0 %

Аналіз ефективності застосування комплексу ФертілМен Плюс™ у лікуванні чоловічого безпліддя

11.05.2018

Стаття у форматі PDF

Близько 15% подружніх пар у всьому світі мають проблеми з природним настанням вагітності [1-5]. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), загальна частка фактора чоловічого безпліддя сягає 50% [2]. За даними дослідників, встановити етіологічний фактор зниження фертильності в чоловіків не вдається в 30-75% випадків [3].

На цей час оксидативний стрес є доведеним патогенетичним фактором при багатьох формах порушення фертильності у чоловіків. При цьому стані порушується баланс про- та антиоксидантних систем сперми. Надмірна активація прооксидантної системи призводить до порушення морфофункціонального стану сперматозоїдів, що доведено багатьма дослідженнями [4]. При оксидативному стресі відбувається порушення мембран і внутрішньоклітинних структур сперматозоїдів.

У ході досліджень встановлено, що надмірно високі рівні показників прооксидантної системи спостерігаються в 40% чоловіків із діагнозом «чоловіче безпліддя». Використання медикаментозних препаратів із антиоксидантною дією зменшує пошкодження мембран, ультраструктурних елементів та фрагментацію ДНК сперматозоїдів [5].

Порівняно з успіхами, досягнутими в лікуванні жіночого безпліддя, терапія чоловічої неплідності залишається малоефективною [2, 3]. Останніми роками спостерігається стійка тенденція до збільшення числа безплідних чоловіків [5]. Тому дослідження етіології, патогенезу, діагностики й лікування чоловічого безпліддя вважається пріоритетним напрямом сучасної андрології та репродуктології.

Мета дослідження. Провести аналіз ефективності застосування засобу ФертілМен Плюс при безплідді в чоловіків.

Матеріал і методи. Проаналізовано результати обстеження та лікування в 57 чоловіків. У 1-шу групу увійшло 30 чоловіків із ОАТ (олігоастенотератозооспермія) синдромом. 2-гу групу сформовано з 27 чоловіків із ­тяжкою формою цього синдрому. У всіх пацієнтів було виключено наявність інфекцій статевої системи. Учасникам обох груп було призначено ФертілМен Плюс внутрішньо по 2 таблетці 2 рази на добу впродовж 3 місяців. Спермі­о­логічне дослідження проводилося до початку лікування та наприкінці. Дослідження спермограм виконано (згідно з рекомендаціями ВООЗ 2000 р.) за допомогою інвертованого мікроскопа Olympus CKX41 в камері Makler. Статистичний аналіз отриманих даних здійснювався за допомогою програми Statistica.

Результати дослідження та їх обговорення. Середній вік чоловіків, які звернулися для обстеження, становив 32,49±9,14 року, що демонструє загальну вікову тенденцію в чоловіків у плануванні дітей. У цьому віці при слабкій статевій конституції вже можуть стартувати початкові зміни PADAM-синдрому, що зумовлює особливості прогнозу й тактики корекції субфертильних станів [1].

Треба зазначити, що в 1-й групі під час лікування в двох парах завагітніли жінки. Порівняльний аналіз результатів дослідження в 1-й групі виявив, що після проведеного курсу лікування виявлена тенденція до значного збільшення об’єму еякуляту, кількості сперматозоїдів в 1 мл, відсотку сперматозоїдів категорії А та зниження відсотка нерухомих сперматозоїдів категорії D (табл.).

На тлі прийому ФертілМен Плюс спостерігаються певні зміни розподілу сперматозоїдів по групах. Визначено збільшення відсотка сперматозоїдів категорії А та С, що зумовлено тенденцією до зменшення кількості нерухомих сперматозоїдів. Це вказує на виражений терапевтичний ефект не тільки на кількісні, але й на якісні показники сперми.

При побудові матриці кореляції та проведенні кореляційного аналізу встановлено, що до проведення курсу лікування існує ймовірний (р<0,05) зв’язок між:

  •  кількістю сперматозоїдів в 1 мл і відсот­ком сперматозоїдів із нормальною морфологією 0,675888;
  •  кількістю сперматозоїдів в 1 мл і відсот­ком сперматозоїдів із патологічною морфологією -0,675888;
  •  загальною кількістю сперматозоїдів в еякуляті та відсотком сперматозоїдів із нормальною морфологією 0,697585;
  •  загальною кількістю сперматозоїдів в ­еякуляті та відсотком сперматозоїдів із нормальною морфологією -0,697585.

Після курсу лікування виявлено вірогідний (р<0,05) кореляційний зв’язок між:

  •  відсотком сперматозоїдів категорії А та відсотком сперматозоїдів із нормальною морфологією 0,832999;
  •  відсотком сперматозоїдів категорії А та відсотком сперматозоїдів із патологічною морфологією -0,832999.

Інтерпретація результатів кореляційного аналізу вказує на зміщення акценту вірогідних зв’язків морфології сперматозоїдів із загальної кількості на рухомість.

