Алергія та імунологія

08.08.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Нейрогенні розлади дихання: гіпервентиляційний синдром у дітей

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: Визначення. Історична довідка. Етіологія і патогенез. Клінічні прояви і класифікація ГВС у дітей. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. Висновки. >>__У сучасних медичних виданнях є багато робіт, присвячених проблемі поширення хронічної патології серед дітей і підлітків. Питання розповсюдженості кардіоваскулярної і респіраторної патології, зростання частоти алергічних зах...

06.08.2015 Алергія та імунологія Дерматологія Случай энтеропатического акродерматита

Энтеропатический акродерматит (ЭАД) – это редкое генетическое заболевание, обусловленное нарушением всасывания цинка; наследуется аутосомно-рецессивно. Развитие заболевания связано с генетическим дефектом, вследствие которого нарушается синтез цинк-связывающего лиганда в поджелудочной железе, что ведет к нарушению всасывания цинка в кишечнике. При этом возникает нарушение синтеза фермента олигопептидазы, который участвует в усвоении белка и обмене веществ в целом, что приводит к перенасыщению кл...

04.08.2015 Алергія та імунологія Дерматологія «Українська школа атопічного дерматиту» розпочала свою роботу

Алергічні захворювання (АЗ) є однією зі значущих проблем сучасної медицини. За даними ВООЗ, на них страждають 35% населення земної кулі. У дерматологічній практиці найбільш розповсюдженим алергозом є атопічний дерматит (АД). Про це свідчить щорічне зростання захворюваності в усьому світі. На АД страждають від 3 до 10% дитячого населення планети. У загальній структурі дерматозів його частка становить від 5 до 30%, а в структурі захворюваності на дерматози в дітей – від 20 до 50%. Всесвітній пок...

02.08.2015 Алергія та імунологія Ревматологія Взаимосвязь ограниченной и системной склеродермии

Содержание статьи: Клиническая картина. СС. Взаимосвязь ОСД и ССД. Возможность трансформации ограниченных кожных форм СД в системную. >>__Системный склероз (CC) – прогрессирующее поражение соединительной ткани с преобладанием фиброзно-склеротических и сосудистых нарушений по типу облитерирующего эндартериолита с распространенными вазоспастическими изменениями, развивающимися преимущественно в коже и подкожной клетчатке. Однако в патологический процесс также вовлека...

02.08.2015 Алергія та імунологія Патоморфологическая и патогистохимическая характеристика рожистой инфекции

Содержание статьи: Эпидермальный этаж наружного покрова. Дермальный этаж наружного покрова. >>__Макроскопическая картина рожи известна давно и очень подробно описана в работах Д.М. Айзенштейна (1936) [2], Э.А. Галь­перина и Р.Р. Рыскинда (1976) [5], А.И. Кортева, М.Г. Рас­ко­валова и В.Н. Дроздова (1977) [6], В.М. Фро­лова и В.Е. Рычнева (1986) [16], В.Л. Черкасова (1986) [17], Ю.М. Амбалова (1991) [3], В.В. Лебедева и М.А. Жа­рова (2003) [7], В.М. Мамыкиной и Н.П. Амп...

01.08.2015 Алергія та імунологія Дерматологія Іонний гомеостаз у хворих на поширений псоріаз

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: Матеріали та методи дослідження. Результати дослідження та їх обговорення. Висновки. >>__Відомо, що іони металів (натрій, кальцій, магній, цинк, мідь, залізо, фосфор та ін.) при надходженні в організм можуть призводити до порушення обмінних процесів і слугувати патогенетичним чинником розвитку хвороби [3, 7, 15]. Входження їх до складу ферментів, гормонів, рецепторів, нуклеїнових кислот, хромосом та ін....

30.07.2015 Алергія та імунологія Інфекційні захворювання Две стратегии профилактики ВИЧ-инфекции

Содержание статьи: Вакцинопрофилактика ВИЧ-инфекции. Структура поверхностной оболочки ВИЧ и дизайн вакцины. Клеточные иммунные ответы и анти-ВИЧ-вакцина. Основные подходы к разработке анти-ВИЧ-вакцины. Результаты клинических испытаний протовакцин. Антиретровирусная терапия как профилактика ВИЧ-инфекции. Влияние программ по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку на течение эпидемического процесса. Доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. >>__Эпидемичес...

29.07.2015 Алергія та імунологія Применение иммуномодуляторов в лечении хронических воспалительных процессов мочеполовой системы у мужчин

Впоследние годы врачи все чаще сталкиваются с проблемой хронических воспалительных процессов, частого возникновения рецидивов и недостаточной эффективности применяемых схем лечения. Все это связано с изменениями, которые происходят в иммунной системе человека под влиянием экзогенных и эндогенных факторов. Не являются исключением и воспалительные процессы мочеполовой системы у мужчин. О нарушениях в работе иммунной системы можно судить по результатам иммунограммы. Целью данной работы является оп...

29.07.2015 Алергія та імунологія Резолюція традиційної науково-практичної конференції алергологів України «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» (20–21 травня 2015 р., м. Вінниця)

Проблема справжньої епідемії алергічних захворювань (АЗ) залишається для України вельми актуальною, що поглиблюється через негаразди, які останнім часом мають місце у нашій країні, у зв’язку з чим додатковий моральний і матеріальний тягар ліг як на населення України, так і на алергологічну службу. Учасники конференції звертаються до МОЗ України з наступними пропозиціями і проханнями, частина з яких вноситься повторно: За потреби надати персональну допомогу щодо працевлаштування за спеціал...

28.07.2015 Алергія та імунологія Гастроентерологія Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аутоімунний гепатит»

Закінчення. Початок у № 1 (80) 2015 Опис етапів медичної допомоги. Загальний алгоритм діагностики та диференційної діагностики (продовження) Класифікація АІГ, заснована на профілі аутоантитіл (табл. 5) 4. Інструментальне обстеження 4.1. УЗД печінки: виявляє гепатомегалію, підвищення акустичної щільності печінки, посилення судинного малюнка. При розвитку портальної гіпертензії – спленомегалія, розширення судин портальної системи, асцит. Дозволяє виключити механічну жовтяницю. 4.2. Біопсі...

27.07.2015 Алергія та імунологія Неврологія Нерешенные проблемы и перспективы исследований в области рассеянного склероза: вирусологические, иммунологические и терапевтические аспекты

Демиелинизирующие заболевания нервной системы являются крайне сложной и до сих пор до конца не решенной проблемой. Одной из самых тяжелых, гетерогенных и непредсказуемых по течению и исходам демиелинизирующих болезней человека является рассеянный склероз (PC). Это распространенное аутоиммунное заболевание, проявляющееся рассеянными в месте и времени очагами демиелинизации в нервной системе, все еще остается важной медико-социальной проблемой современности, несмотря на огромные усилия, приложен...

27.07.2015 Алергія та імунологія Эффективность и безопасность длительной мультиаллергенной аллерген-специфической иммунотерапии пациентов с поллинозом

Содержание статьи: Материалы и методы исследования. Структура пыльцевой гиперчувствительности. Результаты исследования и их обсуждение. Выводы. >>__В 2011 г. в Стамбуле на Генеральной ассамблее Европейской академии аллергии и клинической иммунологии (ЕААСI) состоялась официальная презентация «Европейской декларации по иммунотерапии». В центре внимания Декларации – проблема недостаточного применения основного этиотропного метода лечения аллергических заболеваний – а...