Психоневрологія. Дайджест

27.03.2015

Метаанализ прямых сравнительных исследований антипсихотиков второго поколения в лечении пациентов с шизофренией

В настоящее время не прекращаются споры относительно того, являются ли атипичные антипсихотики второго поколения более эффективными средствами по сравнению с антипсихотиками первого поколения в лечении пациентов с шизофренией. В данном метаанализе изучались результаты двойных слепых исследований, в которых сравнивались атипичные антипсихотики.

Методология

Проведен анализ публикаций в поисковой системе MEDLINE (сентябрь 2007), а также данных Кокрановского регистра исследований по шизофрении (май 2007). Для анализа были отобраны только данные рандомизированных двойных слепых исследований, в которых сравнивали два и более препарата из 9 известных в настоящее время атипичных антипсихотиков второго поколения, которые применяются для лечения пациентов с шизофренией. Оценку эффективности терапии проводили на основании изменений общего показателя Шкалы оценки позитивной и негативной симптоматики шизофрении. Вторичной точкой оценки терапии была частота прекращения приема препарата вследствие его неэффективности, а также его влияние на позитивные и негативные симтомы отдельно.

Результаты

В анализ включили 78 исследований, в которых принимали участие 13 558 пациентов. Результаты исследований показали, что оланзапин оказался более эффективным, чем арипипразол, кветиапин, рисперидон и зипразидон; рисперидон – чем кветиапин и зипразидон. Клозапин был более эффективным, чем зотепин, а в дозах, превышающих 400 мг/сут, – чем рисперидон. Эти различия в эффективности были связаны в большей степени с уменьшением позитивной симптоматики, чем негативной.

Выводы

Результаты анализа показали, что некоторые представители класса атипичных антипсихотиков второго поколения могут быть более эффективными, чем другие. Однако здесь следует учитывать ограничения методологии метаанализа. При выборе атипичного антипсихотика для лечения конкретного пациента с шизофренией нужно взвесить, с одной стороны, небольшие преимущества одного над другим, а с другой – существенные различия в частоте побочных эффектов и стоимости.

Leucht S., Komossa K., Rummel-Kluge K. et al.
Am J Psychiatry 2009; 166: 152-163

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...