0 %

Онкологія та гематологія

03.01.2019 Онкологія та гематологія Достижения в лечении фолликулярной лимфомы

7-9 ноября 2018 года в г. Киеве состоялась X научно-практическая конференция с международным участием «Современные подходы к диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний». Впервые в рамках данного мероприятия один день был выделен на проведение сателлитных симпозиумов, среди которых особый интерес вызвал симпозиум компании Roсhe, посвященный лечению фолликулярной лимфомы (ФЛ), в частности анти-CD20 терапии....

03.01.2019 Онкологія та гематологія Програма ERAS в онкохірургії

Розвиток онкохірургії пов’язаний, з одного боку, з удосконаленням наявних і впровадженням нових підходів до лікування, а з іншого – ​розумінням того, що проведення оперативних втручань поглиблює стресорну реакцію організму і впливає на довготривалі результати. Пошук нових методик, що забезпечують мінімізацію травми та ранню реабілітацію пацієнтів, актуальний як ніколи, а програма прискореного відновлення хворих після оперативних втручань, відома як Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), найбільш повно може забезпечити ці потреби....

03.01.2019 Онкологія та гематологія Применение пазопаниба при распространенных сосудистых саркомах

Саркомы мягких тканей (СМТ) представляют собой гетерогенную группу злокачественных новообразований, различающихся по своей природе, клиническому течению и ответу на системную терапию [1]. На долю сосудистых сарком (таких как ангиосаркома – ​АС, эпителиоидная гемангиоэндотелиома – ​ЭГ – ​и интимальная саркома – ​ИС) приходится лишь около 2-3% всех случаев развития СМТ у взрослых [2]. Стандартизированная по возрасту заболеваемость АС в мире составляет примерно 0,1 на 100 тыс. в год [3]....

03.01.2019 Онкологія та гематологія Зовнішній компаундинг: нова ера більш безпечної й ефективної хіміотерапії

Попри те що імунотерапія і таргетна терапія, що ґрунтується на профілюванні ДНК, змінюють парадигму лікування хворих на рак, традиційна хіміотерапія (ХТ) залишається основним методом лікування більшості онкологічних пацієнтів. Хіміотерапію разом зі зменшенням куріння та ранньою діагностикою злоякісних пухлин вважають найважливішими досягненнями, що дозволили знизити смертність від них на 25% порівняно з 1990 роком....

03.01.2019 Онкологія та гематологія Распространенность в украинской популяции солидных опухолей с микросателлитной нестабильностью и ее роль в иммунотерапии

Иммунотерапия с применением антител, которые блокируют рецептор программируемой гибели 1 (PD‑1), его лиганд (PD-L1) или белок 4, ассоциированный с цитотоксическими T-лимфоцитами (CTLA‑4), может иметь хороший и продолжительный эффект при многих видах опухолей. Однако для большинства пациентов применение ингибиторов данных контрольных точек не будет эффективным. Так, наибольшая частота ответа на иммунотерапию наблюдается у пациентов с меланомой, немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) и раком почки и составляет 40, 25 и 19% соответственно. Это создает необходимость поиска предиктивных маркеров ответа на иммунотерапию. ...

03.01.2019 Онкологія та гематологія Т-клеточные лимфомы кожи: современный взгляд на проблему

7-9 ноября 2018 года в г. Киеве состоялась Х научно-практическая конференция с международным участием «Современные подходы к диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний». Работу конференции открыл сателлитный симпозиум компании Takeda, в ходе которого эксперты представили современные подходы к диагностике и лечению Т-клеточных лимфом кожи. Докладчики акцентировали внимание на том, что стратегия ведения пациентов с данной патологией должна основываться на междисциплинарном подходе при активном участии в диагностическом и лечебном процессе разных специалистов: гематологов, онкологов, дерматологов, хирургов, радиологов, патоморфологов, семейных врачей и др....

03.01.2019 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань

7-9 листопада 2018 року у м. Києві відбулася ювілейна Х науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань». Організатори проведення заходу – ​Національний інститут раку (НІР), ВГО «Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» та ГО «Асоціація онкогематологів України». У роботі конференції взяли участь зарубіжні фахівці світового рівня, а також провідні вітчизняні спеціалісти – ​гематологи, онкологи, радіологи, лікарі функціональної діагностики та інші. Учасники наукового форуму присвятили свої доповіді сучасним стандартам і методам лікування лімфом, а також новітнім досягненням у галузі онкогематології....

03.01.2019 Онкологія та гематологія Дайджест

...

03.01.2019 Онкологія та гематологія Впровадження інноваційних технологій у лікування пацієнтів з інгібіторною формою гемофілії А

Гемофілія – ​це переважно спадкове захворювання, пов’язане з порушенням згортання крові. В Україні, за різними даними, проживає від 1100 до 1800 хворих з діагностованою гемофілією А, з них майже 470 – ​діти, які потребують життєво необхідної для них терапії, а також уваги з боку держави. Особливо вразливою категорією хворих на гемофілію А є особи з наявністю інгібіторів до фактора VIII. За даними Всесвітньої федерації гемофілії в Україні, таких хворих більше 70, майже 50 з них – діти....

03.01.2019 Онкологія та гематологія Терапия препаратом Алекенза® более чем в 3 раза увеличивает выживаемость без прогрессирования у пациентов с ALK-положительным метастатическим немелкоклеточным раком легкого

Фармацевтическая компания «Рош» объявила о результатах анализа данных, полученных в период последующего наблюдения в исследовании III фазы ALEX. Они продемонстрировали, что при применении препарата Алекенза® (алектиниб) в качестве терапии первой линии значимо снижался риск прогрессирования заболевания или смерти (выживаемость без прогрессирования заболевания – ​ВБПЗ) у пациентов с ALK‑положительным метастатическим (распространенным) немелкоклеточным раком легкого (НМКРЛ). ...

03.01.2019 Онкологія та гематологія Применение атезолизумаба в качестве препарата первой линии в комбинации с химиотерапией при мелкоклеточном раке легкого с отдаленными метастазами

Стандартом лечения 1-й линии у пациентов с мелкоклеточным раком легкого (МКРЛ) при наличии отдаленных метастазов является химиотерапия препаратами платины (карбоплатином или цисплатином) в сочетании с этопозидом [1-3]. Несмотря на то что частота ответа на такую терапию составляет сегодня 60-65%, в течение более чем двух десятилетий в лечении таких пациентов не был достигнут существенный прогресс: исходы заболевания по‑прежнему остаются неблагоприятными, а медиана общей выживаемости (ОВ) пациентов составляет примерно 10 мес [3, 4]. ...

03.01.2019 Онкологія та гематологія Династат в программе раннего восстановления онкологических пациентов после хирургических операций

Концепция раннего восстановления после хирургических операций (ERAS) была впервые предложена датским хирургом Henrik Kehlet в 1990-х гг. Она базируется на междисциплинарном, мультимодальном подходе к улучшению периоперационной помощи на всех этапах и подразумевает минимизацию реакции организма на неблагоприятное воздействие периоперационного стресса. Протокол ERAS включает мероприятия, направленные на поддержание ряда физиологических функций, раннюю мобилизацию, мультимодальную аналгезию, раннее начало перорального питания, и хорошо зарекомендовал себя во многих направлениях, включая колоректальную хирургию, урологию, гинекологию и маммологию [1]....