Зіставлення результатів кореляційного аналізу вказують на появу ймовірного зв’язку між відсотком сперматозоїдів із нормальною морфологією та відсотком сперматозоїдів категорії А після курсу лікування (рис. 1-2). Будова лінії тренда свідчить про активізацію рухомості сперматозоїдів із нормальною морфологією після курсу лікування.

Рис. 1. Регресійний аналіз між відсотком сперматозоїдів із нормальною морфологією та відсотком сперматозоїдів категорії А до курсу терапії

У 2-й групі виявлено покращення показників спермограми в 55,85% пацієнтів. Це проявлялось у збільшенні кількості сперматозоїдів від поодиноких у полі зору до 2,31±1,09 млн в 1 мл та збільшенні сперматозоїдів категорії А на 11,63±3,11%. Решту показників спермограм у цій групі було складно обробити статистично.

Рис. 2. Регресійний аналіз між відсотком сперматозоїдів із нормальною морфологією та відсотком сперматозоїдів категорії А після курсу терапії

Як показали результати дослідження 1-ї групи, терапевтична дія засобу ­ФертілМен Плюс покращує такі показники спермограми, як об’єм еякуляту, кількість сперматозоїдів, та збільшує відсоток сперматозоїдів категорії А. Отримані результати вказують на здатність ФертілМен Плюс зменшувати ступінь арешту сперматогенезу, здійснювати позитивну метаболічну й антиоксидантну дію. У 2-й групі покращення спермограм у 55,85% пацієнтів треба трактувати як значуще досягнення, оскільки в цю групу було включено пацієнтів із тяжкими субфертильними та інфертильними станами.

Висновки
! 1. Терапевтична дія комплексу ­ФертілМен Плюс призводить до збільшення таких ­показників спермограми, як об’єм еякуляту, кількість сперматозоїдів і відсоток сперматозоїдів категорії А.

2. На тлі тяжких субфертильних станів покращення спермограм після курсу терапії ­ФертілМен Плюс виявлено в 55,85% пацієнтів.

Перспективи подальших досліджень
За даними дослідників, ідіопатичні форми порушення фертильності в чоловіків спостерігаються в 30-75% випадків. Ці патологічні стани трактуються як арешт сперматогенезу з невідомих причин. Сьогодні для виявлення факторів, що спричиняють ідіопатичні форми порушення фертильності, спрямовано багато досліджень. На жаль, такі фактори неможливо діагностувати під час стандартного обстеження, це потребує більш поглиблених методів (визначення конденсації хроматину, акросомальної реакції та капоцитації, фраг­ментації хромосом, з’ясування ультраструктурної морфології сперматозоїдів). Пошук і розробка медикаментозних засобів, які б покращували показники спермограми та мали сперматопротекторну дію, є перспективним.

Список літератури знаходиться в редакції.

УДК 616. 699(575.2)(04)

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Урологія та андрологія

05.03.2020 Нефрологія Педіатрія Терапія та сімейна медицина Урологія та андрологія Гематурия у детей: что нужно знать педиатру и семейному врачу?

Гематурия является одним из проявлений мочевого синдрома. По данным различных популяционных скринингов, частота гематурии у детей колеблется от 1-4 до 12-18% случаев [2, 11, 19]. Уровень распространенности среди детей школьного возраста составляет 4,1-5,13% на основании только одного анализа мочи [19, 26] и 0,5-2% при исследовании двух и более анализов мочи [11, 19, 26]. Связь гематурии с расой, социально-экономическим статусом, полом и возрастом пациента не установлена [11, 19]....

26.02.2020 Урологія та андрологія Влияние уровня эндогенного тестостерона на риск смертности*

Известно, что у мужчин ожирение и метаболические осложнения связаны с более низкими уровнями сывороточного тестостерона и дигидротестостерона (ДГТ), а также с повышенным риском развития и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Причинно-следственные связи между этими факторами остаются предметом дискуссий. Предлагаем вашему вниманию обзор статьи E. J. Meyer и G. Wittert (университет Аделаиды, Австралия), в которой представлены результаты метаанализа доказательных данных, касающихся связи уровня эндогенного циркулирующего тестостерона со смертностью от всех и конкретных причин....

26.02.2020 Урологія та андрологія Ефективність використання Неопрост-форте в лікуванні хронічного простатиту та доброякісної гіперплазії передміхурової залози

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) та хронічний простатит (ХП) є одними з найбільш розповсюджених захворювань у чоловіків. Частота ДГПЗ широко відома. Так, якщо в 60-річному віці це захворювання спостерігається у 50% випадків, то у 80 років воно вражає понад 80% чоловіків. ...

26.02.2020 Урологія та андрологія Гострий неускладнений цистит: сучасні аспекти лікування та профілактики

Цистит – ​одне з найбільш поширених захворювань сечовивідних шляхів, яке зустрічається переважно у молодих жінок. Симптоми циститу можуть суттєво знижувати якість життя та працездатність, а відсутність адекватного лікування сприяє формуванню рецидивуючого перебігу захворювання. Менеджмент циститу передбачає проведення комплексної терапії, спрямованої на усунення інфекційного патогена, полегшення клінічної симптоматики та запобігання розвитку редицивів у майбутньому....