Эндодайджест

27.03.2015

Эффективность и безопасность фенофиброевой кислоты в сочетании с аторвастатином и эзетимибом у пациентов со смешанной дислипидемией

Комбинированная терапия с применением статинов и эзетимиба не всегда достаточно эффективна для нормализации липидного профиля у пациентов со смешанной дислипидемией, что обусловливает активный поиск новых схем лечения для таких больных. В данном многоцентровом двойном слепом исследовании изучалась эффективность и безопасность применения фенофиброевой кислоты в сочетании с аторвастатином и эзетимибом в коррекции показателей липидного обмена при смешанной дислипидемии.

Исследование включило 543 пациента с уровнем триглицеридов 150-400 мг/дл, холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) <40 мг/дл для мужчин и <50 мг/дл у женщин и холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) і130 мг/дл. Участники были рандомизированы на 12 нед приема фенофиброевой кислоты 135 мг или плацебо в сочетании с аторвастатином 40 мг и эзетимибом 10 мг.

В результате в обеих группах наблюдалось снижение уровня ХС ЛПНП на 50% и более, однако прием фенофиброевой кислоты позволил нормализовать показатели ХС ЛПВП у большего числа пациентов по сравнению с таковым при применении плацебо (13,0 против 4,2%; р<0,001). Кроме того, в основной группе наблюдалось более значительное снижение уровня триглицеридов (57,3 против 39,7%) и апопротеина B (49,1 против 44,7%). При этом частота неблагоприятных событий в обеих группах была сопоставимой.

Таким образом, у пациентов со смешанной дислипидемией комбинация фенофиброевой кислоты с аторвастатином и эзетимибом эффективнее нормализует липидный профиль и позволяет более значимо снизить уровень апопротеина B по сравнению со стандартной схемой лечения.

Jones P.H., Goldberg A.C., Knapp H.R. et al. Efficacy and Safety of Fenofibric Acid in Combination with Atorvastatin and Ezetimibe in Patients with Mixed Dyslipidemia //
American Heart Journal 2010; 160 (4):759-566.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...