Эффективность упреждающей аналгезии парекоксибом натрия (Династат) в малоинвазивной хирургии

27.03.2015

Вопросы полноценного послеоперационного обезболивания находятся в состоянии активного изучения, так как частота адекватного обезболивания в послеоперационном периоде не превышает 50%, 17% больных указывают на острую боль непосредственно после операции, 81% – на усиление болевого синдрома на 2-4-е сутки после нее. В целом неадекватная послеоперационная аналгезия имеет место у 30-87% пациентов.

Острое заболевание органов брюшной полости и оперативное вмешательство вызывают афферентную соматическую и вегетативную импульсацию из места повреждения, которая усиливает выраженность метаболического стрессорного ответа. Поэтому концепция интраоперационной защиты пациента от операционной травмы базируется на мультимодальном характере многокомпонентной сбалансированной анестезии.

В послеоперационном периоде нелеченная или неадекватно леченная боль увеличивает частоту сердечных сокращений (ЧСС), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), способствует гиперкатехоламинемии, что может привести к ишемии миокарда, инсульту, развитию кровотечений и других осложнений. Она способствует повышению чувствительности периферических и центральных нейронов, которые вовлекаются в формирование синдрома хронической боли.

Среди больных с хроническим болевым синдромом депрессия или агрессия встречаются в 4 раза чаще, чем в популяции. Они вдвое чаще имеют проблемы с выполнением работы, что ведет к повышению неработоспособности и инвалидизации, принося значительный экономический ущерб.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сітчасті імплантати для пахвинної герніопластики та способи їх фіксації

У статті представлено особливості будови, класифікацію та принципи застосування сітчастих імплантатів для пахвинної герніопластики, а також описано пристрої та способи їх фіксації при відкритих і лапароскопічних операціях...

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій

У травні відбулася науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого – ​вимоги часу», під час якої провідні спеціалісти різних галузей хірургічної практики обговорили актуальні проблеми сучасної хірургії та розглянули способи їх вирішення. У доповіді «Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій» професор кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк висвітлив проблему хронічної венозної недостатності та синдрому діабетичної стопи і представив патогенетично обґрунтовані методи менеджменту цих патологій у пері- та післяопераційному періодах...

19.06.2024 Інфекційні захворювання Хірургія, ортопедія та анестезіологія Стратегії вибору антибактеріальних препаратів для лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин

Восени минулого року в рамках семінару «Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я: Хірургічні аспекти лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Анестезія у пацієнтів високого ризику» відбулася сателітна сесія, присвячена ефективним стратегіям антибіотикотерапії хірургічної інфекції шкіри, м’яких тканин і кісток. У своїй доповіді доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Всеволод Васильович Ващук висвітлив сучасні класифікації інфекцій шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), ключові принципи контролю джерела інфекції, а також актуальні рекомендації щодо лікування синдрому діабетичної стопи (СДС)...

19.06.2024 Урологія та андрологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Цефтазидим/авібактам у порівнянні з поліміксинами при лікуванні пацієнтів з інфекціями, спричиненими карбапенем-резистентними Enterobacteriaceae

Карбапенем-резистентні Enterobacteriaceae (carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CRE) становлять значну загрозу для здоров’я людини, а інфекції, спричинені CRE, є тягарем для системи охорони здоров’я в цілому. Метою цього дослідження було порівняння ефективності та безпеки застосування цефтазидиму/авібактаму (CAZ-AVI) та поліміксину в лікуванні інфекцій, зумовлених CRE. У хворих, які отримували CAZ-AVI, відмічена значно нижча 30-денна смертність, вищий клінічний коефіцієнт виліковування та більший рівень мікробної елімінації порівняно з терапією поліміксинами. Рівень смертності серед пацієнтів з інфекцією кровотоку, якім призначали CAZ-AVI, був значно нижчим порівняно з тими, хто отримував терапію поліміксином. Результати дослідження свідчать про те, що CAZ-AVI може бути кращим варіантом для лікування інфекцій CRE порівняно з поліміксином завдяки вищій клінічній ефективності...