Опыт применения тизанидина в комплексном лечении постинсультных двигательных расстройств

27.03.2015

Сосудистые заболевания головного мозга – актуальная медицинская и социальная проблема. На сегодняшний день в мире около 9 млн человек страдают цереброваскулярной патологией. Основное место среди них занимают инсульты, ежегодно поражающие 5,6-6,6 млн жителей планеты и уносящие 4,6 млн жизней. Уровень смертности от осложнений цереброваскулярных заболеваний уступает лишь летальности от заболеваний сердца и опухолей всех локализаций и в экономически развитых странах достигает 11-12% (R. Bonita et al., 1994). Миллионы людей, перенесших мозговые инсульты, становятся инвалидами.

Цереброваскулярные заболевания наносят огромный ущерб экономике, включая расходы на лечение, медицинскую реабилитацию, потери в производстве. Так, в США потери от инсультов составляют от 7,5 до 11,2 млн долларов в год, в Украине же эта сумма колеблется от 16,5 до 22 млрд долларов.

Примерно каждые 1,5 минуты у кого-то из украинцев впервые развивается инсульт, а каждые 5 минут констатируется смерть от данного заболевания. В большинстве развитых стран мозговой инсульт занимает первое место среди причин стойкой утраты трудоспособности [1-4]. В основе инвалидизации, столь характерной для инсульта, чаще всего лежат двигательные и когнитивные нарушения. Важнейшее значение для сохранения способности к самообслуживанию имеет возможность самостоятельного передвижения больного.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

28.02.2024 Інфекційні захворювання Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини

На щастя, існує не так багато збудників інфекційних хвороб, які спричиняють епідемії або пандемії. Але кількість їхніх жертв серед людей може налічувати мільйони. Найнебезпечнішими, з огляду на швидкість поширення та кількість уражених осіб, є саме ті, що передаються через повітря. Це зумовлено найлегшим механізмом передачі патогенів, які спричиняють респіраторні захворювання. У довакцинальну еру натуральна віспа, дифтерія, кір та інші інфекційні хвороби були причиною вкрай високої смертності, особливо серед дитячого населення. Після створення та масового застосування вакцин проти цих небезпечних хвороб епідемії або припинилися, або набули мінімального масштабу, а натуральна віспа навіть була повністю ліквідована в світі. Останній її осередок у 70-х роках минулого століття – ​Індія....

28.02.2024 Кардіологія Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією

У листопаді відбулася науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія (АГ) у практиці сімейного лікаря», присвячена сучасним методам діагностики та лікування АГ, під час проведення якої було охоплено низку актуальних питань клінічної практики. Завідувачка відділу АГ і коморбідної патології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Лариса Анатоліївна Міщенко представила доповідь «Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією (2023). У фокусі – ​АГ»....

28.02.2024 Неврологія Швидке полегшення, тривалий ефект: новий підхід до управління стресом

Стрес виникає тоді, коли вплив довкілля, фізичні та/або психологічні вимоги перевищують наявні ресурси для того, щоб відповісти на ситуацію, що виникла. Запропоновано застосовувати двокомпонентну модель стресу, яка включає реактивність – період максимальної потужності стресової реакції, що спостерігається одразу чи невдовзі після впливу основних стресорних чинників, а також відновлення – період повернення до початкового стану після завершення стресової реакції (Smyth J.M. et al., 2023). Стрес асоціюється із дисбалансом гормонів та низкою розладів (рис. 1)....

28.02.2024 Психіатрія Застосування арипіпразолу в лікуванні резистентної депресії

Депресія – це тяжка й поширена хвороба, яка уражає понад 300 млн осіб у всьому світі та вважається однією з найвагоміших проблем громадського здоров’я у ХХІ столітті (WHO, 2017). Інвалідизувальна природа депресії призводить до низки професійних, економічних, соціальних та особистих несприятливих наслідків (Thompson C., 2010). Протягом останніх років кількість випадків депресії значно зросла, перевантажуючи систему охорони здоров’я (Cipriani A. et al., 2018)....