Поддерживающая и симптоматическая терапия астмы в режиме SMART: критический анализ

27.03.2015

Для пациентов, бронхиальная астма которых остается неконтролируемой, несмотря на регулярные ингаляции кортикостероидного препарата в качестве монотерапии, перспективной стратегией лечения стало применение комбинированного препарата ингаляционного кортикостероида и b2-агониста длительного действия (ИКС/БАДД) дважды в день. Такая комбинация уменьшает риск обострений и повышает вероятность достижения контроля астмы у большего количества пациентов, в более ранние сроки и на более низких дозах ИКС по сравнению с монотерапией ИКС.

Обычно комбинированная терапия ИКС/БАДД назначается вместе с отдельными ингаляциями b2-агониста короткого действия по требованию для купирования симптомов, однако комбинации ИКС/БАДД, в состав которых в качестве БАДД входит формотерол, позволяют пациентам применять эти препараты, предназначенные для поддерживающей терапии, и для купирования симптомов. Эта стратегия медикаментозной терапии была одобрена регуляторными органами и включена в международные руководства по ведению пациентов с бронхиальной астмой.

В последнее время обсуждается вопрос о том, что стратегия применения одного препарата для поддерживающей и симптоматической терапии (Symbicort Maintenance And Reliever Therapy, SMART) обеспечивает не только большее удобство для пациента, но и лучшие результаты по некоторым исходам астмы при использовании более низких доз ИКС, чем на фоне применения традиционной комбинированной терапии с постоянными дозами препаратов поддерживающей терапии и по требованию – ингаляций средств для купирования симптомов.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

18.04.2024 Гастроентерологія Можливості терапевтичної корекції метаболічноасоційованої жирової хвороби печінки: фокус на комбінацію адеметіоніну та глутатіону

Метаболічноасоційована жирова хвороба печінки (МАЖХП) є однією з найактуальніших проблем сучасної гепатології та внутрішньої медицини в цілому. Стрімке зростання поширеності ожиріння та цукрового діабету (ЦД) 2 типу в популяції призвело до істотного збільшення кількості хворих на МАЖХП, яка охоплює спектр патологічних станів від неускладненого стеатозу до алкогольної хвороби печінки та цирозу, що розвиваються на тлі надлишкового нагромадження ліпідів у гепатоцитах. ...

18.04.2024 Гастроентерологія Маастрихтський консенсус VI щодо лікування інфекції Helicobacter pylori: фокус на стандартну потрійну терапію

Інфекція Helicobacter pylori (H. pylori) офіційно визнана інфекційним захворюванням і включена до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) 11-го перегляду, тому рекомендовано лікувати всіх інфікованих пацієнтів. Проте, зважаючи на широкий спектр клінічних проявів, пов’язаних із гастритом, викликаним H. pylori, лишаються специфічні проблеми, які потребують регулярного перегляду для оптимізації лікування. ...

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....