Пульмодайджест

27.03.2015

Кардиоваскулярные и воспалительные маркеры в определении кратко- и долгосрочного прогноза выживаемости больных с внегоспитальной пневмонией

Целью исследования S. Kruger было сравнение прогностической ценности различных биомаркеров относительно риска летального исхода у больных внегоспитальной пневмонией (ВП). В исследовании приняли участие 728 пациентов (средний возраст – 59,0±18,2 года) с ВП. Уровни предшественника адреномедуллина (MR-proADM), среднерегионарного предшественника предсердного натрийуретического пептида (MR-proANP), проаргинин-вазопрессина (копептина), проэндотелина-1 (CT-proET-1), прокальцитонина (РСТ), С-реактивного белка (СРБ), лейкоцитов, частоты дыхательных движений, артериального давления, показатели специализированной шкалы количественной оценки тяжести и прогноза у больных ВП (CRB-65) были определены при установлении диагноза и через 180 дней.

У пациентов, которые умерли по любой причине к 28-му и 180-му дню (2,5 и 5,1%, соответственно) исследования, уровни MR-proADM, MR-proANP, копептина, CT-proET-1, PCT, CRB-65 были достоверно выше по сравнению с таковыми у выживших больных. Наиболее высокой прогностической ценностью в отношении смертности пациентов как к 28-му дню (относительный риск (ОР) 3,67), так и к 180-му дню (ОР 2,84) обладал MR-proADM. Этот маркер был признан независимым прогностическим показателем кратко- и долгосрочной смертности. Авторы пришли к заключению, что комбинация CRB-65 и MR-proADM обладает наибольшей прогностической ценностью относительно риска смерти пациентов с ВП.

Kruger S. Cardiovascular and Inflammatory Biomarkers to Predict Short- and Long-Term Survival in Community-acquired Pneumonia// Am J Respir. Crit Care Med 2010. Vol. 182, pp. 1426-1434.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сітчасті імплантати для пахвинної герніопластики та способи їх фіксації

У статті представлено особливості будови, класифікацію та принципи застосування сітчастих імплантатів для пахвинної герніопластики, а також описано пристрої та способи їх фіксації при відкритих і лапароскопічних операціях...

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій

У травні відбулася науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого – ​вимоги часу», під час якої провідні спеціалісти різних галузей хірургічної практики обговорили актуальні проблеми сучасної хірургії та розглянули способи їх вирішення. У доповіді «Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій» професор кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк висвітлив проблему хронічної венозної недостатності та синдрому діабетичної стопи і представив патогенетично обґрунтовані методи менеджменту цих патологій у пері- та післяопераційному періодах...

19.06.2024 Інфекційні захворювання Хірургія, ортопедія та анестезіологія Стратегії вибору антибактеріальних препаратів для лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин

Восени минулого року в рамках семінару «Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я: Хірургічні аспекти лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Анестезія у пацієнтів високого ризику» відбулася сателітна сесія, присвячена ефективним стратегіям антибіотикотерапії хірургічної інфекції шкіри, м’яких тканин і кісток. У своїй доповіді доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Всеволод Васильович Ващук висвітлив сучасні класифікації інфекцій шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), ключові принципи контролю джерела інфекції, а також актуальні рекомендації щодо лікування синдрому діабетичної стопи (СДС)...

19.06.2024 Урологія та андрологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Цефтазидим/авібактам у порівнянні з поліміксинами при лікуванні пацієнтів з інфекціями, спричиненими карбапенем-резистентними Enterobacteriaceae

Карбапенем-резистентні Enterobacteriaceae (carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CRE) становлять значну загрозу для здоров’я людини, а інфекції, спричинені CRE, є тягарем для системи охорони здоров’я в цілому. Метою цього дослідження було порівняння ефективності та безпеки застосування цефтазидиму/авібактаму (CAZ-AVI) та поліміксину в лікуванні інфекцій, зумовлених CRE. У хворих, які отримували CAZ-AVI, відмічена значно нижча 30-денна смертність, вищий клінічний коефіцієнт виліковування та більший рівень мікробної елімінації порівняно з терапією поліміксинами. Рівень смертності серед пацієнтів з інфекцією кровотоку, якім призначали CAZ-AVI, був значно нижчим порівняно з тими, хто отримував терапію поліміксином. Результати дослідження свідчать про те, що CAZ-AVI може бути кращим варіантом для лікування інфекцій CRE порівняно з поліміксином завдяки вищій клінічній ефективності...