Невродайджест

27.03.2015

Продолжение двойного слепого плацебо контролируемого исследования по оценке эффективности и безопасности перампанела в качестве вспомогательной терапии у пациентов с парциальными судорожными припадками

Исследуемый противоэпилептический препарат производства японской фармацевтической компании Eisai Co. Ltd. эффективен в лечении рефрактерной парциальной эпилепсии. Такое заключение было сделано на основании результатов продолжения двойного слепого плацебо контролируемого исследования — в параллельных группах с повышением дозы по оценке эффективности и безопасности перампанела в дозе 8 и 12 мг/сут в качестве вспомогательной терапии у пациентов с парциальными судорожными припадками.

Данное исследование – второй этап двух испытаний перампанела с одинаковым дизайном, целью которых является сравнение эффективности и безопасности препарата с плацебо. Результаты предыдущего исследования, в котором использовались более низкие дозы лекарства (4 и 8 мг/сут), подтвердили его преимущества перед плацебо.

В отличие от доступных на сегодняшний день препаратов для лечения эпилепсии, действие которых направлено на повышение активности тормозных путей, перампанел блокирует возбуждающие пути, ведущие к появлению судорог.

В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо контролируемом исследовании 388 пациентов с парциальной эпилепсией были распределены на 4 группы: 1-я получала плацебо, остальные 3 группы – перампанел в дозировках 2; 4 или 8 мг/сут. В течение последующих 6 нед дозу лекарственного средства увеличивали до необходимой поддерживающей дозы 8 или 12 мг/сут. Продолжительность периода поддерживающей терапии составила 13 нед. Первичной конечной точкой эффективности лечения было среднее снижение частоты припадков, которое, по итогам ITT-анализа, в группах терапии перампанелом в дозе 8 мг/сут составило 26,34%, в дозе 12 мг/сут – 34,49%, тогда как в группе плацебо – 20,95%. Отличия в отношении первичной конечной точки для групп активной терапии препаратом в дозе 8 и 12 мг/сут в сравнении с группой плацебо были статистически достоверными (р=0,0158 и 0,0261 соответственно).

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

04.03.2024 Терапія та сімейна медицина Сучасні можливості корекції мітохондріальної дисфункції: у фокусі – ​біорегуляційні енерготропи

Протягом останніх років лікарі різноманітних спеціальностей приділяють багато уваги мітохондріям – ​ключовим органелам людської клітини, які відповідають за продукування клітинної енергії. Нині панує думка, що порушення функції мітохондрій може спричинити розвиток різноманітних захворювань (як генетичної, так і хронічної патології), а також деяких патологічних станів....

01.03.2024 Терапія та сімейна медицина Набута гемофілія А: рідкісна коагулопатія в післяпологовому періоді

Набута гемофілія — це аутоімунне органоспецифічне порушення згортання крові, що розвивається вторинно внаслідок утворення аутоантитіл до плазмових факторів згортання. Найчастіше виявляють антитіла до фактора згортання крові VIII (FVIII), тому набута гемофілія А (НГА) є найпоширенішою формою захворювання. У пацієнтів з аномальними за кількістю або локалізацією кровотечами, із відсутністю особистого/сімейного анамнезу коагулопатії та за наявності подовженого активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) слід виключити наявність набутої гемофілії. ...

29.02.2024 Терапія та сімейна медицина Ведення пацієнтів із гострим болем у спині

Біль у спині – ​актуальний та широко розповсюджений стан, що нерідко супроводжується вираженою дезадаптацією і зниженням якості життя хворих. У лютому відбулася науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра», під час проведення якої керівник Центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ірина Юріївна Головач представила доповідь «Гострий біль у спині: діагностичні та лікувальні акценти»....

29.02.2024 Неврологія Комбінована терапія розувастатином та езетимібом у пацієнтів із дисліпідемією та ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною смерті у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічні втрати від них сягають понад 17 млн осіб (близько 30% загальної смертності); серед причин смерті лідирують ішемічна хвороба серця (ІХС) та цереброваскулярна патологія (WHO, 2021). Одним із чинників ризику ССЗ є дисліпідемія, що потребує ретельного контролю параметрів ліпідного обміну, передусім рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). ...