0 %

Кардіологія

14.02.2019 Кардіологія Місце фіксованої комбінації валсартану та розувастатину в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Цього року були опубліковані оновлені клінічні рекомендації з менеджменту артеріальної гіпертензії (АГ) Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства артеріальної гіпертензії....

14.02.2019 Кардіологія Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у регуляції артеріального тиску: огляд літератури (продовження)

ААС – це не пресорна система, а система з подвійними функціями. Її судинозвужувальні/проліферативні та судинорозширювальні/антипроліферативні ефекти визначаються балансом між АПФ та АПФ2. Підвищена активність АПФ і/або знижена активність АПФ 2 посилює утворення ангіотензину II та розпад ангіотензину1-7, що спричиняє вазоконстрикцію та стимулює проліферацію, тоді як підвищена активність АПФ2 та/або знижена активність АПФ веде до протилежного ефекту [64, 112]....

14.02.2019 Кардіологія Оновлення в антигіпертензивній терапії відповідно до рекомендацій 2018 року: місце комбінованих препаратів

Незважаючи на всі досягнення сучасної медичної науки, артеріальна гіпертензія (АГ) залишається однією з провідних медико-соціальних проблем. АГ є дуже поширеним патологічним станом: у 2015 році у світі нараховувалося 1,3 млрд осіб з цією хворобою, у Центральній та Східній Європі – понад 150 млн (NCD Risk Factor Collaboration, 2017). Підвищений артеріальний тиск (АТ) виявляється у 30-45% усього дорослого населення планети і в >60% людей віком від 60 років (Chow C. K. et al., 2013). За оцінками експертів, до 2025 року поширеність АГ сягне 1,5 млрд, оскільки показники захворюваності невпинно зростають (Kearney P. M. et al., 2005)....

12.02.2019 Кардіологія Роль и место амиодарона в лечении сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма: когда нет альтернативы

В данной статье приведен обзор рекомендаций по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности (ХСН) Европейского общества кардиологов (ESC, 2016). В первой части публикации внимание акцентировано на ключевых аспектах выявления и терапии ХСН....

12.02.2019 Кардіологія Корвитин: обзор клинической ситуации

Клинические случаи всегда привлекают внимание врачей, поскольку из-за большого количества пациентов, которые принимают участие в исследованиях, сложно определиться с индивидуальной тактикой лечения. Поэтому на конференциях и конгрессах максимальное число слушателей собирается в залах, где есть возможность обсудить и задать вопросы о том, как происходит выбор терапии конкретного больного. ...

12.02.2019 Кардіологія Клинический случай в кардиологии: фокус на сердечную недостаточность

В развитых странах около 1-2% взрослого населения имеют сердечную недостаточность (СН) с преобладанием риска >10% среди пациентов старше 70 лет, тогда как у 55-летних он составляет 33% для мужчин и 28% для женщин. Большинство летальных исходов у больных СН происходят по кардиоваскулярным причинам, главным образом вследствие внезапной сердечной смерти и ухудшения течения СН. ...

12.02.2019 Кардіологія Застосування β-адреноблокаторів при хронічній серцевій недостатності. Місце бісопрололу

Серцева недостатність (СН) є одним із прогностично несприятливих наслідків кардіоваскулярних захворювань. П’ятирічне виживання хворих на тяжку застійну СН ​ІV функціонального класу (ФК) за класифікацією NYHA ​не перевищує 50%, при цьому ризик раптової смерті в них у 5 разів вищий, аніж у загальній популяції [2, 6, 12]....

12.02.2019 Кардіологія Склеродермічний нирковий криз: клініко-діагностичні акценти

Системна склеродермія (ССД), або прогресуючий системний склероз – ​це стадійне поліорганне захворювання із характерними вазоспастичними судинними реакціями за типом синдрому Рейно та облітераційною судинною патологією з ішемічними порушеннями, при яких розвиваються специфічні автоімунні розлади, що супроводжуються активацією фіброзоутворення та надлишковим відкладанням колагену в тканинах [10]. ...

12.02.2019 Кардіологія Неспецифічний аортоартеріїт (хвороба Такаясу) і серцево-судинна система (продовження)

НАА є рідкісним СВ, що вражає аорту та її гілки і призводить до розвитку стенозів/оклюзій, дилатацій та аневризм. Рідкість НАА та різнорідність клінічних проявів часто пов’язані з пізнім виявленням та затримкою лікування. Тому діагностика НАА має базуватися на оцінці клінічних проявів, лабораторних даних та методів дослідження з візуалізацією судин....

12.02.2019 Кардіологія Хроническая сердечная недостаточность: можем ли мы улучшить прогноз?

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – ​серьезная медико-социальная и финансовая проблема. В мире насчитывается более 23 млн пациентов с данной патологией (Ambrosy A.P. et al., 2014). Затраты развитых стран, напрямую связанные с ХСН, составляют 2-3% всего бюджета здравоохранения (Bui A.L. et al., 2011). В рамках конгресса особый интерес аудитории вызвало выступление доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника отдела некоронарных заболеваний миокарда ННЦ «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины Д.В. Рябенко....

12.02.2019 Кардіологія Кардіоонкологія – ​новий напрямок в Україні: принципи мультидисциплінарного підходу

На базі ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ) був створений Експертний консультативно-діагностичний центр із кардіоонкології (далі – ​Центр), фахівці якого можуть надавати всю необхідну кардіологічну допомогу онкологічним хворим (переважно амбулаторну, але за потреби й стаціонарну). Про те, як розвивається сьогодні в Україні нова галузь медицини – ​кардіоонкологія, наш кореспондент бесідувала з керівником відділу клінічної фармакології ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, доктором медичних наук С.М. Кожуховим....

12.02.2019 Кардіологія Антикоагулянтная терапия при неклапанной ФП: взгляд сквозь призму коморбидных состояний

В рамках круглого стола на совместном заседании Ассоциации аритмологов Украины и представителей Европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA) специалисты обсуждали проблему профилактики тромбоэмболических осложнений (ТЭО) у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП)....