Аркоксия® – новый НПВП для стартовой терапии воспалительного и болевого синдрома

27.03.2015

Обсуждению новых возможностей безопасности и эффективности лечения воспалительного и болевого синдромов в ревматологии был посвящен научный симпозиум, проводившийся в рамках Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные вопросы ревматологии» (21 октября, г. Киев).

Открыл симпозиум президент Ассоциации ревматологов Украины, директор ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, главный внештатный специалист по кардиологии, ревматологии, терапии Министерства здравоохранения Украины, член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор Владимир Николаевич Коваленко.

– На протяжении последних десятилетий пристальное внимание уделяется группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Хотелось бы отметить, что в сопроводительном лечении болевого и воспалительного синдромов при ревматологических заболеваниях средством выбора по праву считаются НПВП, назначаемые в дополнение к применению базисных противовоспалительных препаратов (БПВП), биологической и кортикостероидной терапии.

Быстрое достижение обезболивающего и противовоспалительного эффектов НПВП позволяет существенно облегчить страдания пациентов на протяжении 3-4 нед, пока не проявится отсроченное действие БПВП или биологических агентов. Не следует забывать и о значительной части ревматологических больных, которым обезболивающее и противовоспалительное лечение назначается по требованию, а также об индивидуальной непереносимости некоторых лекарственных средств – во всех этих случаях могут назначаться НПВП (при условии обязательного мониторирования возможной реализации их побочных эффектов).

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....