0 %

Применение препарата ФармадипинТМ в условиях скорой медицинской помощи (укр)

27.03.2015

Фармадипін У сучасній кардіологічній практиці блокатори кальцієвих каналів дигідропіридинового ряду — одна з найбільш широко використовуваних груп лікарських засобів [1]. Питання про особливості фармакотерапії цими препаратами при лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) і хронічної ішемічної хвороби серця (ХІХС) продовжує бути предметом дискусії. Разом з тим, можливість застосування зазначених лікарських засобів, особливо за умови високої біодоступності, для лікування неускладнених гіпертонічних кризів з метою досягнення швидкого антигіпертензивного ефекту є обгрунтованою. Одним з найбільш перспективних із цієї групи препаратів є ФармадипінТМ (ніфедипін), клінічні дослідження якого провели науковці Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України.

Аналогічно до таблетованих форм ніфедипіну ФармадипінТМ блокує потенціалзалежні кальцієві канали і порушує надходження іонів кальцію в гладенькі м’язові клітини артеріальних судин. Це сприяє зниженню загального периферійного опору, тонусу периферійних артеріол і артеріального тиску.

ВАТ «Фармак»® запровадив у виробництво препарат ФармадипінТМ (2% розчин ніфедипіну для перорального прийому). Результати клінічних досліджень свідчать про виражений антигіпертензивний ефект ФармадипінуТМ, який починається на 7-10-й хвилині після одноразового перорального прийому, досягає максимуму на 40-60-й хвилині і триває протягом 2-3 годин [2].

Статистично достовірний антигіпертензивний ефект розвивається на 7-10-й хвилині після приймання ФармадипінуТМ, максимальний — на 40-60-й хвилині і зберігається протягом 2-3 годин.

ФармадипінТМ — єдиний лікарський антигіпертензивний засіб у формі крапель.

Він рекомендується для сублінгвального приймання.

Разова доза для дорослих становить 5 крапель (відповідає 5 мг ніфедипіну). Дозовий режим може підбиратись індивідуально.

При передозуванні можуть спостерігатися такі побічні явища: нудота, тахікардія, артеріальна гіпотензія, приливи крові до обличчя, запаморочення, головний біль, алергічні реакції у вигляді шкірних висипань. Дію ФармадипінуТМ посилюють препарати з групи b-адреноблокаторів, діуретики, інші гіпотензивні засоби.

На базі Вінницької міської станції швидкої медичної допомоги у 2002 році було проведено дослідження клінічної ефективності застосування ФармадипінуТМ на етапі надання невідкладної медичної допомоги як самостійного лікарського засобу, так і в комбінації з іншими антигіпертензивними препаратами у хворих різних вікових груп при лікуванні неускладнених гіпертонічних кризів та дослідження впливу препарату на частоту серцевих скорочень (ЧСС).

Об’єкт і метод дослідження

У дослідження було включено 100 хворих, в яких на етапі першої медичної допомоги діагностовано неускладнений гіпертонічний криз. Для лікування призначали ФармадипінТМ у дозі 5 крапель сублінгвально. При гіпертонічних кризах з вираженою тахікардією ФармадипінТМ не застосовувався.

Усіх хворих було розділено на дві групи: до І групи увійшли пацієнти з гіпертонічним кризом, який перебігав з ізольованим підвищенням систолічного артеріального тиску (САТ) — 20 хворих, що отримували ФармадипінТМ; до ІІ групи — пацієнти з гіпертонічним кризом, який перебігав з підвищенням як САТ, так і діастолічного артеріального тиску (ДАТ) — 80 хворих.

ІІ групу розділили на дві підгрупи: а — 55 хворих, яким препарат ФармадипінТМ призначався в монотерапії; б — 25 хворих — застосування ФармадипінуТМ комбінували з іншими антигіпертензивними препаратами (клонідин, магнію сульфат, фуросемід, верапаміл, нітрогліцерин).

У досліджуваних групах усі пацієнти розподілялися на чотири вікові категорії (табл. 1).

