нерідко виникає резистентність до діуретичної терапії як основного інструменту для зменшення виразності симптомів даної патології. В межах Х науково-практичної конференції Всеукраїнської асоціації фахівців із серцевої недостатності (27‑28 травня 2020 року) про сучасні стандарти лікування діуретиками в таких пацієнтів із коморбідними станами розповів завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), д. мед. н., професор Дмитро Дмитрович Іванов....

22.10.2020 Кардіологія Вплив комбінації розувастатину та езетимібу на атеросклеротичну бляшку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Атеросклероз – ​складний хронічний процес, в основі якого лежать надмірна запальна відповідь та накопичення ліпідів. На сьогодні існують три основні підходи до ведення осіб з атеросклеротичною ішемічною хворобою серця (ІХС): медикаментозне лікування, черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ) та аортокоронарне шунтування (АКШ). X. Wang et al. провели дослід­жен­ня з метою вивчення ефективності поєднання езетимібу зі статинами, зокрема розувастатином, у пацієнтів з атеросклеротичною ІХС. Автори проаналізували вплив потужної ліпідознижувальної терапії на ураження коронарних артерій та фактори й можливі механізми запалення. Отримані результати опубліковані в журналі Heart, Lung and Circulation (2016; 25: 459‑465)....

22.10.2020 Ревматологія Анкілозивний спондиліт: від теорії до практики

Біль у спині або суглобах – ​найчастіші скарги, з якими звертаються пацієнти різного віку до сімейних лікарів, неврологів, травматологів та інших спеціалістів. У таких випадках важливими є ретельний збір даних анамнезу, проведення диференційної діагностики та своєчасне встановлення правильного діагнозу. В контексті актуальності цих проблем при ревматичних захворюваннях провідна фахівчиня відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н., професорка Галина Олександрівна Проценко та аспіранти М.Л. Пастернак, В.В. Дубас представили клінічний випадок ураження кульшового суглоба у хворого на анкілозивний спондиліт (АС)....