0 %

Гастроентерологія

18.02.2019 Гастроентерологія УДХК: що нового? • Дайджест

...

18.02.2019 Гастроентерологія Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність: актуальні питання діагностики та лікування

9 жовтня у Вінниці відбувся науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». Захід охопив виступи провідних українських науковців щодо патологічних станів, найбільш розповсюджених у роботі лікаря загальної практики – сімейної медицини. Саме актуальність тематики та практична спрямованість семінару забезпечили йому високу зацікавленість учасників....

16.02.2019 Гастроентерологія Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы: современное состояние вопроса

Научно-технический прогресс не только изменил условия и образ жизни человека, но и принес с собой специфические заболевания, число которых с каждым десятилетием возрастает. Казалось бы, совершенно недавно врачи узнали о коварстве метаболического синдрома и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), как появляется новая нозология – стеатоз поджелудочной железы (ПЖ)....

15.02.2019 Гастроентерологія Актуальні питання використання пробіотиків для корекції дисбалансу мікрофлори товстої кишки

Дисбаланс мікрофлори товстої кишки (ДМТК) – це патологічний синдром, в основі якого лежать зміни кількісного та/або якісного складу нормальної мікрофлори товстої кишки (МФТК), що стає більш інвазивною й агресивною. Ключовою ознакою ДМТК вважають різке зменшення чи повну відсутність біфідо- і лактобактерій на фоні збільшення загальної кількості мікроорганізмів (кишкової палички, ентерококів, клостридій, стафілококів, протея, синьогнійної палички та ін.). Особливе значення також має збільшення кількості грибів роду Candida та грамнегативних бактерій Clostridium difficile, які спричиняють специфічні ураження кишечника й інших органів – кандидоз і псевдомембранозний коліт....

15.02.2019 Гастроентерологія Практические аспекты обеспечения эффективной эрадикации H. pуlorі

В настоящее время остро стоит вопрос оптимизации антихеликобактерной терапии. Что же мешает успешной эрадикации Helicobacter pylorі? Чаще всего это побочные эффекты проводимого лечения, недостаточный комплайенс пациентов, а также резистентность H. pуlorі к антибиотикам. ...

15.02.2019 Гастроентерологія ГЭРБ у детей: объединенные рекомендации NASPGHAN и ESPGHAN (2018)

В 2009 г. объединенный комитет Североамериканского общества педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии (North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; NASPGHAN) и Европейского общества педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; ESPGHAN) представил первое руководство по медикаментозному лечению гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)....

15.02.2019 Гастроентерологія Пробиотики в современной клинической практике: дискуссия экспертов

Одна из актуальных тем, которые привлекают внимание и вызывают живое обсуждение на конференциях, в научных публикациях, – ​это применение пробиотиков....

15.02.2019 Гастроентерологія Клиническое практическое руководство по воспалительным заболеваниям кишечника (2018)

В 2018 г. Японское гастроэнтерологическое общество (Japanese Society of Gastroenterology) обновило положения клинического практического руководства, основанного на данных доказательной медицины, по лечению пациентов с язвенным колитом (ЯК) и болезнью Крона (БК). Новая версия этого документа содержит 59 клинических вопросов, которые представлены в 9 категориях. Ниже приведено содержание разделов, описывающих современные методы лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК)....

15.02.2019 Гастроентерологія Синдром раздраженной кишки и дивертикулярная болезнь: есть ли точки соприкосновения?

Синдром раздраженной кишки (СРК) – одно из наиболее частых функциональных гастроинтестинальных расстройств и один из наиболее распространенных гастроэнтерологических диагнозов. До 30% населения имеют симптомы, сходные с СРК. Как показывают последние данные, определенные патогенетические факторы являются общими как для СКР, так и для дивертикулярной болезни (ДБ)....

15.02.2019 Гастроентерологія Диспепсия как неспецифический синдром и самостоятельное заболевание: взгляд эксперта

Понятие функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) существует в гастроэнтерологии с давних времен. Немалый интерес к данной проблеме возник с разработкой критериев диагностики этой патологии в рамках так называемого Римского процесса. На сегодня Римские критерии являются ориентиром в терминологии и тактике ведения пациентов с функциональными нарушениями ЖКТ....

13.02.2019 Гастроентерологія Сучасні можливості гепатопротекції: фокус на есенціальні фосфоліпіди

Лікування захворювань печінки через їх широку розповсюдженість становить значну частину практичної роботи сімейного лікаря, терапевта, гастроентеролога. Ця проблема неодноразово була розглянута в доповідях спікерів конференції й привертає все більшу увагу фахівців, адже ураження печінки асоційоване з широким колом захворювань не лише травного каналу, а й метаболічними розладами, цукровим діабетом (ЦД)....

18.01.2019 Гастроентерологія Модуляція слизового бар’єра кишечнику у хворих на неспецифічний виразковий коліт

Запальні захворювання кишечнику, зокрема неспецифічний виразковий коліт (НВК), є мультидисциплінарною проблемою. Як в Україні, так і в усьому світі зростає кількість хворих на важкі форми НВК та хвороби Крона. ...