0 %

Урологія та андрологія

02.04.2019 Урологія та андрологія Сучасні принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) – ​одне з найчастіших хронічних захворювань у чоловіків, яке призводить до збільшення передміхурової залози (ПЗ) доброякісного ґенезу, простатичної обструкції і виникнення симптомів нижніх сечових шляхів (СНСШ). Поширеність цієї патології зростає з віком. Згідно зі статистичними даними, в Україні частка населення віком ≥60 років становить понад 20%. При цьому у 2015-2016 рр. захворюваність на ДГПЗ дорівнювала 276,7 і 281,5 випадку на 100 тис чоловічого населення відповідно. Понад 50% усіх пацієнтів урологічних клінік у нашій країні становлять хворі на ДГПЗ....

02.04.2019 Урологія та андрологія Резолюція І Міжнародного конгресу «Раціональне використання антибіотиків. Antibiotic resistance STOP!»

Впровадження антибіотиків стало революцією у боротьбі з інфекційними хворобами. Антибіотики також використовуються для лікування та профілактики інфекційних ускладнень при хірургічних втручаннях і маніпуляціях (у хіміотерапії, інтервенційній кардіології, трансплантації органів, акушерстві, неонатології, педіатрії). Але в наш час будь-хто, будь-якого віку, у будь-якій країні може захворіти на антибіотикорезистентну інфекцію (ВООЗ). Поширення резистентності до антибактеріальних лікарських засобів стало глобальною загрозою людству, воно призводить до зменшення ефективності лікування інфекцій, небезпечних для життя; збільшення частоти та тривалості госпіталізацій; витрат на охорону здоров’я; рівня смертності пацієнтів....

02.04.2019 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Эффективность и переносимость лейпрорелина ацетата (Элигард) в повседневной клинической практике в Германии

В Германии рак предстательной железы (РПЖ) является наиболее распространенной онкопатологией у мужчин (26%). В 2016 г. частота новых случаев заболевания составила 66 900 [1]. В рейтинге причин смертности от злокачественных новообразований среди мужского населения РПЖ занимает третье место (10%) [1]. ...

26.03.2019 Урологія та андрологія Досвід застосування лікарського засобу Уронефрон® при інфекції сечовивідних шляхів у чоловіків у практиці сімейного лікаря

Методи лікування інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ) базуються на міжнародних рекомендаціях, зокрема на настановах Європейської асоціації урологів (2018) [1]. Терапія ІСШ має гендерний підхід, що пов’язано з різною анатомією сечовивідних шляхів. У чоловіків ІСШ завжди вважаються ускладненими, тому що мають високу імовірність тяжкого перебігу. ...

04.03.2019 Урологія та андрологія Современные методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы: мифы и реальность

Под таким названием в рамках XIII межрегиональной научно-практической конференции «Общая практика – ​семейная медицина: организация, современные стандарты диагностики, лечения и профилактики» прозвучал доклад главного научного сотрудника Института сексологии и андрологии, доктора медицинских наук, профессора Юрия Николаевича Гурженко. ...

26.02.2019 Урологія та андрологія Инфекции нижних мочевых путей в практике семейного врача

Инфекции мочевых путей (ИМП) представляют собой одни из наиболее частых бактериальных инфекций, с которыми сталкивается семейный врач в своей повседневной практике. В типичных случаях ИМП клинически манифестируют т. н. классическими симптомами нарушения мочеиспускания, такими как дизурия и поллакиурия, однако иногда характеризуются бессимптомным течением либо смешанной клинической картиной....

15.02.2019 Урологія та андрологія Эффективная терапия острого неосложненного цистита: фокус на современные фитопрепараты ЗОЛОТАРНИКА

Среди множества инфекций нижних мочевых путей (ИНМП) ведущее место занимает воспаление мочевого пузыря, или острый неосложненный цистит (ОНЦ), – это самое распространенное урологическое заболевание....

28.01.2019 Нефрологія Урологія та андрологія Фитотерапия острого неосложненного цистита: мифы и факты

Несмотря на длительную историю использования фитопрепаратов в лечении острого неосложненного цистита (ОНЦ), продолжается дискуссия о целесообразности их применения с точки зрения доказательной медицины. Однако порой участники обсуждения начинают оперировать не фактами, а домыс­лами и мифами. Данная публикация призвана развенчать и опровергнуть некоторые из них....

28.01.2019 Нефрологія Урологія та андрологія Порівняння неантибактеріальної терапії лікарським засобом рослинного походження Канефрон® Н (BNO 1045) та антибактеріальної терапії (фосфоміцину трометамол) у лікуванні гострих неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок: подвійне сліпе рандомізоване багатоцентрове дослідження не меншої ефективності у паралельних групах фази III

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) є одними з найпоширеніших інфекційних захворювань, що зустрічаються в загальній практиці [1, 2], причому у 80% випадків ІСШ класифікують як неускладнені [3]. Поточні настанови рекомендують використовувати антибактеріальні (АБ) засоби як терапію першого вибору для лікування гострих неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів (нІНСШ) [4]. Проте часте застосування АБ може спричинити додаткове ушкодження мікрофлори кишечнику [5] та збільшити ризик розвитку антибіотикорезистентності [6]....

18.01.2019 Урологія та андрологія Що нового у веденні пацієнтів з інфекціями сечової системи?

Інфекції сечової системи (ІСС) і нирок є найчисельнішою групою в структурі нефрологічних захворювань та посідають друге-третє місце серед інфекцій організму людини загалом. Тактика ведення пацієнтів з ІСС постійно вдосконалюється з урахуванням результатів клінічних досліджень і настанов Європейскої асоціації урологів (EAU 2018). Наразі чітко простежується тенденція до використання лише тих методів обстеження, що мають найвищий ступінь доказовості, а також до більш раціонального підходу у фармакотерапії....

21.12.2018 Нефрологія Урологія та андрологія Фосфомицин в лечении острого неосложненного цистита: мифы и факты

Острый неосложненный цистит (ОНЦ) – один из самых распространенных поводов для обращения к врачам общей практики, урологам, гинекологам. Несмотря на все усилия квалифицированных специалистов, лечение ОНЦ все еще окружают десятки мифов. Данная публикация призвана развенчать и опровергнуть некоторые из них....

05.10.2018 Нефрологія Урологія та андрологія Современные подходы к лечению кристаллурии: взгляд эксперта

Кристаллурия представляет собой повышенное содержание в моче кристаллических солевых остатков биологически активных кислот (мочевой, щавелевой, угольной, фосфорной и др.). Кристаллические частицы накапливаются в почечных лоханках и оседают на внутренних стенках мочевыводящих путей, что в сочетании с другими неблагоприятными факторами приводит к постепенному развитию мочекаменной болезни (МКБ)....