Ревматологія

12.03.2017 Ревматологія Глюквамін у комплексній терапії остеоартрозу та неспецифічного болю в спині

Статья в формате PDF. Остеоартроз (ОА) вважається найбільш розповсюдженою формою ураження суглобів і посідає одне з провідних місць у структурі патології кістково-м’язової системи (КМС). ОА є однією з основних причин функціональної недостатності та передчасної втрати працездатності в дорослих. Біль у спині щонайменше раз у житті відчуває кожна людина. У сучасній літературі для визначення вказаного стану використовується термін «неспецифічний біль у спині» (НБС). Він є однією з на...

12.03.2017 Ревматологія Остеоартроз: сучасні концепції лікування

Статья в формате PDF. Остеоартроз (ОА) є найбільш поширеним різновидом ревматичної патології, що асоціюється зі значною захворюваністю, смертністю, ранньою інвалідизацією, втратою працездатності та зростанням витрат на охорону здоров’я, особливо серед осіб середнього та похилого віку (Hochberg M.C., 2012; Helmick C.G. et al., 2008). Згідно з даними різних авторів, на ОА страждає 5-18% населення світу (Lawrence R.C. et al., 2008). Звіти ВООЗ вказують, що ОА відзначається в 40% осіб пох...

10.03.2017 Ревматологія Метилпреднизолон при ревматических заболеваниях у детей

Сегодня глюкокортикоиды (ГК) остаются препаратами первой линии в комплексном лечении ревматических заболеваний (РЗ), особенно у детей. Применение ГК (в сочетании с цитостатической терапией) дает возможность быстро и эффективно подавлять активность заболевания. Согласно многолетним наблюдениям дети, страдающие РЗ, благодаря своевременному назначению ГК получают не только шанс на достижение длительной ремиссии, но и возможность в последующем социально адаптироваться, освоить профессию, создать семью, иметь здоровых детей....

10.03.2017 Ревматологія Метилпреднизолон по сравнению с дексаметазоном в пошаговой терапии обострения хронического обструктивного заболевания легких

Как свидетельствуют эпидемиологические исследования, хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) в странах Евросоюза и Северной Америки страдают от 4% до 10% взрослого населения. В структуре общей смертности среди лиц старше 45 лет ХОЗЛ занимает 4-е место (уступая только сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям и пневмонии), ежегодно становясь причиной смерти более 2,75 млн человек. Не менее важна экономическая составляющая - по величине затрат ХОЗЛ занимает лидирующее место среди болезней органов дыхания. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2020 г. общемировая распространенность ХОЗЛ переместится с 12-го места на 5-е, а смертность от этого заболевания к 2030 г. удвоится....

06.02.2017 Ревматологія Німедар – вітчизняний німесулід у гранулах та гелі для лікування захворювань опорно-рухового апарату

Статья в формате PDF. Захворювання опорно-рухового апарату (ЗОРА) досить поширені в Україні та світі. У США щороку реєструється 130 млн випадків ЗОРА, а майже 1 млн працівників тимчасово втрачають працездатність унаслідок подібних хвороб. Що стосується фінансового навантаження, то страхові виплати працівникам через ЗОРА становлять 15 млрд доларів щорічно (Bhattacharya A., 2014). В Україні у 2012 р. захворюваність на ЗОРА становила 3182 на 100 тис. населення, що вдвічі перевищує рівень зах...

17.01.2017 Кардіологія Ревматологія Фармакотерапия в ревматологии: прогнозирование и предупреждение осложнений на основе персонифицированной и доказательной медицины

20-21 октября в г. Киеве состоялась научно-практическая конференция «Прогнозирование и предупреждение осложнений течения и фармакотерапии ревматических заболеваний». Конференция уже традиционно предоставила возможность ученым и практическим врачам рассмотреть новые рекомендации в области диагностики и лечения ревматических заболеваний, поделиться собственным опытом ведения наи­более трудных пациентов и обсудить междисциплинарные проблемы со специалистами, которые также сталкиваются в своей пр...

