Книги издательства «Здоровье». Год издания — 2003

27.03.2015

Завдяки плідній співпраці працівників видавництва «Здоров’я» з медичними фахівцями виходять все нові й нові книги. Їхнім призначенням є допомога всім, хто став на шлях охорони здоров’я людини, нації. Автори книг діляться з читачами своїми знаннями, досвідом і спостереженнями.

Протягом багатьох десятиліть сестринській справі не надавали належного значення. Це призвело до відставання напряму й негативно позначилося на якості надання сестринської допомоги населенню.

Реформування системи охорони здоров’я в Україні сьогодні неможливе без проведення відповідних змін у медсестринстві, адже в нашій державі налічується майже 330 тис. медичних сестер. Серед головних причин, які гальмують розвиток сестринської справи в Україні, можна назвати такі: низький професійний і соціальний статуси медичної сестри, відсутність перспективи професійного зростання, недооцінка значущості медичних сестер для лікування хворого, нехтування зарубіжним досвідом.

Шляхи реформування медсестринства та інтеграції у світову систему полягають у переборенні стереотипів керівників системи охорони здоров’я та лікарів щодо медсестер як спеціалістів «другого гатунку», що породжує відповідне ставлення до них населення, переконання громадськості в тому, що медсестринська діяльність існує паралельно з лікарською, а не після неї, у перегляді функцій середнього медичного персоналу залежно від рівня освіти й переданні медсестрі-бакалавру низки функцій лікаря, а також у розробці бази для науково-дослідної роботи медсестринського напряму та впровадженні магістерських програм для медсестер-бакалаврів, забезпеченні правового та соціального захисту фахівців нового типу з визначенням посади та окладу.

Для головних і старших медичних сестер лікувально-профілактичних закладів, студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації стане в нагоді «Довідник для головної та старшої медичної сестри» (автори О. М. Грицко й Р. Ю. Грицко). У книзі наведено відомості та документи, які потрібні головній медичній сестрі в роботі, викладено її права та обов’язки, висвітлено питання організації роботи середнього та молодшого медичного персоналу, а також участі в лікувально-діагностичному процесі (значення праці медсестри та встановлення сестринського діагнозу). Розглянуто правові аспекти діяльності, визначено критерії оцінки роботи.

Амбулаторно-поліклінічна допомога була і є наймасовішим і найдоступнішим видом лікувально-профілактичної допомоги населенню. Значні статистичні матеріали підтверджують, що на амбулаторно-поліклінічному етапі медичної допомоги розпочинають своє лікування понад 80% хворих. Матеріально-технічна база багатьох міських і районних поліклінік, а також укомплектованість їх висококваліфікованими фахівцями дозволяють проводити в амбулаторних умовах найсучасніші діагностичні дослідження і виконувати складні комплекси лікувально-оздоровчих заходів.

Становлення і розвиток таких нових форм і методів надання медичної допомоги населенню, як денні стаціонари поліклінік, домашні стаціонари з децентралізованим і централізованим обслуговуванням хворих удома, обслуговування населення за принципами сімейної медицини, запровадження елементів страхової медицини сприяють значному підвищенню питомої ваги амбулаторно-поліклінічних закладів у системі охорони здоров’я України, особливо такої складової її частини, як первинна медико-санітарна допомога, важливим елементом якої є профілактична медицина.

Студентам вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, сімейним дільничним лікарям, педіатрам, лікарям загальної практики, інтернам і слухачам академії післядипломної освіти неодмінно знадобиться навчальний посібник «Поліклінічна справа і сімейний лікар» (автори Є. Я. Скляров, І. О. Мартинюк, Б. Б. Пелишко, М. Р. Гжегоцький, В. І. Пирогова, Ю. Я. Філь, В. П. Бевз, М. С. Лобойко, Н. М. Громнацька, З. Т. Гузар, Н. П. Нос, Т. О. Ободжа). У посібнику наведено сучасну інформацію про організацію роботи поліклініки, дільничних терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів. Також ідеться про профілактику найпоширеніших захворювань серед дорослого населення і дітей, невідкладну допомогу в домашніх умовах, медико-соціальну експертизу і реабілітацію при захворюваннях внутрішніх органів, охорону материнства і дитинства, амбулаторну хірургію. На думку авторів, цей посібник сприятиме поліп-шенню вивчення майбутніми лікарями питань первинної медико-санітарної допомоги.

Зазвичай сучасна медицина займалась вивченням змін рухового апарату органічного характеру, не приділяючи належної уваги функціональним порушенням. Завдяки розвитку остеопатичних і хіропрактичних шкіл це упущення вдалося виправити.

Протягом останніх 50 років використання маніпуляції в ділянці хребта вважалося нетрадиційним методом лікування, але сьогодні мануальні терапевти плідно співпрацюють з сімейними лікарями, невропатологами й ортопедами, тому що сучасна лікувальна практика потребує від фахівців більшої уваги до ранніх функціональних порушень рухового апарату у зв’язку з великими можливостями немедикаментозної мануальної кінезитерапії.

Біомеханічне лікування руками дедалі стає все більш популярним серед населення. Але, на жаль, бракує інформації з приводу сучасних поглядів на патогенез вертеброневрологічних синдромів і механізм дії мануальної терапії. Теоретичне обгрунтування мануального впливу, з точки зору рефлекторних процесів, потребує сучасних нейрофізіологічних даних про тонус м’язів, рухову нейром’язову одиницю і спинальний сегмент, а також роль нервової системи в здійсненні рухової функції.

