0 %

Ендокринологія

25.04.2019 Ендокринологія Цукровий діабет і кардіоваскулярний ризик: вибір оптимальної цукрознижувальної терапії

Цукровий діабет (ЦД) і кардіоваскулярні захворювання (КВЗ) належать до найпоширеніших неінфекційних патологій у світі. Соціальний аспект поєднання ЦД і КВЗ, пряма залежність показників смертності та якості життя від повноцінної компенсації гемодинамічних і метаболічних порушень зумовлюють той факт, що ведення пацієнтів із ЦД та коморбідною патологією серцево-судинної системи – ​це одна з найактуальніших тем для обговорення на науково-практичних конференціях. ...

25.04.2019 Ендокринологія Вплив метформіну на серцево-судинні захворювання: метааналіз рандомізованих досліджень у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу

Протягом певного часу найчастіше призначуваним препаратом у всьому світі для зниження рівня глюкози в крові, є метформін. Проте в попередніх систематичних оглядах висловлювалися сумніви щодо його ефективності в зниженні ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), які є найбільш дороговартісними ускладненнями цукрового діабету (ЦД) 2 типу. Автори наведеного обзору зробили метааналіз порівняльних рандомізованих досліджень, в яких було доведено кардіоваскулярні ефекти метформіну....

25.04.2019 Ендокринологія Метаболічний синдром і дивовижні молекули рослинного світу

Незважаючи на очевидний високий рівень побутових умов, комфорту, а головне – подовження  ​тривалості життя населення в економічно розвинених країнах світу, тут стрімко зростає відсоток людей із надмірною вагою тіла, ожирінням, хворих на цукровий діабет (ЦД). ...

25.04.2019 Ендокринологія Британская профессиональная конференция диабетологов – 2019

6-8 марта в Ливерпуле (Великобритания) состоялась Diabetes UK Professional Conference – ​2019. Программа мероприятия носила мультидисциплинарный характер и включала в себя лекции и практические семинары, на которых обсуждались результаты новейших клинических исследований в области диабетологии. О некоторых из них мы расскажем в этом обзоре....

25.04.2019 Ендокринологія Метформін і похилий вік: ефективний контроль глікемії та запобігання наслідкам старіння

Людство здавна проявляє інтерес до такого одвічного питання, як старіння людини, а точніше – ​збільшення тривалості активного життя. Звичайно, лікарі в різні періоди історії світової медицини працювали над пошуком препаратів, які ефективно впливали б на процеси старіння. Після 60 років успішного використання метформіну з’явилися дані, згідно з якими препарат не тільки поліпшує глікемічний контроль – ​у нього є й інші ефекти, які потребують подальшого вивчення....

25.04.2019 Ендокринологія Покращення прогнозу пацієнтів із ЦД 2 типу: акцент на подовження життя за допомогою препаратів із доведеною кардіоваскулярною ефективністю

«Школа ендокринолога» – ​орієнтований на практичну діяльність науково-освітній проект, який знайомить вітчизняних ендокринологів із найефективнішими сучасними напрацюваннями в цій галузі медицини. Одне з останніх засідань «Школи ендокринолога» відбулося 21-22 лютого в Києві....

24.04.2019 Ендокринологія Інсулінорезистентність: новітні можливості предикції та контролю ефективності ведення пацієнтів

Підходи до визначення синдрому інсулінорезистентності (ІР) (метаболічного синдрому) постійно змінювалися. Його незмінними основними компонентами є: ожиріння, цукровий діабет (ЦД) 2 типу, дисліпідемія та артеріальна гіпертензія (АГ). ІР визначають як стан резистентності клітин різних органів і тканин до цукрознижувальної дії інсуліну, що супроводжується зниженням утилізації глюкози тканинами організму....

24.04.2019 Ендокринологія Имплементация результатов исследования BRIGHT как путь преодоления барьеров в титровании инсулина и улучшении контроля гликемии в Украине

27 февраля в Киеве состоялся Совет экспертов компании Санофи, темой которого стало эффективное и безопасное титрование инсулина при лечении сахарного диабета (СД), а также клиническая имплементация результатов исследования BRIGHT. ...

24.04.2019 Ендокринологія Преимущества препарата Берлитион® в лечении автономной диабетической нейропатии

Во всем мире продолжают стремительно расти показатели распространенности сахарного диабета (СД), а также смертности от его осложнений. Как известно, СД неизбежно ведет к развитию ряда патологических состояний со стороны практически всех органов и систем. Однако, несмотря на полиорганность и мультисимптомность поражений, в их основе лежат одни и те же патогенетические механизмы. ...

24.04.2019 Ендокринологія Инъекционная терапия сахарного диабета 2 типа: улучшение контроля гликемии, простота и безопасность

21-22 февраля в Киеве, под патронатом ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины» (г. Киев) (далее – ​Институт), в рамках ежегодного образовательного проекта «Школа эндокринолога» состоялась научно-практическая конференция. Основная часть прозвучавших здесь докладов была посвящена диагностике и лечению сахарного диабета (СД)....

02.04.2019 Ендокринологія Глікований гемоглобін, маса тіла й артеріальний тиск у пацієнтів із ЦД 2 типу при лікуванні дапагліфлозином в умовах первинної медичної допомоги: ретроспективне дослідження

Дапагліфлозин – ​селективний інгібітор натрієзалежного котранспортера глюкози 2 типу – ​знижує реабсорбцію глюкози в нирках, викликаючи глюкозурію, покращує контроль рівня глікемії, стимулює зниження маси тіла й артеріального тиску (АТ) [1]....

02.04.2019 Ендокринологія Метформін: фармакогенетика, вплив на кишкову мікробіоту та імунітет

В усіх сучасних алгоритмах з лікування цукрового діабету (ЦД) 2 типу препаратом першої лінії є метформін: за відсутності протипоказань він має призначатись усім пацієнтам, які потребують фармакотерапії. Це пояснюється тим, що серед 12 класів засобів для лікування ЦД 2 типу лише метформін поєднує три кардинальні якості, властиві гарним лікам, – ​надзвичайну безпеку, ефективність та економічну доступність. ...