Вплив ФармадипінуТМ на АТ та ЧСС реєстрували через 7-10 хвилин після приймання. ФармадипінТМ ефективно знижував АТ, але в жодного хворого АТ не зменшувався нижче нормальних значень (табл. 2).

Згідно з даними таблиці 2, в І групі ФармадипінТМ знижував САТ, суттєво не впливаючи на ДАТ. У підгрупах ІІа та ІІб ФармадипінТМ знижував і САТ, і ДАТ, але більше САТ і ефективніше в старших вікових категоріях. При комбінованому застосуванні препарату (ІІб група) антигіпертензивний ефект був виражений сильніше.

Наростаюча ЧСС була помірною і практично не виходила за межі нормальних показників (табл. 3). У поодиноких випадках ЧСС зростала до 90 за 1 хвилину.

З наведених у таблиці 3 даних видно, що вплив ФармадипінуТМ на ЧСС незначний і більше виражений у пацієнтів старшого віку.

Висновки

Швидке досягнення (5-10 хвилин) вираженого антигіпертензивного ефекту ФармадипінуТМ, незначний вплив препарату на ЧСС, зручний спосіб застосування, простота й точність дозування (1 крапля розчину містить 1 мг ніфедипіну), а також можливість спільного застосування з іншими антигіпертензивними препаратами дають підстави стверджувати, що ФармадипінТМ є ефективним та безпечним для ургентного лікування гіпертонічних кризів, тому повинен поповнити арсенал лікарських препаратів виїзних бригад швидкої медичної допомоги.

Література

  1. Свищенко Є.П., Коваленко В.Н. Артеріальна гіпертензія. К., Моріон, 2001, 528 с.
  2. Коваленко В.Н., Свищенко Є.П. Оцінка антигіпертензивної дії вітчизняного препарату Фармадипін//Український медичний часопис, 2001, № 6 (26), с. 96-98.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

18.10.2019 Кардіологія Телмісартан у лікуванні артеріальної гіпертензії: від фармакологічних особливостей до клінічних переваг

Однією із ключових мішеней у терапії артеріальної гіпертензії (АГ) є ренін-ангіотензинова система (РАС). Зважаючи на роль надмірної активації РАС у патогенезі АГ, у 60-70-х рр. ХХ ст. почалася розробка препаратів, здатних пригнічувати її активність....

18.10.2019 Кардіологія Корвітин® – ​нові можливості відомого препарату крізь призму досліджень

Згідно зі статистикою ВООЗ, серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті в усьому світі. В Україні ситуація подібна: за даними МОЗ, 67% летальних випадків відбувається через ССЗ. Саме тому лікарі, фармакологи, вчені продовжують пошук оптимальних шляхів лікування даної групи хвороб, ведуть активну роботу над новими препаратами, а також вивчають можливості лікарських засобів, що вже застосовуються у клінічній практиці та мають неабиякий багаж доказової бази....

18.10.2019 Кардіологія Протокол действий при острой боли в груди

Цель данного протокола – ​обеспечить своевременную, последовательную, основанную на актуальных данных помощь пациентам, которые обратились с жалобами на острую боль в груди (нетравматическую). Если предполагается сердечно-сосудистая природа боли, необходимо предпринять соответствующие действия, провести наблюдение и уход. В некоторых случаях может потребоваться госпитализация больного в отделение интенсивной терапии для предоставления неотложной помощи. Рекомендации по оказанию своевременной помощи при острой боли в груди, описанные в протоколе, адаптированы с клинических рекомендаций NICE (2018)....

18.10.2019 Кардіологія Зниження серцево-судинного ризику: як підвищити ефективність гіполіпідемічної терапії?

Якщо призначена пацієнтові доза статину не забезпечує досягнення цільового рівня холестерину (ХС) ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), рекомендована титрація дози препарату. Однак для пацієнтів високого серцево-судинного ризику ефективнішим може бути додавання до стартової дози статину езетимібу – ​гіполіпідемічного засобу, що селективно пригнічує абсорбцію ХС у кишечнику....