0 %

Ревматологія

12.06.2018 Кардіологія Ревматологія Торасемид и торасемид медленного высвобождения: взгляд с точки зрения клинической фармакологии

В последнее время появилось несколько русско- и украиноязычных публикаций, посвященных сравнительной характеристике торасемида и торасемида медленного высвобождения (в пользу последнего). Поскольку в них значительное внимание уделялось фармакокинетическим и фармакодинамическим аспектам действия препаратов, практическому врачу очень сложно, а порой невозможно разобраться во всех тонкостях. С другой стороны, некоторые статьи имеют явно провокативный характер с научной точки зрения, что еще больше вводит в заблуждение....

29.05.2018 Кардіологія Ревматологія Стратегия неотложной помощи при гипертоническом кризе

Подходы к рациональному лечению артериальной гипертензии (АГ) совершенствуются с каждым годом: появляются новые препараты и комбинации, обновляются рекомендации авторитетных врачебных сообществ, пересматриваются взгляды на место отдельных классов препаратов в терапии. Но несмотря на достигнутые успехи, АГ по-прежнему остается ведущим фактором риска развития кардиоваскулярных катастроф....

28.05.2018 Кардіологія Ревматологія Фибрилляция предсердий при сердечной недостаточности: терапевтический вызов современности

Фибрилляция предсердий и сердечная недостаточность – эпидемические сердечно-сосудистые заболевания, распространенность которых значительно возросла в мире на протяжении последних двух десятилетий. Основные факторы риска и патофизиологические механизмы идентичны для этих двух состояний. ...

28.05.2018 Кардіологія Ревматологія Діагностика та стандарти лікування суправентрикулярних тахіаритмій

Суправентрикулярні тахіаритмії (СВТА) – велика група порушень ритму серця, що характеризуються підвищеною частотою формування та проведення імпульсів у синусовому вузлі, тканині передсердь, атріовентрикулярному вузлі та додаткових шляхах проведення. СВТА часто трапляються в практиці кардіолога, терапевта та сімейного лікаря, проте іноді їх діагноз встановлюється без достатньої деталізації, що призводить до неповноцінного чи невідповідного лікування....

28.05.2018 Кардіологія Ревматологія Торасемід при серцевій недостатності: не тільки діуретик

Досягнення у фармакотерапії серцевої недостатності (СН) протягом останніх кількох декад значно покращили прогноз для хворих із цією нозологією. Незважаючи на це, СН і далі становить суттєву проблему системи охорони здоров’я, оскільки частота госпіталізацій з приводу цього стану продовжує зростати (Fang J. et al., 2008). У розвинених країнах СН зустрічається приблизно у 2% дорослого населення, а серед людей віком від 70 років цей показник перевищує 10%. До половини пацієнтів з уперше діагностованою СН помирає впродовж п’ятирічного періоду спостереження (Ponikowski P. et al., 2016). ...

13.05.2018 Ревматологія Остеоартрит: профілактика, лікування та реабілітація

22-23 березня в Києві під патронатом Асоціації ревматологів України відбулася науково-практична конференція «Споріднені групи системних захворювань сполучної тканини: визначення статусу та менеджмент на основі міжнародних стандартів». Програма заходу охоплювала питання коморбідності, спорідненості та поліорганності системних хвороб сполучної тканини; імунних та аутоімунних механізмів цих патологічних станів; їх діагностики та лікування....

13.05.2018 Ревматологія Рациональные подходы в лечении остеоартрита: акцент на ацеклофенак и лорноксикам

Остеоартрит (ОА) является наиболее распространенным хроническим ревматическим заболеванием. Предполагается, что количество больных ОА в ближайшие годы во много раз увеличится в связи с общей тенденцией старения населения и высокой частотой ожирения в популяции....

09.05.2018 Кардіологія Ревматологія Віддалені наслідки ювенільного ідіопатичного артриту в дорослому віці

Ювенільний ідіопатичний (ревматоїдний) артрит (ЮРА) – ​це збірне поняття, яке об’єднує низку захворювань, що починаються з дитячого віку та супроводжуються різними клінічними проявами й різними віддаленими наслідками. Відомо, що активність ЮРА утримується у дорослому віці від 30% [1, 2] до 50-60% випадків [3, 4], що пов’язано з розвитком великої кількості віддалених наслідків. Так, 80% пацієнтів з ЮРА в дорослому віці потребують різних форм знеболення, 50% – ​протезування суглобів, 50% – ​мають функціональні розлади різного ступеня тяжкості, а 22% – ​ушкодження очей унаслідок перенесеного увеїту [5]. За даними Р. А. Nigrovic і Р. Н. White [6], різні варіанти ЮРА асоціюються з різною частотою персистенції активного процесу в дорослому віці. Так, у разі серопозитивного поліартикулярного варіанту ЮРА, за даними авторів [7], активний процесс продовжується у 93% пацієнтів, поширеного олігоартриту – ​у 80%, за нявності системного варіанту – ​у 54%. Однак уніфікованих підходів до оцінки віддалених наслідків у дорослих з ЮРА дотепер не розроблено [5, 7]. Дорослі хворі на ЮРА мають високий ступінь непрацездатності, передусім якщо йдеться про системний і поліартикулярний варіанти. ...

09.05.2018 Кардіологія Ревматологія Современные стандарты лечения остеопороза: кому, когда, сколько, как долго?

Остеопороз (ОП) по образному определению президента Международного фонда остеопороза, профессора Джона Кэниса – ​это «тихая эпидемия», охватившая все страны без исключения заболеванием, характеризующимся изменением в структуре костной ткани, снижением костной массы и ее прочности, что часто служит причиной переломов и необходимости оперативного вмешательства. В материалах Всемирного конгресса по остеопорозу и Х Европейского конгресса, посвященного клиническим и экономическим аспектам ОП [18], отмечается, что ОП – ​одно из наиболее распространенных заболеваний, которое наряду с сердечно-сосудистой патологией, сахарным диабетом и онкологическими болезнями занимает ведущее место в структуре заболеваемости и смертности населения....

09.05.2018 Кардіологія Ревматологія Позиції EULAR щодо застосування протиревматичних препаратів перед вагітністю, під час вагітності та в період лактації

Завдяки новим ефективним методам лікування та зниженню частоти віддаленої інвалідизації більшість жінок із ревматичними захворюваннями (РЗ) отримали можливість планувати вагітність, хоча неабиякий ризик несприятливих наслідків зберігається як для матері, так і для плода, особливо при РЗ із поліорганною патологією. Фармакотерапія РЗ під час вагітності може знадобитися для контролю прогресування останніх, оскільки РЗ самі по собі можуть бути загрозою для здоров’я плода та сприятливого родорозрішення. ...

09.05.2018 Кардіологія Ревматологія Инновационное лечение остеоартроза: обзор современных данных

Болезни, связанные с поражением хрящевой ткани сустава, в частности остеоартроз (ОА), являются важнейшей проблемой здравоохранения, особенно в странах с высокой продолжительностью жизни....

28.04.2018 Ревматологія НПВП-риски и выбор безопасной терапии

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – лекарственные средства одной из самых успешных групп, которые наиболее широко применяются, что отражает их эффективность и клиническую значимость. В связи с универсальностью и распространенностью воспалительного процесса НПВП сегодня являются самым назначаемым классом препаратов, в том числе и в Украине (по третьему уровню АТС­классификации по итогам 9 месяцев 2017 года, согласно данным проекта «Rx test – Мониторинг назначений лекарственных средств»). Эта группа имеет одновременно противовоспалительные, аналгезирующие и жаропонижающие свойства. ...