Депрессия у больных, получающих лечение вирусного гепатита

27.03.2015
Изменение психики при соматических заболеваниях всегда являлось объектом пристального изучения врачей различных специальностей. В настоящее время убедительно показано, что естественное течение кардиоваскулярной и цереброваскулярной патологии, онкологических заболеваний, системного склероза, эпилепсии, остеохондроза, а также инфицирование вирусом иммунодефицита (HIV) или гепатита С (HCV) сопровождается развитием депрессии, которая оказывает негативное влияние на исходы указанных заболеваний (Ramasubbu R. et al., 2012). Наиболее актуальной проблемой в гастроэнтерологической практике является изучение особенностей возникновения, течения депрессии у больных HCV-инфекцией, что связано с высокой распространенностью заболевания (более 3 % населения земного шара страдает вирусным гепатитом С, а количество инфицированных HCV превышает 200 млн) и значительной вероятностью развития этого психического расстройства при проведении противовирусной терапии. Действующие стандарты лечения HCV-инфекции предполагают назначение пегилированного рекомбинантного интерферона альфа (PEG-IFN-α) в комбинации с рибавирином на протяжении 24–48 недель, при этом частота развития депрессии колеблется от 0 до 30 % случаев. Полная версия статьи в формате .pdf

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...