Аркоксия – новый НПВП с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом: в фокусе – кардиоваскулярная безопасность

27.03.2015

Сентябрь текущего года ознаменовался знаковым для украинских врачей событием: на фармацевтическом рынке страны появился новый нестероидный противовоспалительный препарат Аркоксия (эторикоксиб) с выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием. Применение препарата позволяет достигнуть быстрого (спустя 24 мин после перорального приема), эффективного (минимальная терапевтическая дозировка эторикоксиба – 60 мг – сопоставима по выраженности анальгетического эффекта с максимальной дозой диклофенака – 150 мг) и длительного (обезболивающее действие сохраняется в течение 24 часов) купирования болевого синдрома.

Аркоксия – достойная альтернатива наркотическим анальгетикам: применение 120 мг эторикоксиба после оперативных вмешательств превосходило по эффективности трамадол в дозе 200 мг.

Неоспоримым преимуществом Аркоксии является хороший профиль безопасности и низкий риск развития побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта (согласно результатам исследования MEDAL (n=34701), он в 2 раза ниже такового при приеме диклофенака), что позволяет назначать препарат пациентам с повышенным риском подобных осложнений.

Аркоксия является препаратом выбора при купировании боли различного генеза, особенно при синдроме хронической боли у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, а 7-летний мировой опыт использования эторикоксиба свидетельствует и о его кардиоваскулярной безопасности. Представленная вниманию читателей статья российских авторов раскрывает эту дискутабельную тему.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....