Застосування лозартану у хворих на АГ: результати однорічного спостережного дослідження

02.04.2021

Було виконане дослідження, мета якого полягала в оцінюванні ефективності й безпеки використання лозартану в пацієнтів з АГ 1‑2-го ст.

Методи. У дослідження було залучено 199 осіб (100 чоловіків і 99 жінок) з АГ 1‑2-го ст., середній вік яких становив 60,9±10,5 років. Усім учасникам було призначено терапію лозартаном у разовій дозі 50 мг per os; за недостатнього антигіпертензивного ефекту дозу підвищували до 100 мг. Пацієнти перебували під спостереженням протягом одного року. На початку дослідження всім хворим вимірювали рівень АТ осцилометричним методом. Окрім того, моніторили показники гемодинаміки за допомогою торакального біоелектричного імпедансу, а також виконували амбулаторний контроль АТ із використанням осцилометричної техніки (SpaceLabs 90202). Для перевірки різниці між початковими значеннями та показниками після терапії лозартаном використовували парний t-критерій Стьюдента.

Результати. На початку дослідження середній рівень систолічного АТ становив 163,8 мм рт. ст., діастолічного – ​101,8 мм рт. ст., середня частота серцевих скорочень дорівнювала 74 уд./хв. Після лікування відзначали достовірне зниження середніх показників систолічного та діастолічного АТ до 137,1 та 88,9 мм рт. ст. відповідно (p<0,001), а також середньої частоти серцевих скорочень до 72 уд./хв. 

Також виявлено, що до терапії середній індекс вазоконстрикції (%) становив 75±15 серед чоловіків і 62±13 серед жінок. Натомість після застосування лозартану протягом одного місяця середнє значення індексу вазоконстрикції виявилося нижчим та було 38±11 у чоловіків і 34±12 у жінок.

Іще приголомшливіші результати було отримано наприкінці дослідження: після завершення терапії лозартаном середній індекс вазоконстрикції дорівнював 10±9 у чоловіків і 9±9 у жінок. Усі отримані дані є достовірними при рівні статистичної значущості p<0,001. У підсумку 71% учасників не підвищували разову дозу лозартану (50 мг) і лише 29% пацієнтів збільшували дозу до 100 мг.

Висновки. Застосування лозартану протягом одного року виявилося високоефективним стосовно нормалізації показників АТ і зниження рівня вазоконстрикції у хворих на АГ 1‑2 ст.

Адаптовано за V. Stojanov et al., Journal of Hypertension, 2019.

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 1 (74) 2021 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

Гестаційний діабет як фактор ризику розвитку кардіоваскулярних ускладнень у майбутньому 02.04.2021 Кардіологія Ендокринологія Гестаційний діабет як фактор ризику розвитку кардіоваскулярних ускладнень у майбутньому

У жінок, які страждають на гестаційний діабет (ГД), імовірність розвитку кальцифікації коронарних артерій (ККА) у більш пізньому віці на 40% вища, ніж у тих, хто ніколи на нього не хворів. Досягнення ж нормального глікемічного рівня не знижує ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань (ССЗ) на середині життя....

02.04.2021 Кардіологія Негативні наслідки аортокоронарного шунтування у жінок

Відповідно до результатів дослідження, презентованих на 57-му щорічному засіданні Європейського товариства торакальних хірургів (ESTS), жінки значно рідше порівняно з чоловіками піддаються аортокоронарному шунтуванню (АКШ) із використанням рекомендованих підходів, що може призвести до гірших клінічних наслідків після операції. Як вважає доктор медицини O.K. Jawitz з Університету Д’юка у Даремі (Велика Британія), було показано ключові відмінності у хірургічних техніках АКШ, що застосовують у представників обох статей, та розкрито можливості для поліпшення результатів у жінок....

02.04.2021 Кардіологія Ефективність фіксованої комбінації лозартану з гідрохлортіазидом у пацієнтів з АГ

Призначення комбінації антигіпертензивних препаратів показане більшості хворих на АГ, оскільки покращує прихильність до лікування, є більш спрощеним і зручнішим терапевтичним алгоритмом, що підтверджено ширшим застосуванням. У європейських рекомендаціях щодо ведення пацієнтів з АГ 2018 р. перевагу надано поєднанню кількох лікарських засобів в одній таблетці. Однією з найбільш вивчених є комбінація блокатора рецепторів ангіотензину та діуретика....