Применение фиксированной комбинации S-амлодипина и рамиприла (Рами-Азомекс) у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом

27.03.2015

Результаты крупномасштабных клинических исследований, таких как ASCOT-BPLA, ALLHAT, LIFE, HOT, UKPDS и др., убедительно свидетельствуют о том, что большинству пациентов с артериальной гипертензией (АГ) для достижения целевого уровня артериального давления (АД) необходимо два и более антигипертензивных препарата.

Комбинированная терапия является сегодня основой тактики лечения больных АГ. В соответствии с рекомендациями Украинской ассоциации кардиологов, Европейского общества артериальной гипертензии (2007, 2009) лечение пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, то есть больных с тремя и более факторами риска, субклиническим поражением органов-мишеней, страдающих сахарным диабетом (СД) или метаболическим синдромом, а также тем, у кого уже развились сердечно-сосудистые осложнения, следует начинать с комбинированной терапии [1, 2].

Среди возможных сочетаний антигипертензивных средств приоритет отдается комбинациям антагониста кальция с ингибитором ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокатором АТ1-рецепторов ангиотензина II и диуретика с ингибитором АПФ, блокатором АТ1-рецепторов ангиотензина II или с антагонистом кальция.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....