Все ли базальные инсулины одинаковы?

27.03.2015

Глобальная распространенность и бремя сахарного диабета (СД) для пациентов, системы здравоохранения и общества продолжают неуклонно расти, несмотря на усилия по предупреждению развития этого заболевания. Так, в 2010 г. количество больных СД составило 285 млн, и прогнозировано их увеличение до 430 млн в 2030 г. (IDF Diabetes Atlas, fourth edition). Осложнения диабета, в особенности кардиоваскулярные, являются причиной высокой заболеваемости и смертности. Но в то же время появляется все больше доказательств в пользу того, что раннее агрессивное терапевтическое вмешательство помогает в предупреждении развития и прогрессирования кардиоваскулярных осложнений.

«Инициация инсулинотерапии при диабете 2 типа. Чему мы научились на протяжении последней декады? Значение этих достижений для будущего», так прозвучала тема, ставшая главным предметом обсуждения на сателлитном симпозиуме компании «Санофи-Авентис» в рамках 46-го ежегодного конгресса Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD) (20 сентября 2010, г. Стокгольм, Швеция).

Знаменитый профессорско-преподавательский состав представил материалы, касающиеся логического обоснования инициации инсулинотерапии при СД 2 типа, оптимального пути для ее начала и мониторинга, расхождений между целями современных рекомендаций по ведению больных СД 2 типа и в реальной практике, а также роли других терапевтических подходов к СД 2 типа. Кроме того, был рассмотрен вопрос о возможных различиях между базальными инсулинами в эффективности, риске гипогликемий и длительности периода перед интенсификацией терапии в случае ее необходимости.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

27.05.2024 Терапія та сімейна медицина 24 травня – ​ Всесвітній день шизофренії

Шизофренія – ​складний нейропсихіатричний розлад, який не лише глибоко порушує емоційно-вольову сферу, мислення та поведінку людини, а й узагалі кидає виклик нашому розумінню того, як працюють мозок і психіка. Межі «нормального» для переважної більшості реалій розмиваються або й зовсім зникають для людей із шизофренією, частка яких у популяції є досить стабільною: в усі часи та в усіх народів світу поширеність шизофренії в популяції становить близько 1%. Втрата контролю за думками та діями, дивакувата поведінка, марення й галюцинації, манія величі або переслідування найяскравіше висвітлені в літературі і кіно як стереотипні ознаки хвороби, хоча вони є лише «верхівкою айсберга» комплексних, різноманітних, мінливих у часі проявів порушень взаємодії нейрональних мереж головного мозку при шизофренії....

27.05.2024 Онкологія та гематологія Супровідна терапія в онкології

Протягом останніх років прогрес у клінічній онкології, який супроводжувався покращенням виживаності пацієнтів та досягненням тривалих ремісій захворювань, парадоксально сприяв появі нових синдромів, що стали наслідками побічних ефектів (ПЕ) успішної протипухлинної терапії. Це питання активно обговорювалося провідними фахівцями у рамках науково-практичної конференції «Терапія супроводу в онкології», яка відбулася 4 квітня....

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

23.05.2024 Алергія та імунологія Антигістамінні препарати в лікуванні свербежу при алергічних захворюваннях

Останніми роками захворюваність на алергію стрімко зростає в усьому світі (WHO, 2012). Крім того, спостерігається ускладнення перебігу та тяжкості алергічних захворювань (АЗ), особливо в дітей і молодих людей. Це спричиняє серйозну глобальну проблему, яка загрожує як здоров’ю населення, так і економіці країн (Pawankar, 2014). Часто алергію супроводжує свербіж, що погіршує якість життя і зумовлює психологічний стрес, а застосування антигістамінних препаратів (АГП) за такого стану може провокувати розвиток небажаних наслідків, як-от сонливість, пригніченість, зниження концентрації, уваги тощо, тому вибір ефективного та водночас позбавленого вищезазначених наслідків препарату для полегшення симптомів свербежу є ключовим моментом під час лікування АЗ....