0 %

Неврологія

01.07.2019 Неврологія Анализ эффективности применения механической тромбэктомии у пациентов с ишемическим инсультом

На сегодняшний день накоплено недостаточно данных относительно эффективности тромбэктомии при остром ишемическом инсульте в бассейне сонной артерии, поэтому однозначного мнения о пользе такого вмешательства не сложилось. Этой проблеме посвящена статья Kaesmacher et al., опубликованная в журнале Stroke (2019; 50: 880‑888), обзор которой предлагается вашему вниманию....

01.07.2019 Неврологія Преимущества терапии статинами у пациентов пожилого возраста: результаты нового метаанализа

Согласно результатам масштабного метаанализа данных 28 рандомизированных исследований при участии более 170 тыс. пациентов, проведенного Рабочей группой исследователей уровня холестерина (CTTC, 2010), терапия статинами способствует снижению частоты сердечно-сосудистой патологии во всех возрастных группах, включая лиц старше 75 лет. ...

01.07.2019 Неврологія Поиск новых методов и препаратов для борьбы с мозговым инсультом и его осложнениями

14‑15 марта 2019 г. в Харькове проходила научно-практическая конференция «Возможности и достижения современной фармакотерапии в практике невролога», организованная Ассоциацией неврологов, психиатров и наркологов Украины, Институтом неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, Харьковским национальным университетом имени В.Н. Каразина. ...

01.07.2019 Неврологія Біологічно активні поліпептиди для покращення пам’яті, концентрації та уваги

Мемопрув як перша біологічна активна суміш поліпептидів природного походження для перорального прийому по 1 таблетці на добу протягом не менш ніж один місяць є безпечною та має доведену клінічну ефективність для поліпшення пам’яті, навчання, концентрації та прийняття щоденних рішень, відновлюючи у такий спосіб належну здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати та переробляти зовнішню інформацію....

20.06.2019 Неврологія Эффективность и безопасность прегабалина в терапии нейропатической боли

Тщательная оценка клинического состояния больного и подбор оптимального обезболивающего препарата являются ключевыми задачами терапевтической стратегии при нейропатической боли (НБ). Выбор препарата следует осуществлять с учетом общего состояния пациента, противопоказаний и коморбидных состояний. В терапии данного синдрома широкое распространение получили препараты группы габапентиноидов, в частности прегабалин....

12.06.2019 Неврологія Умови застосування пірацетаму та фактори, здатні покращити показники оцінки за шкалою NIHSS, у пацієнтів з ішемічним інсультом: дані обсерваційного дослідження

Ішемічний інсульт є основною причиною смерті та інвалідизації в розвинених країнах. Сучасне ефективне лікування пацієнтів з гострим ішемічним інсультом передбачає насамперед відновлення церебрального кровотоку за допомогою внутрішньовенного тромболізису протягом перших 4,5 год з моменту появи симптомів або інтраартеріальної тромбектомії в перші 6 год [2]....

12.06.2019 Неврологія Терапія та сімейна медицина Неврологічні розлади: проблема коморбідності

28-29 березня у м. Києві відбувся XII Національний конгрес з міжнародною участю «Людина та ліки – Україна». Насичена програма заходу охопила актуальні питання багатьох дисциплін, у тому числі було заслухано доповіді, присвячені неврологічним захворюванням....

12.06.2019 Неврологія Особливості лікування інсультів за наявності супутньої патології: місце та роль дулоксетину

У рамках заходу експерти галузі поділилися багатим практичним досвідом із представниками клінічної ланки та розкрили нюанси лікування деяких поширених патологій. З‑поміж багатьох виступів учасники конференції особливо запам’ятали яскраві доповіді провідних фахівців у сфері вітчизняної неврології – ​професора Т. С. Міщенко та М. М. Ороса. Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з основними положеннями цих повідомлень....

12.06.2019 Неврологія Діагностика та лікування неврологічних захворювань: акцент на міждисциплінарний підхід

Програма заходу охоплювала питання патогенезу, сучасних методів діагностики та лікування ішемічного інсульту, хронічної цереброваскулярної патології, когнітивних і психоемоційних порушень, інших станів у неврології тощо....

12.06.2019 Неврологія Сучасні можливості лікування травматичних і судинних уражень головного мозку: від інтенсивної терапії до тривалої нейропротекції

У рамках заходу було розглянуто широке коло актуальних питань, що постають перед лікарями в практиці ведення пацієнтів із різноманітними захворюваннями центральної та периферичної нервової системи. Зокрема, значну увагу аудиторії привернув організований за підтримки генерального спонсора конференції – корпорації «Артеріум» – сателітний симпозіум, присвячений найпоширенішим на сьогодні ураженням головного мозку (ГМ), до яких належать цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ) і черепно-мозкові травми (ЧМТ). ...

12.06.2019 Неврологія Психосоматична медицина: наука і практика

19 квітня у м. Києві відбулася науково-практична конференція з участю міжнародних експертів. Організаторами заходу виступили Національний медичний університет (НМУ) ім. О. О. Богомольця та Всеукраїнська асоціація психосоматичної медицини. Конференція об’єднала лікарів різних спеціальностей. Пріоритетною темою для обговорення стала проблема хронічного болю....

11.06.2019 Неврологія Стресс и способы его предотвращения

На протяжении последних нескольких десятилетий отмечается рост распространенности заболеваний, возникновение и прогрессирование которых провоцируется стрессом: тревога и беспокойство, агрессия и депрессия сопровождают любую повседневную деятельность современного человека. ...