Акушерство/гінекологія

02.09.2015 Акушерство/гінекологія Назначение лекарственных средств беременным

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: Ключевые аспекты назначения лекарственных средств беременным. Информационные ресурсы для оценки безопасности лекарственного средства при беременности. Вопросы, требующие решения при выборе лечения беременных. Выбор препарата. Рекомендуемые стандарты при назначении лекарственных средствво время беременности. >>__Нередко при назначении лекарственных средств беременным врачи испытывают затруднения,...

31.08.2015 Акушерство/гінекологія Вагітність і механічні протези серця: сучасні уявлення та антикоагулянтна терапія згідно з рекомендаціями Європейської асоціації кардіологів

Для акушерів-гінекологів зовсім не таємниця, що з кожним роком збільшується кількість вагітних, які мають ту чи іншу екстрагенітальну патологію (ЕГП). Передусім це зумовлено тенденцією до збільшення віку, у якому жінки починають планувати вагітність і пологи, тому що з віком зростає імовірність клінічної маніфестації різноманітних хронічних захворювань. Сьогодні вона спостерігається у всіх розвинених країнах світу. Крім того, навіть майже здорова вагітна не застрахована від раптового розвитку го...

31.08.2015 Акушерство/гінекологія Рак грудной железы и беременность: обзор литературы

Благодаря совершенствованию локальных и системных методов лечения частота редицивов и смертность от рака грудной железы (РГЖ) продолжают снижаться. РГЖ является одним из злокачественных новообразований, часто выявляемых в период гестации: 0,2-3,8% случаев диагностируются во время беременности или лактации. Доля гестационного РГЖ в структуре всех случаев РГЖ тем выше, чем моложе женщины. Так, у пациенток моложе 30 лет 10-20% случаев РГЖ диагностируются во время беременности или на протяжении 1 го...

30.08.2015 Акушерство/гінекологія Заместительная гормональная терапия в периоде менопаузы и риск развития рака яичников

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: Методы исследования. Результаты исследования. Выводы. >>__В начале 2015 г. в журнале The Lancet были представлены результаты метаанализа 52 эпидемиологических исследований касательно риска развития рака яичников при применении заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Предлагаем вашему вниманию обзор статьи экспертов совместной группы по эпидемиологическому исследованию рака яичников (Collaborative ...

26.08.2015 Акушерство/гінекологія Проблема генітального пролапса у жінок [Майстер-клас «Пролапс 2014»]

У Києві на базі клініки «Оберіг» 11-12 грудня 2014 р. було проведено VІ Міжнародний майстер-клас для лікарів-гінекологів «Пролапс 2014», присвячений проблемі опущення органів таза у жінок. Провідними експертами заходу стали І. З. Гладчук, д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету імені І. І. Мечникова та професор Р. Г. Ботчоришвілі, директор Міжнародного центру ендоскопічної хірургії (Centre International de Chirurgie Endoscopique [СІ...

25.08.2015 Акушерство/гінекологія Аргументы в пользу отсроченного пересечения пуповины

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Отсроченное пересечение пуповины (ОПП) способствует благополучному протеканию периода адаптации сердечно-легочной системы новорожденного, предотвращает дефицит железа в критические периоды развития мозга, обеспечивает богатые запасы стволовых клеток и помогает достичь лучших результатов во время лечения – все это при очевидно невысоком риске для матери и ребенка. Представляем вашему вниманию статью автора книги Birth Day: A Pediatrician Explores ...

25.08.2015 Акушерство/гінекологія Проблемы гинекологической патологии подростков

В Киеве 24 октября 2014 г. проходила научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы репродуктивного здоровья молодежи». Организаторами мероприятия выступили МЗ Украины, кафедра акушерства и гинекологии № 2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца. В докладах ведущих специалистов освещены современные аспекты диагностики и лечения гинекологической патологии пубертатного возраста. Представляем вашему вниманию обзор некоторых из них....

21.08.2015 Акушерство/гінекологія Здоровье женщины – главная ценность

«Женщины – прежде всего!» – именно эта фраза стала девизом и лейтмотивом научно-практической конференции с международным участием «Диагностика и терапия эндокринных нарушений у женщин от менархе до менопаузы», которая состоялась 24 апреля 2015 года в г. Киеве. Данное мероприятие проходило в режиме телемоста, в нем приняли участие не только украинские ученые и врачи из различных городов, но и зарубежные специалисты в области акушерства и гинекологии. В рамках конференции свои доклады представили ...

21.08.2015 Акушерство/гінекологія Особливості ендоскопічного лікування холедохолітіазу у жінок в післяпологовому періоді

У ході планових ультрасонографічних обстежень вагітних жінок увага лікарів концентрується на нижніх відділах черевної порожнини й органах малого тазу: візуалізація ембріона, його серцебиття, діагностика статі плода, визначення терміну вагітності, розташування, розмірів, товщини та ступеня «зрілості» плаценти, виявлення вроджених вад розвитку плода тощо. Тому патологічні зміни з боку органів верхніх відділів черевної порожнини здебільшого залишаються поза межами дослідження. Це стосується і жовчн...

06.06.2015 Акушерство/гінекологія Медикаментозное обеспечение регионарной анестезии в родах

Проблема обезболивания родов волновала человечество с незапамятных времен. Однако до сих пор существуют полярные точки зрения в отношении этого вопроса: с одной стороны, принято считать, что боль во время родов является обязательным атрибутом, а согласно другому мнению отсутствие болевых ощущений – современный стандарт ведения родов. В совместном заявлении Американского общества анестезиологов (ASA) и Американского общества акушеров и гинекологов (ACOG) подчеркивается, что нет таких обстоятельств, при которых женщина должна испытывать серьезную боль, поддающуюся безопасному лечению, в то время, когда она находится под наблюдением врача. ...

06.06.2015 Акушерство/гінекологія Нарушения функции печени у беременных: влияние на течение беременности, состояние плода и исход родов

Важнейшей проблемой современного акушерства является предупреждение тяжелых осложнений беременности и родов, мертворождений, заболеваемости и смертности новорожденных. Акушерскую и перинатальную патологию нередко обусловливают заболевания печени. С другой стороны, акушерская патология может привести к тяжелым, иногда необратимым поражениям печени, так как этот орган, играющий исключительную роль в жизнедеятельности организма, в период беременности испытывает значительную функциональную нагрузку [15, 20]....

06.06.2015 Акушерство/гінекологія Современные подходы к антибиотикотерапии в условиях гинекологического стационара

На сегодняшний день в распоряжении украинских врачей имеется огромное количество антибактериальных средств, используемых для лечения и профилактики различных инфекций в условиях как амбулатории, так и стационара. Однако выбор наиболее оптимального антибиотика в каждой конкретной клинической ситуации – далеко не простая задача, требующая от врача современных знаний и оценки множества факторов, ведь некорректно подобранная антибиотикотерапия приводит не только к неэффективному лечению и угрозе здоровью и жизни пациента, но и к повышению риска формирования антибиотикорезистентности и хронизации инфекционно-воспалительного процесса....