17.01.2017 Педіатрія Ревматологія Стандарти та рекомендації з перехідної допомоги пацієнтам молодого віку з ювенільним початком ревматичних захворювань (EULAR/PReS, листопад, 2016 р.)

У цьому році експерти Європейської протиревматичної ліги та Європейського товариства дитячих ревматологів (EULAR/PReS) оприлюднили стандарти й рекомендації щодо перехідної допомоги пацієнтам молодого віку (ПМВ) з ювенільними ревматичними захворюваннями та патологією опорно-рухового апарату. Кінцевий консенсус містить 12 рекомендацій, сфокусованих на перехідній допомозі ПМВ із зазначеними захворюваннями. Рекомендації включають: високоякісну допомогу в ранньому підлітковому віці; інтегральну...

16.01.2017 Кардіологія Ревматологія Як оптимізувати комплексне лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця?

Статья в формате PDF. Проблема серцево-судинних захворювань (ССЗ) набуває дедалі більшої актуальності, адже в структурі загальної смертності населення всього світу саме кардіоваскулярна патологія обіймає провідні позиції. У групі ССЗ чільне місце посідає ішемічна хвороба серця (ІХС), тому відбуваються постійне вдосконалення та пошук найефективніших фармакотерапевтичних методів лікування цього захворювання. Класично ІХС визначають як гостре чи хронічне ураження серця, спричинене зме...

16.01.2017 Кардіологія Ревматологія СУСТАМАР: ренессанс терапии остеоартроза, вселяющий надежду

Статья в формате PDF. Несмотря на современные достижения медицины и постоянно пополняющийся арсенал терапевтических средств, остеоартроз (ОА) остается актуальной проблемой во всем мире. Это заболевание, приводящее в конечном итоге не только к утрате трудоспособности, но и к инвалидности пациентов, поражает каждого десятого жителя планеты старше 40 лет и каждого второго старше 60 (M. Moura, L. Lopez et al., 2016). Проблемы, связанные с ОА, не ограничиваются постоянной болью: малоподвиж...

16.01.2017 Кардіологія Ревматологія Высокое качество жизни у пациентов с остеоартрозом: достижима ли цель?

Статья в формате PDF. Влиять на качество каждого своего дня – вот высшее из искусств. Генри Торо, американский писатель, мыслитель, общественный деятель Остеоартроз (ОА) относится к наиболее часто встречающимся дегенеративным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, и его распространенность четко связана с возрастом и полом. У лиц старше 50 лет распространенность клинических и рентгенологических признаков ОА резко увеличивается, а в возрастной группе старше 75 лет данное заболевани...

16.01.2017 Кардіологія Ревматологія Опыт успешного лечения псориатического артрита этодолаком и метотрексатом с длительностью ремиссии более 10 лет

Статья в формате PDF. По материалам научно-практической конференции «Прогнозирование и предупреждение осложнений течения и фармакотерапии ревматических заболеваний» (20-21 октября, г. Киев) Псориатический артрит (ПА) – сложное для диагностики и лечения заболевание, требующее мультидисциплинарного подхода, участия пациента в выборе терапии и иногда новых нестандартных решений. Проблемам, связанным с ведением больных ПА, в ходе конференции было уделено значительное внимание. В...

16.01.2017 Ревматологія Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладненням

Статья в формате PDF. Клінічно маніфестна подагра й безсимптомне підвищення рівня сечової кислоти (СК) у плазмі крові (гіперурикемія) є доволі поширеними у популяції станами, які асоціюються з метаболічним синдромом, цукровим діабетом (ЦД), артеріальною гіпертензією (АГ), хронічною хворобою нирок та серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). У зв’язку з цим на сьогодні важливим напрямом профілактики серцево-судинних і ренальних ускладнень вважається контроль рівня СК. Цій темі присвятили...