Опыт применения антибактериального препарата Эспа-фоцин при лечении острого неосложненного цистита у женщин

18.04.2020

Стаття у форматі PDF

Инфекции мочевых путей (ИМП) – крайне актуальная проблема современного здравоохранения ввиду их широкой распространенности. Наиболее часто неосложненный цистит встречается у женщин (Schappert S.M., 2007; Foxman B., 2017). Эпизод острого неосложненного цистита в течение жизни имеет каждая вторая женщина, при этом у 30% женщин отмечается рецидивирующее течение. Почти у каждой третьей женщины к 24 годам случается минимум один эпизод цистита.

По данным эпидемиологических исследований ДАРМИС и ARESC, наиболее часто выявляемым этиологическим агентом острого неосложненного цистита является E. coli – 64-95% случаев, значительно реже встречаются Staphylococcus saprophyticus и Enterococcus spp. – 4-10% случаев. Крайне редко этиологическими факторами выступают другие бактерии из семейства Enterobacterales, такие как Klebsiella pneumoniae и Proteus mirabilis

При лечении антимикробными препаратами следует учитывать современную мировую проблему – распространенность бактерий с множественной лекарственной устойчивостью. Несмотря на рост антибиотикорезистентности, чувствительность к фосфомицину сохраняется высокой, в связи с чем в клинических рекомендациях большинства стран фосфомицин используется в качестве препарата первой линии эмпирической антибактериальной терапии острого неосложненного цистита в дозе 3 г однократно.

Целью данного исследования была оценка эффективности и безопасности применения антибактериального препарата фосфомицина трометамола (Эспа-фоцин) у женщин репродуктивного возраста с острым неосложненным циститом.

Было проведено проспективное нерандомизированное исследование с участием 32 женщин с острым неосложненным циститом. Средний возраст пациенток составил 27,3±3,1 года. Перед началом исследования было проведено общеклиническое, бактериологическое, ультразвуковое обследование. Критерии включения в исследование: наличие патогномоничных симптомов острого неосложненного цистита. Критерии исключения: осложненное течение ИМП, анатомические и функциональные нарушения мочевыводящих путей, сопутствующие заболевания. Пациенткам, включенным в исследование, был назначен исследуемый препарат в дозе 3 г однократно. Результативность терапии оценивали на 3-й и 14-й дни после приема препарата, ее критериями стали клиническая и микробиологическая эффективность и безопасность.

Результаты

Единственным бактериальным изолятом, выделенным из мочи исследуемых, являлась E. coli, при этом 4 (12,5%) штамма продуцировали β-лактамазы расширенного спектра. Чувствительность E. coli к фосфомицину составила 100%. Резистентность к ампициллину – 15,6%, левофлоксацину и норфлоксацину – 9,4%, цефотаксиму, цефтазидиму, цефподоксиму – 12,5%. К 3-м суткам после однократного приема фосфомицина симптомы цистита были купированы у всех исследуемых. На 14-й день, по результатам контрольного бактериологического исследования, рост бактерий в образцах мочи отсутствовал. Во время всего периода наблюдения значимых побочных эффектов не выявлено.

Выводы

Наше исследование показало, что применение антибактериального препарата Эспа-фоцин при остром неосложненном цистите у женщин репродуктивного возраста эффективно и безопасно. Постоянно сохраняющаяся высокая чувствительность к фосфомицину позволяет рекомендовать данный препарат в качестве эффективной эмпирической антибактериальной терапии у изученной категории пациентов.

И.А. Абоян, Ю.Н. Орлов, О.А. Волошина, Н.В. Орлов, Д.С. Павлов. Урология, 2019, №4.

Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 1 (18) 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Інфекційні захворювання

08.08.2020 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина COVID‑19: відповіді на найактуальніші питання та лікарська практика в умовах пандемії

24-26 квітня відбувся унікальний освітній захід – ​міжнародний on-line конгрес «Pandemic STOP». Провідні українські та іноземні спеціалісти ознайомили слухачів із найновітнішою інформацією щодо сучасних принципів менеджменту COVID‑19, інфекційного контролю і вакцинації, а також освітили практичні, юридичні та психологічні аспекти лікарської діяльності під час пандемії....

04.08.2020 Інфекційні захворювання Рекомендації Американського товариства фахівців з інфекційних хвороб (Infectious Diseases Society of America, IDSA) щодо діагностики, лікування та профілактики COVID‑19

Рекомендація грунтувалася на важливості запобігання зараженню медичних працівників під час великих операцій, враховуючи тривалість втручання та утворення аерозолю під час операції. Крім того, наявні обмежені дані, що у SARS-CoV‑2-позитивних пацієнтів, яким проводилось серйозне хірургічне втручання, що потребувало інтубації, гірший прогноз [71]. ...

04.08.2020 Інфекційні захворювання COVID‑19 і ВІЛ-інфекція

11 березня 2020 р. ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) оголосила про пандемію COVID-19. Незважаючи на те, що летальність від COVID-19 є нижчою, ніж від інших коронавірусних інфекцій – SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome – тяжкий гострий респіраторний синдром) і MERS (Middle East respiratory syndrome coronavirus – близькосхідний респіраторний синдром), – COVID-19 став причиною більшої кількості смертей, ніж SARS і MERS разом (Mahase E. еt al., 2020). Водночас у світі близько 37,9 млн людей живуть з ВІЛ-інфекцією (ЛЖВ). Медичні працівники, які працюють з ЛЖВ, повинні володіти інформацією щодо менеджменту ВІЛ-інфекції в умовах пандемії COVID-19. Матеріал написаний на основі рекомендацій Interim Guidance for COVID-19 and Persons with HIV («Тимчасове керівництво щодо COVID-19 і ЛЖВ») інформаційного ресурсу AIDSinfo Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США від 21 квітня 2020 р. та публікації EACS (European AIDS Clinical Society – Європейське клінічне товариство проти СНІДу) COVID-19 & HIV («COVID-19 & ВІЛ») від 30 квітня 2020 р....

31.07.2020 Урологія та андрологія Застосування пропофолу при малих оперативних втручаннях в урології

У статті представлено результати дослідження, присвяченого застосуванню пропофолу для загальної анестезії при виконанні малих урологічних операцій і маніпуляцій. Встановлено, що пропофол – ефективний і безпечний препарат седативної дії для загального знеболення, який можна успішно застосовувати в урологічних хворих....