Психіатрія. Дайджест

27.03.2015

Комбинация кветиапин + амисульприд у пациентов с шизофренией, не ответивших на монотерапию кветиапином

Резистентность к лечению часто требует проведения комбинированной терапии антипсихотиками второго поколения. Авторы данной статьи сообщают о 6 случаях неполной редукции позитивных психотических симптомов при монотерапии кветиапином в адекватных дозах (в среднем 783 мг/сут) и при подтвержденной высокой концентрации препарата в плазме крови (в среднем 405 мкг/л).

Присоединение амисульприда в средней суточной дозе 466,7 мг (с достижением средней концентрации в плазме крови 132,1 мкг/л) в течение 8,3 нед обеспечило существенное улучшение контроля над психотической симптоматикой. Оценка по шкале позитивных и негативных симптомов (PANSS) снизилась с 94 до 54 баллов. Значительно улучшились результаты оценок по шкале негативных симптомов (SANS) и шкале депрессии Калгари в отношении шизофрении.

Несмотря на прибавку массы тела в среднем с 77,2 до 82,9 кг и повышение уровня пролактина у женщин с 43 до 163 мкг/л, переносимость терапии в целом была хорошей. Таким образом, комбинация амисульприда и кветиапина может оказаться рациональной стратегией у больных с неполным ответом на монотерапию кветиапином, однако оценить соотношение польза/риск такого подхода можно только после проведения контролируемых клинических исследований.

Englisch S. et al. Clin Neuropharmacol. 2010 Sep-Oct; 33 (5): 227-229

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

04.03.2024 Терапія та сімейна медицина Сучасні можливості корекції мітохондріальної дисфункції: у фокусі – ​біорегуляційні енерготропи

Протягом останніх років лікарі різноманітних спеціальностей приділяють багато уваги мітохондріям – ​ключовим органелам людської клітини, які відповідають за продукування клітинної енергії. Нині панує думка, що порушення функції мітохондрій може спричинити розвиток різноманітних захворювань (як генетичної, так і хронічної патології), а також деяких патологічних станів....

01.03.2024 Терапія та сімейна медицина Набута гемофілія А: рідкісна коагулопатія в післяпологовому періоді

Набута гемофілія — це аутоімунне органоспецифічне порушення згортання крові, що розвивається вторинно внаслідок утворення аутоантитіл до плазмових факторів згортання. Найчастіше виявляють антитіла до фактора згортання крові VIII (FVIII), тому набута гемофілія А (НГА) є найпоширенішою формою захворювання. У пацієнтів з аномальними за кількістю або локалізацією кровотечами, із відсутністю особистого/сімейного анамнезу коагулопатії та за наявності подовженого активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) слід виключити наявність набутої гемофілії. ...

29.02.2024 Терапія та сімейна медицина Ведення пацієнтів із гострим болем у спині

Біль у спині – ​актуальний та широко розповсюджений стан, що нерідко супроводжується вираженою дезадаптацією і зниженням якості життя хворих. У лютому відбулася науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра», під час проведення якої керівник Центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ірина Юріївна Головач представила доповідь «Гострий біль у спині: діагностичні та лікувальні акценти»....

29.02.2024 Неврологія Комбінована терапія розувастатином та езетимібом у пацієнтів із дисліпідемією та ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною смерті у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічні втрати від них сягають понад 17 млн осіб (близько 30% загальної смертності); серед причин смерті лідирують ішемічна хвороба серця (ІХС) та цереброваскулярна патологія (WHO, 2021). Одним із чинників ризику ССЗ є дисліпідемія, що потребує ретельного контролю параметрів ліпідного обміну, передусім рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). ...