Диагностика и современные подходы к терапии дивертикулярной болезни кишечника

27.03.2015

Одной из актуальных проблем современной гастроэнтерологии является дивертикулярная болезнь кишечника, поскольку она достаточно распространена и может сопровождаться фатальными осложнениями. Под дивертикулами (от лат. diverticulum – ответвление) понимают мешковидное выпячивание, в данном случае – в кишечной стенке.

Классификация и эпидемиология

По гистологическому строению дивертикулы делят на истинные (врожденные), образованные за счет всех слоев стенки кишки, и ложные, представляющие грыжеподобное выпячивание слизистой оболочки и подслизистого слоя через дефект наружного мышечного слоя, покрытое серозной оболочкой. По механизму развития их подразделяют на пульсионные, обусловленные давлением изнутри на стенку кишечника, и тракционные, возникающие при спаечном процессе в результате тяги за стенку кишечника извне. Чаще в клинической практике диагностируются пульсионные дивертикулы. В тонкой кишке они располагаются достаточно редко. По данным различных авторов, частота дивертикулов не превышает 0,6%. Среди всех отделов тонкой кишки наиболее часто они формируются в двенадцатиперстной кишке и в 3% случаев сочетаются с дивертикулами тощей и подвздошной кишки.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....