Акушерство/гінекологія

21.12.2019 Акушерство/гінекологія Применение дидрогестерона и вагинального прогестерона при угрозе выкидыша: систематический обзор и метаанализ

Угроза выкидыша отмечается в 20% случаев всех беременностей и диагностируется при возникновении в первой половине гестации влагалищного кровотечения в сочетании с болью в животе или без таковой. Необходимыми условиями для постановки диагноза «угрожающий выкидыш» являются закрытая шейка матки и жизнеспособный плод внутри ее полости [7, 8]. К сожалению, почти половина угрожающих выкидышей заканчиваются абортом [7, 8]. Для лечения пациенток с угрозой выкидыша используют прогестерон, однако его эффективность остается до конца не ясной [8-17]....

21.12.2019 Акушерство/гінекологія Дисплазія шийки матки: сучасні можливості лікування

Дисплазія шийки матки – ​діагноз, який насторожує кожну жінку. Що розуміється під цією патологією та які нові  підходи до її лікування пропонує сучасна медична практика? Ця тема була висвітлена у рамках науково-практичної  конференції «Актуальні питання збереження соматичного та репродуктивного здоров’я жінок», що пройшла 24 квітня в Києві. Зокрема, цьому питанню була присвячена доповідь доктора медичних наук, професора В.В. Подольського, підготовлена у співавторстві з доктором медичних наук, заслуженим лікарем України Вол.В. Подольським....

21.12.2019 Акушерство/гінекологія Менеджмент менопаузальных симптомов после перенесенного рака: научно обоснованный подход к оказанию первичной помощи

Нарушение функции яичников часто наблюдается у женщин после лечения рака. Симптомы менопаузы возникают в более раннем возрасте у больных раком и могут быть более серьезными, чем при естественной мено­паузе. Системная мено­паузальная гормональная терапия (МГТ) является наиболее эффективным методом лечения этих симптомов, однако подходит не всем пациенткам, перенесшим рак. В таких случаях рекомендуются альтернативные эффективные негормональные методы лечения....

16.12.2019 Акушерство/гінекологія Здоров’я генітального тракту: від диференційної діагностики до правильного лікування

На сьогодні симбіотична мікрофлора людини розглядається як додатковий орган, без якого життя неможливе. Її функції полягають у підтриманні й регулюванні оптимального рівня метаболічних процесів, що відбуваються в організмі, а також у створенні високої колонізаційної резистентності слизових оболонок до умовно-патогенних мікроорганізмів....

16.12.2019 Акушерство/гінекологія Диклофенак натрію: аспекти застосування у комплексній терапії гінекологічних захворювань

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) широко застосовуються у сфері акушерства та гінекології у складі комплексного лікування запальних захворювань органів малого таза (ЗЗОМТ), первинної дисменореї, менорагій, при постопераційному больовому синдромі. Одним із найчастіше застосовуваних НПЗП є диклофенак натрію, який завдяки своїм унікальним фармакологічним властивостям сприяє досягненню вираженого аналгезуючого ефекту, зменшенню інтенсивності запалення й набряку, має жарознижуючу дію. ...

16.12.2019 Акушерство/гінекологія Проблеми відкладеного дітонародження: порушення фертильності у жінок старшого репродуктивного віку та методи їх корекції

Найбільш сприятливий для народження дітей вік жінки – від 18 до 35 років, хоча загальновизнаним репродуктивним віком є період 15-49 років. Періодом «фізіологічної незрілості» вважається вік молодше 18 років, коли лише формується спосіб життя, що надалі визначатиме фізичне та психічне здоров’я. Іншим, не завжди сприятливим для народження дітей, є вік старше 35, й особливо – ​після 40 років. Цей період уже характеризується згасанням гормональної активності, накопиченням вантажу соматичної патології та зниженням репродуктивних показників....

11.12.2019 Акушерство/гінекологія Профилактика гестационных осложнений с использованием подходов Р4 в медицине

В первой декаде 21-го столетия впервые прозвучали доводы о том, что системе здравоохранения стоит перейти от «реакции на болезнь» к подходу Р4, базирующемуся на четырех принципах – ​прогнозирование, профилактика, персонализация и партисипаторность (непосредственное участие пациента). Такой подход очень важен в современном акушерстве, репродуктивной медицине, перинатологии – в частности, при решении проблемы предупреждения гестационных осложнений....

10.12.2019 Акушерство/гінекологія Роль йоду у гармонійному розвитку дитини та профілактиці патології молочних залоз у матері

Йододефіцит є однією з актуальних медико-соціальних проблем у багатьох країнах світу. Це зумовлено тим, що йододефіцит, навіть легкого ступеня, є причиною низки патологічних станів, найбільш тяжкі та незворотні з яких формуються внаслідок недостатнього надходження мікронутрієнту на етапі внутрішньоутробного розвитку та раннього дитинства. Саме тому вагітні, жінки, що годують грудьми, та діти належать до категорії максимально високого ризику розвитку йододефіцитних захворювань [1]....

09.12.2019 Акушерство/гінекологія Клінічні аспекти синдрому гіперпролактинемії

Гіперпролактинемія є найбільш поширеною нейроендокринною патологією та маркером розладів гіпоталамо-гіпофізарної системи. Синдром гіперпролактинемії розглядається як симптомокомплекс, що виникає на фоні стійкого підвищення рівня пролактину, найбільш характерним проявом якого є порушення репродуктивної функції [5]....

30.10.2019 Акушерство/гінекологія Фармакотерапія остеопорозу в жінок після менопаузи (клінічні настанови ESE, 2019)

Після менопаузи остеопоротичні переломи трапляються в кожної другої жінки, а серед жінок, які перенесли перелом, ризик іще вищий (National Osteoporosis Foundation, 2017; Gehlbach S. et al., 2012). Переломи спричиняють біль, обмеження руху та функції, страх падіння, що значно погіршує якість життя й підвищує смертність (Ioannidis G. et al., 2009; Hopkins R. et al., 2012). Водночас ефективні методи лікування доступні, хоча й не проводяться в багатьох жінок із дуже високим ризиком (Khosla S., Shane E., 2016)....

09.10.2019 Акушерство/гінекологія Прогностические биохимические маркеры преэклампсии

Преэклампсия (ПЭ) – ​мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности (после 20-й недели) и характеризующееся артериальной гипертензией de novo (≥140/90 мм рт. ст.) в сочетании с протеинурией (≥0,3 г/л в суточной пробе) и проявлениями полиорганной недостаточности [1, 2]. Ежегодно в мире регистрируется свыше 8 млн случаев ПЭ, от чего умирают 60 тыс. женщин [3]. Фактически в структуре акушерских причин материнской смертности ПЭ занимает второе место после тромбоэмболических осложнений. ...

08.10.2019 Акушерство/гінекологія Особенности лечения кандидозного кольпита*

Кандидозный кольпит (КК) рассматривается в группе инфекций, характеризующихся патологическими вагинальными выделениями. Особенностями данной патологии являются высокая частота, длительное течение, частое рецидивирование процесса, возможность распространения на другие органы и системы с развитием генерализованных форм кандидоза, высокая резистентность возбудителей к антимикотическим препаратам, трудности в применении терапии у беременных женщин и новорожденных. КК занимает одно из ведущих мест в структуре акушерско-гинекологической заболеваемости и является одной из наиболее частых причин обращения женщин за медицинской помощью....