У книзі «Мануальная терапия в вертеброневрологии» (автор В. П. Губенко) висвітлено загальні питання мануальної терапії, надано докладний аналіз нейрофізіології рухової одиниці, спинального сегмента й м’язового тонусу. Автор детально описує методику обстеження хребта й суглобів з наступним описом мануальних лікувальних прийомів й основних принципів застосування цього методу. Також надано матеріал про використання електростимуляції в лікуванні хворих з вертеброневрологічними синдромами.

Книга складається з восьми розділів, які присвячені загальним питанням мануальної терапії, методиці мануального обстеження, остеохондрозу й вертеброгенним ураженням нервової системи, методиці мануального лікування, постізометричній релаксації окремих м’язів та їх груп, основним принципам застосування мануальної терапії. Це видання буде цікавим і знадобиться в практиці невропатологам, ортопедам, лікарям різних спеціальностей, інтернам та студентам вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Для кардіологів і терапевтів видано другий том книги «Клиническая кардиология» (автор К. М. Амосова). У книзі викладено сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику некоронарогенних захворювань міокарда, ендокардитів, порушень серцевого ритму та провідності, пухлин серця, захворювань аорти. Окремі розділи присвячені диференційній діагностиці та діагностичним алгоритмам при наявності основних симптомів та синдромів у кардіологічній клініці.

Велику увагу приділено аналізу діагностичної цінності сучасних методів дослідження та клінічній фармакології лікарських препаратів. Рекомендації щодо лікування грунтуються на даних контрольованих досліджень клінічної ефективності різних медикаментозних і немедикаментозних методів.

Незабаром вийде у світ ще одне видання «Рецептурный справочник врача» (під редакцією І. С. Чекмана та І. Ф. Полякової). У цьому довіднику викладено сучасні методи лікувальної терапії. Але поряд з цим він може бути й посібником з фармакотерапії, адже в довіднику описано схеми медикаментозного лікування, зарубіжні й вітчизняні фармацевтичні препарати, які найчастіше застосовуються в клінічній практиці.

Також наведено нові дані про взаємодію лікарських засобів. Це, в свою чергу, дозволить лікарю обгрунтовано проводити фармакотерапію різноманітних захворювань.

Довідник призначено для лікарів різних спеціальностей, інтернів, студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Розділи цієї книги присвячені загальній рецептурі, кардіології, захворюванням органів дихання, органів травлення, туберкульозу, алергічним захворюванням, психічним розладам, захворюванням системи крові, нервової системи, нирок, сечовивідних шляхів і статевих органів у чоловіків, оториноларингологічним патологіям, акушерству й гінекології, дерматології, педіатрії, інфекційним та ендокринним захворюванням.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

30.10.2020 Ендокринологія Серцево-судинні захворювання та цукровий діабет: роль препаратів магнію в боротьбі з хворобами цивілізації

Цукровий діабет (ЦД) 2 типу, артеріальна гіпертензія (АГ), атеросклероз, ішемічна хвороба серця (ІХС) належать до т. зв. хвороб цивілізації – захворювань, що найпоширеніші в індустріальних країнах і так чи інакше пов’язані з досягненнями науково-технічного прогресу. Ці здобутки зробили життя людини зручнішим, але суттєво підвищили ризики для здоров’я. При веденні пацієнтів із хворобами цивілізації важливо пам’ятати не лише про модифікацію способу життя, а й про корекцію дефіциту мікронутрієнтів як частого наслідку сучасних умов існування людини. У фокусі цієї статті – роль дефіциту магнію в патогенезі серцево-судинних захворювань (ССЗ) і ЦД 2 типу....

30.10.2020 Кардіологія Роль і місце Центроліну в сучасній церебропротекції: думка кардіолога

Цієї осені, 22-25 вересня, відбувся ХХІ Національний конгрес кардіологів України, що в умовах епідемії коронавірусу минув у новому для себе онлайн-форматі. На спеціалізованому сайті CardioHub учасники мали можливість не тільки обрати найцікавішу для них віртуальну залу, де проводилися пленарні засідання та лунали доповіді провідних спеціалістів, а й ознайомитися зі стендовими доповідями, відвідати виставку фармацевтичних компаній, поставити запитання спікерам....

30.10.2020 Неврологія Чи зумовлюють сексуальні перверсії тривожно-депресивну симптоматику?

Сексуальні перверсії (парафілії) залишаються дуже суперечливим питанням, оскільки їх часто здебільшого розглядають як соціальне явище; натомість слід насамперед звернути увагу на їхнє клінічне значення. Історія людства доводить, що речі, котрі колись вважалися звичними ритуальними обрядами, згодом стали неприйнятними для суспільства. Відомі й протилежні випадки – те, що раніше вважалося девіантними формами статевого акту, нині ми сприймаємо як повсякденність. Не існує чітких меж для соціальної норми, адже завжди залишається певна сіра зона, в якій переважна кількість осіб демонструє більший або менший ступінь перверсії, котру можна дозволити розкрити (іноді непомітними чи нешкідливими для себе способами) [1]....

30.10.2020 Неврологія Хронічна ішемія головного мозку як одна з найпоширеніших патологій у практиці сімейного лікаря та невролога

До найпоширеніших хвороб в Україні на сьогодні належать неврологічні захворювання, розповсюдженість яких останніми роками значно зросла. Серед них перше місце посідають цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ). За останні 10 років кількість хворих на ЦВЗ у нашій країні зросла вдвічі та перевищила 8200 осіб на 100 тис. населення, що пояснюється зростанням кількості як хронічних форм ЦВЗ, які повільно прогресують, так й інсультів [1]....