Кардиология дайджест

27.03.2015

В рандомизированном исследовании ІІ фазы изучалось влияние эвацетрапиба – инновационного препарата, действие которого направлено на снижение холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и повышение ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Эвацетрапиб – еще один представитель нового класса препаратов, которых называют ингибиторами белка, переносящего эфир холестерина (CETP).

В исследование с апреля 2010 по январь 2011 года были включены 393 пациента с повышенным уровнем ХС ЛПНП или сниженным уровнем ХС ЛПВП. Средний уровень ХС ЛПВП у больных составлял 55,1 мг/дл, а ХС ЛПНП – 144,3 мг/дл. Пациенты были рандомизированы на несколько групп, в первой получали плацебо (n=38), во второй – эвацетрапиб в качестве монотерапии в дозе 30 мг/сут (n=40), 100 мг/сут (n=39) или 500 мг/сут (n=42); в третьей – статины (n=239) (симвастатин 40 мг/сут; аторвастатин 20 мг/сут или розувастатин 10 мг/сут) с или без эвацетрапиба 100 мг/сут на протяже нии 12 нед.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...